Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
295 «ОБОРОНА УШИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. іедо ргогпо, кіогу зат зоЬіе гайхіс у
ротоС піе тоге. Іако Іо КіГоп ѵугпа-
ууа. А іегаг іезгсге доггеу іат ісзі.
О сгут ѵзгузікіт \ѵузгеу зі§ тоѵііо.
Ойіогуѵзгу 1е<1у у і§ озіаіпід 2ашй§
па зігоп§, розіаштіё іггеЬа, хе ту заті
гайгіС тату о зоЪіе, кіогусЬ 1ц йоіеда/
у іак ргхузЦріб сіо гхесху затеу, ѵгрггой
Рапи Води і$ у тойііітѵат Іийгі па-
ЬогпусЬ роіестзгу. РггузЦртзгу (Іо ггесгу, тіеё па Ъа-
сгепіи, лѵіеіе ггесгу піе ЬгаС рггей зіеЬіе,
аіе іейп§ іипйатепіаіпд, а Іо іезі іака.
Йейіі раріег Кгутзкі іезі паучѵугзгут
разіеггет, 0(1 Скгузіиза Рапа розіапо-
топут, пакіогедо зі§ йсі%даі$ оЬіеіпісе,
й\ѵі§іети Ріоіпші исгупіопе, Іо іезі: ге
та гг%(ігіс ѵзгуікіті а \ѵ ггасігіе зѵѵоіт
Ы§,<І2ІС піетоге? РуіаС зі§ гай о іут
іут зрозоЪет, іакіедо ту ѵг Іеу кзі^гессе
гагуѵаіі, іо іеві: со о іут гогищіаіа
Сегкіе\ѵ пазга \Ѵвс1юс1піа, іейіі раріег; тіа!
\ѵ1айг§ па зоЬогасЬ у іак%? Іейіі зіаѵіі
раігуагсЬоѵг па раігуагсЬі^? Іейіі іезкіа-
йаі г игг§(1оуѵ ісЬ? Іейіі рггутегасаі піезіи-
згпіе гіогопе ой кодо іпзгедо? Арреііасіе
гелѵзгуікіедо йшаіа ой запіусЬ ге раігу-
аічйиш у ой зоЪого\ѵ іейіі Ъуѵѵаіу йо піе-
§о? ВайаС зі§ о Іѵт ѵг кзі^дасЬ зѵоісіі, г
кіогусЬ Іо ѵзгуіко икагоѵѵаіійту. N3-.
Іайзгу іо, розідріё йаіеу, руіаі^с зі§:
іейіі зігасіі і§ \ѵ1айгд раріег, сгуіі гаѵг
зге рггу піт іезі? Іейіі зігасіі, кіо до о
іо згрігіі, кіо ргдѵет рггекопаі у гіо-
йуі, кіогедо сгази, га со, дйгіе, па кіо-
гут ро\ѵзгесЬпут зоЬогге? \Ѵі§сеу зі§
піе йосгуіазг, іепо ге до іейеп Саго-
дгоскі раігуагсЬй МісЬаІ, оп Сугиііа-
гіиз, г піепа\ѵійсі \ѵук1д1, кіогу ти гаѵгзге
ройіедаі, а пай /айпеу тосу піетіаі.
А исгупіі іо Ьег зоЬоги, исгупіі зат
згсгедиіпіе, сгедо ти іпзгу раігіагсЬо-
ѵіе піе сЬлѵаШі, паѵеі у зат сезагг.
2асгут Рап Во» згойге зкагаі ѵзгуікіе
іатіе кгаіе у іппе пагойу Іийпе іедог 296 паЪогейзітеа, іак іг: йгі\ѵпа іо, ге гайпеу
кгаіпу паЬойейзінга Огескіедо піетазг,
кіогаЬу ріаді Райзкіеу іакіеукоітеіек піе
ойпіозіа. А па озіаіек, йозгейзгу іедо —піе
ѵгоіоѵѵаС йаіеу г Рапет Водіет, кіогу
роііиті у геігге кагйедо, рггесті^седо
зі§ іети: іедо рггёг іеп, итседо рггег
о\ѵ зрозоЬ; піе ЬіС па ті!$ таік§ зѵоі§
Сегкіе\ѵ іейуп% каіЬо1іск$, йгод% кгѵѵід
Кгузіизо\ѵ% ойкиріоп%; піе згаграС сіаіа
Рапа Вода пазгедо; піе ойсіпаё сгіоп-
ко\ѵ іедо, кіоге оп \ѵ іейпеу Сегк\ѵі
рой іейпд. діоѵа 2\ѵі%гкіет іейпойсі сЬсе
тіе(\ йсійіе у іпягаіе зроіопе, піе тпіеу
па гіеніі, а піг ѵг піеЬіе; піе ѵуЬііаС зі§
2 рои'іппедо роййайзіѵа іети, кіогетп
Вод ѵзгуік? злѵд, тос рой гщ\ роййаі,
аіе гасгеу ирокоггуС зі§ рой тосп% г§к§
Рапа Вода пазгедо у игпаС іедо, кіогедо
оп разіеггет сіісіаі тіеС; гідсгуё зі§ г
Ьгасі% я\ѵоід, зро1п% гай% у ротос^;
зіагаС зі§ о иілѵіегйгепіе, оЬіайпіепіе у
ротпогепіе ргаѵг у ѵгоіпойсі пазгусЬ,
іак йисЬоѵпусЬ іако у йѵпескісЬ, ѵга-
гиі^с іе іегаг, дйѵ пауѵуйз/у разіегг
кгоі і. т. рап пазг, зепаі іедо у ѵгзгуіка
ггесгрозроіііа ргадпіе гдойу пазгеу. ВаС
зі§ іггеЬа Ьу зпаС рггесшпе у ироте
гар§йу пазге, па копіес зі§ іт піе зрггу-
кггуіу іак йаіесе, геЬуйту, рггуіайпі у
Іазкі ісЬ розігайа\ѵ82у, о ѵгіе1к% згкой§
піе рггузгіі. Во кіо зі§ г паз рггураіггу
ггесгот зѵгоіт, окасгу іо іайпіе, ге
іут кгоіезіѵіе гайгіеггеё паЬойейзі\ѵа
бгескіедо \ѵ саіойсі зѵгеу піе тохету,
піе Ь§й%с ѵ іейпойсі г Койсіоіет Кгут-
зкіт. Ву піе іпзгедо піе Ьуіо, іо зато
итпірузгепіеш у ѵгупізгегепіет дгогі,
іі лѵіеіе пазгусЬ, ѵійг^с и паз піегдой^,
ротаіи паз оризгега у Йо паЬо&ейзіѵа
Васійзкіедо рггузіаіе. Сгедо зі§ ті^йгу
тіойгід йѵгоггапті, 2о1тегзіѵет у іп-
петі гогтаііусЬ зіапоѵг Іиййті йозуС
параіггету. У йгіѵтіету 8І§, іако іедо Бибяиотека "Руниверс1