Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
301 «ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 302 іггу озоЬу ой ѵіекоѵ гагет 8%, аіе \ѵ;й-
Ьід пазге^о роі§сіа у Іерзге^о ггогитіе-
піа), пію ІсЬпіепіе- сіо озоЬу Оуса, іий
рггег гойгепіе у оусозіѵѵо розіапоѵгіопеѵ
рггузЦрі. Тггесіа пакопіес озоЬа іезі
БисЬ йіѵі§1у, ропіеіѵазг ро игойгепіи 8у-
па росЬойгі (Теийе Аіапая., \ѵйіа1о§и I,
о й\п§іеу Тгоусу). 6. Осіес, йаі%с іаіпоёС- зіѵоі^ Возк^
Зушжі, йаіе гаи іѵзгузіко, гаіто оусо-
зішо, кіогут іезі гогпут ой піе^о. Со,
заш 8уп йѵіайсгу о зоЬіе, дйу тоѵгі и
Йапа й., \У 16: «чшузіко, сокоііѵіек та
Осіес, тоіе іезі», у іѵ 17: «іѵзгѵзіко, со
іезі тоіе, іезі іей іѵоіе, у со ітсоіе—
тоіе». То іезі: сокоііѵіек іезі іѵ Суси—
іезі те 8упіе, у со ѵ 8упіе—іезі \ѵОуси,
ѵуіргзгу ѵІавпойС озаЬу, іо іезі оусо-
зіѵо (Сугуіі. па й. йапа). Во й'йуЬу Осіес
йаі оусозіѵо 8упо\ѵі; 8уи Ьу Ьуі Оусет
у Зупет ѵезроі; іак Іег §йуЬу Осіес
тіаі зупозі\ѵо, ЬуІЬу 8упею у Оусет \ѵе-
зроі. Со піе ройоЪпа, ейуг іут затут ѵіайг§ йо ісішіепіа, іейпуш з% пасга-
іет аЬо саиз$ БисЬа §\ѵі§іедо у Ьегйггей-
пі$; асг 8уп гйа зі§ ЬуС йггейпіт росг%1-
кіет, йіа іе§о йе игойгопу ѵрггой ой Оуса
ІсЬпіе БисЬа бѵі^іе^о. Йако Осіес, 8уп
у Г)ис1і §т$іу іезі іейпут у Ьегйггей-
иіт рос2%ікіет у рггусгуп% зіѵоггепіа,
рггеіо іг іпаі$ іейп§ ѵзгесЬтоспойС, асг
пшгіату, йе Осіес рггег $упа \ѵ ВисЬи
Йтеі§іут ѵзгузіко зіѵѵагга. 8. Йейпо іезі. тотеіС: БисЬ йѵѵі^іу ро¬
сЬойгі 0(1 ізіоіу Оуса у 8упа, у тонгіС:
ій іепйе БисЬ 8\ѵі§іу росЬойгі ой Оуса
у ой 8упа, сг§йсі% йіа іедо, йе ізіпойС
Возка піе іезі \ѵ ггесгу затеу гайпа ой
озоЬу, сгейсід, ге БисЬ 8\ѵі§іу піе ро-
сіюйгі ой ізіпойсі затеу згсгедиіпіеу,
аіе ой ізіпойсі гідегопеу г ойпозет, у ііе
оп іезі ѵ реѵпеу озоЬіе. Іпасгеу: ізіпойС
Оуса ггесг% зат% гойпа Ьу Ьуіа ой 8у-
па, ропіенгазг Осіес, ой кіоге§о росЬо¬
йгі 8уп, ѵ ггесгу затеу гойпу іезі ой
8упа. А сЬосіазг Іаг ізіпойС іезі \ѵ Ви- гпіозіаЬу зі§ гойпОйС озоЬ. 12 іейу ІсЬпіе-
піё піе іезі оусозіѵѵо, апі зупозіѵо, ійсіе
Осіес йаіе Зупоѵѵі ІсЬпіепіе, іогѵсо у
зат та (Аи^изі. ѵ кзі$*. 15, о й. Тгоу¬
су, гогй. 26; Багаазс. ѵѵ кагапіи о йѵш
«оІасЬ ѵ/ СЬузіизіе, у ч/ кзіе». 1, гогй.
9). А іезіі іейпой тац, ІсЬпіепіе, га
іут ійгіе, йе БисЬ йѵі§іу росЬойгі піе
іуіко ой Оуса, аіе у ой 8упа. Віа іеуо
Зѵгі^іу Вазіііизг, ѵ кзі§§. 5 рггесіѵѵ Еипо-
тіивгоѵѵі, у й. Аіапазіизг, ѵѵ Іійсіе йо
Зегаріопа, тоѵѵі%: «йе іако зі§ та 8уп
йо Оуса, іак зі§ та БисЬ й. йо 8упа;
Іесг 8уп іак зі§ та йо' Оуса, ге іезі
ѵгіогут ой піе§о рогг^йкіет у §ойпойсі%,
рогг%йкіет — ропіеѵѵазг та ЬуіпойС ой
піедо, а &ойпойсі%—ге Осіес іезі рггу-
сгуп% опедо». йако іепге Вазіііизг й.,
и кзі§^. 3 рггесшко Еипотіизгоѵі, йѵйай-
сгу: «рггеіо у БисЬ йѵі§іу іак зі§ Ь§-
йгіе тіаі йо 8упа». 7. Осіес у 8уп, таі%с іейп§ тос у сЬи Зіѵі^іут, кіога теОуси у 8упи, піе
іезі іейпак БисЬ бѵѵі^іу росг^ікіет йай-
пеу г іггесЬ озоЬ, ропіетѵазг Осіес у 8уп
рггей ВисЬет 6ѵі§іут (теейіиу пазге^о
роі^сіа) та вѵоі§ ЬуіпойС. БисЬ іег Йш§іѵ
затедо зіеЬіе піе тоге ЬуС росг%ікіет,
Ьо гайпа ггесг затеу зіеЬіе піе сгупі. 9. Ойу тоѵіт: БисЬ йигі^іу росЬойгі
ой 8упа рггеіо іг іезі зроіізіпу г піт,
іа зроіпа ізіпойС піе зат§ іуіко ізіпойС
гпасгу, аіе ізіпойС г1%сгоп% г ойпозет.
Так Ьотеіет зроіізіоіпу 8уп г Оусет
гойгі зі§ г ізіпойсі іедо, гі^сгопеу г
оусозіѵет. Іпасгеу: §йуЬу БисЬ йѵѵі§1у
росЬойгі! г затеу іуіко ізіпойсі 8упа
Вогедо, у 8уп Войу то§ІЬу росЬойгіС
г БисЬа йѵі^іе^о, ёйуй іаг ізіпойС іезі
ѵ ВисЬи йѵі^іут, кіога у ѵ 8упи. 10. Те зіоѵга ЕасіЬзкіе ех еі рег, іо
іезі г піедо у рггегей, ѵ росЬойгёпіи
БисЬа йѵі§іедо іейпо ѵ ггесгу гпасг%
(Аіапаз. ѵ кзі§§. о розроіііеу ізіпойсі Библиотека "Руниверс1