Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
297 «ОБОРОНА УНІИ», СОЧ, ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 298 піе угійгісіе чѵу, со паіой з\ѵоу у ДоЬго
іе§о, іако тоугісіе, тііиіесіе. ІеЗІі тііиіесіе у іакі ирайек лѵійгісіе,
ѵі§с йо йггойкоѵ, йо зрозоЪолѵ, кіогу-
тіЬуйсіс іо, со іірайіо — ройпіейіі, со
озІаЬіаІо—гтоспііі, со іезгсге зіоі—
іак и"гипіоѵа1і, іакоЬу йо ирайки піе
рггузгіо, роіпоге Рап Воц\ кіейу ой
піедо гагаііету у ки іе»ч) блѵі^іеу сіпѵаіе
і§ зрга\ѵ§ оЬгасаС Цйгіету. РоЪийгі ѵаз
йо іе§о, §йу рггесгуіасіе, со то\ѵі! па
зоЬогге Ріогепівкіт лѵіеікі теігороіііа
Мсейякі Веззагіоп йо зуоісЪ Сггекотѵ,
у іо, со роіут парізаі раігіагсііа Са-
го^тівкі Оеппайу. Іезі іо оЬоіе \ѵ йги-
ки. Со рггероуіейгіеіі Іийгіот зтсоіт,
іо 8І§ іѵукопаіо пай піті. Згсг^йНтеуг,
кіогу, раІГ2|с па сийгд, рггууой§, га-
Ьіеда злѵоіеу! Могету йозЦріС іеу
згсг^йіі'ѵѵобсі, кіейу Ь^йгіету сксіеіі.
Тог у ту йа\ѵпо Ьгасіеу пазгеу то\ѵі- ту. Рггег со рггузгіо зкагапіе па
Огескіе у па іпзге згегокіе ’ѴѴзсІіойпіе
райзіѵѵа, рѵгегі іо рггуійгіе йо паз, іеЗІі
8І§ піе розіггегету. Опі піе гаЬіедаІі—
прайіі. У ту іейіі гаЬіе^аС піе Ь§йгіету,
іаг йго{$, (сге"о паз, СЬгівіе Іеги, исііо-
лѵау) роуйгіеіпу. Сгедо геЬѵйту изгіі,
Ніегопута й., \ѵіе1кіе§о исгусіеіа Сегк-
угіе оЬоіеу, угегтіту зоЪіе гоЬи 8ігоп
га рогайс§ а, со ггесге, исгуйту. Теи
іак іпош лѵ Іійсіе йо Бойіаза: «йа г
йтаіоЫіуойсіі]. і\ѵоі%, іо іезі г кіоііса
Ріоігоѵ% зроіесгпойсі^ зі§ угі%2§. \Ѵіет,
ге па іеу оросе гЬийоуапа іезі Сег-
кіеѵ. Кіокоіугіек піе ту іут йотіе ро-
йу\ѵаіе Ъагапка, рггекЦіу іезі. йейіі кіо
тс когаЬіи 1*оедо піе Ь^йгіе, г^іпіе сгази
роіори. Кіе гпат ІѴііаІіедо, Меіеіут
дагйг^, піе У'іет о Раѵѵііпіе, кіокоІУйек
г ІоЦ піе гЬіега, гозргазга, іо іезі, кіо
СЬагу8іизо\ѵ піе іезі, апіусЬгузіо\ѵ іейзі» Бибпиотека "Руниверс1