Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
299 «ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ* 1617 ГОДА. 300 РК0Р02ІСІЕ О РОСНОВ2ЕШТ В ССНА ЙШ^ТЕОО 21). Міейгу іпзгеші рггусгупаті, іііа кіо-
гусЬ іізі Ріоіга АпіуосЬеЛзкіедо роіо-
гуіійту тсзгузіек, іезі у (а, ге роёіейпі
Огекоше оЬгагаІі 8і$ (Іо Еасіппікоѵ
рггуйаікіет (Іо зкіайи шагу іусЬ з!о\ѵ
«у ой 8упа>'. 2а сгут игозі тіейгу
ніті зрог піе іуіко о іо, іезіі тодіі рггу-
йаѵаС Іо Еасіппісу Ьег Огекохѵ, аіе у
о ггесг зат§, Іо іезі: іейіі ВисЬ 6ш'§1у
росЬойгі ой 8упа? О сгут йа\ѵпі Оте-
коѵѵіе підйу піе ѵѵа.ірПі, іуіко ройггейпі,
у іо га оккагід, йізриіасуі о рггуйаіки.
8к%й у Ріоіг ѵзгузіко іпзге, со гайаѵаі
Сегиіагу, гпіетеагаі^с, (ѵ іут іесіпут
роіг/еЬиіе роргаѵѵу \ѵ ЕасіппікаеЬ. \Ѵ
сгут йгімгоѵаС ти зі$, у га гіе іак
йаіесе тіеС піе роіггеЬа, /е іа ггесг
зата \ѵ зоЬіе ігийпа, у іезгсге Ьуіа
рггег ротчзгесіту зоЬог піе оЬіайпіопа,
іако іегаг іезі оЬіаЗпіопа. Віа іедо у о
іут агіукиіе шагу тіеШту \ѵо1а па оп
сгаз г рггесішіікаті пазгуті, іейІіЬу
сЬсіеІі, гогтошС. Со іг \ѵ оп сгаз піе
йозгіо. іегаг те іусЬ йгіезі%сіи ргоро-
гусіасіі іи кіайгіету, со шеггуС о іеу
іаіетпісу кайсіу кггейсіапіп ргаѵо\ѵіегпу
рошпіеп. 1. \Ѵ Води піе лѵі^сеу хіу піе пауйиіе,
іе(1по ізіпоёС Возка у ойпоз іейпеу озоЬу
(Іо йгидіеу (Вагуіі 5ш§іу \ѵ Іійсіе 43 йо
(іггедогга Кіззейзкіедо у \ѵ Іібсіе йо
Тегепі. Оггедогг МіззеПзкі \ѵ кзі^дасЬ
о гогпойсі ізіпойсі у розіасі). 2. ОзоЬу, ііе озоЬу, піе рггег ізіпоЗС
Иозк% зіоіф, Ъѳ іа іезі чѵе шзгузікісЬ
іггесЬ озоЪасЬ, аіе рггег ойпоз (сіг ”) Изъ оглавленія н.вустодійныхъ знаковъ
видно, что «Ргорогісів» вставлены уже но
отнечатавів книги. іашйе, у Ватазсеп те кзі§». 1 —о тегге
ргаѵозіаѵѵпеу, гогй. 11). 3. Сѵуогакіе щ. \ѵ Води ггесг% зат%,
а піеіуіко пазгут роіееіет, ойпозу: оусо-
зілѵо, зупозіѵо, ісЬпіепіе у росЬойгепіе
ВисЬа 8. (Аіапаз. \ѵ йіаіоди 1—о 3т§-
іеу Тгоусу). А іі іе егтеогакіе ойпозу,
піе ргге со іипедо \ѵ ггесгу зашеу тіе-
(Ігу зоЦ за гогпе, іейпо рггег іо, іг іейпо
осЬ йгидіедо зі§ ѵѵзгегупа (Оггедогг №з-
зейзкі \ѵ кзі^д. (Іо АЫаЬ., па койси; Ва-
шазс. \ѵ кхі§д. I, уѵ гогй. 11). ТсЬпіепіе
\ѵ ггесгу затеу піе іезі гоМе ой Оуса у
8упа, Ьо ой пісЬ піе росЬойгі. А рггеіо
іггу іуіко за ойпозу ггесг% ват% уѵгаіет
гогпе, іо іезі: оусозіиго, зупозіѵо у ро¬
сЬойгепіе ВисЬа 8. (Ватачс. ѵ? кзі§д. I—
о уѵіегге, гогй. 8). 4. Рггег зат ойпоз ѵ ггесгу затеу
гогпіе зіоі% озоЬу, аЬошет Осіес йозіа-
іесгпіе гиреіпу іезі рггег оусозіѵо (Ва-
зіі. ѵ кзі^ё;. 2, па Еипот.), дйуг піе то-
ге гойгіе у піе сгупіе іейпо йозкопаіа
озоЬа. Тутге зрозоЬет 8уп рггег зупо-
зіуѵо, у ВисЬ 8\уі§іу рггег росЬойгепіе
гиреіпіе уу зуѵусЬ озоЬасЬ зіоі%. 5. 2а іут ійгіе іо, іе ісЬпіепіе Ви¬
сЬа $№І§іедо рггуѵѵіазгега зі§ Оуси у
8упош, піе іако іо соЬу зіапошіо аЬо
сгупііо озоЬу Оуса у 8упа, §йуг Осіес
рггег оусозіѵо у 8уп рггег зупозіѵо ги-
реіпе з% озоЬу, аіе іако іо, со ш^с щ-
гяіщ іеоіодоше, точп%с: «рггуѵіазгега
зі§ іако рггуіоё аЬо рггутіоі, піе іако
ггесг, зіашші%с$ озоЬ§». А зЦй іаіше
рогпаС рогг^йек ѵ озоЬасЬ ВозкісЬ.Ріетг-
зга іезі тіейгу піті Осіес, Ьо росг%і-
кіет іезі іппусЬ, а зат ой гайпеу зі§
піе росгупа. Вги§а—8уп, Ьо зі§ гойгі
ой Оуса ѵрггой гойг^се^о (піе ѵейіе
сгази у ггесгу затеу, дйуі ѵзгузікіе Библиотека "Руниверс