Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
293 ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 294 геш, айекіет у кггукіет Ьеггогздчіпут
сЬс^ тегузіко оіггѵтаС. \Ѵі§с у Іо гатсай^ іезі піеіасіаіак^, ге
8І§ раІгуагсЦ тсутадѵіасіе, то\ѵі^с, іг,
Ьег ро2\ѵо1епіа іе^о, г паті 8І§ я#айгаС
піе тогесіе. Рокі іеу гатсайу піе ойдѵа-
Іісіе, піе ге тсзгузікіе&о, ире\ѵпіат \ѵаз,
піе Ь^сігіе. Во геЬу зі§ раігуагсЬа (Іо
Іе^о рггуіогуі — іезі \ѵіе1се ігийпа, ге-
ЬусЬ піе ггекі піе ройоЬпа ггесг іак 2
зігопу раігуагсЬі, іако у г зігопу. паз.
Ъ зігопу раігуагсЬі ЬуС піе тоге, (11а ро*
^апіпа, кіогу Іакіе гатузіу у гпозгепіа
щ тіаі га^ѵзге у та ѵ \ѵіе1кіт ройеу-
г/епіи. А со гаіобпіеузга—ігийпойС іезі
г зігопу гІусЬ у піегЬогпусЬ сЬггеЗсіап
кіегукотс, 1исІ2І піеисгопусЬ, тіе(І2у кіо-
гуші шеіе ісЬ, со у з!о\ѵа ро Огески
то^ѵіС піе итіеі%. 8% Ьо\ѵіет піекіоге
игг^йу йисЬо\ѵпе, кіоге гйа\ѵпа піе то-
$$ гаіеС, іейпо со 8% г Апаіоііеу, сі ро
Огески піе то\ѵі$, паик гайпусЬ піе
итіеі$; Ьо 2§о1а щ йтѵіеіеу іийгіе, іу-
іиіет іуіко йисЬотепущі. Міесігу лѵзгузі-
кіеті іті, кіогусЬ іезі ІісгЪа піетаіа,
піе гпаіагі зі§ кіогуЬу ойрізаі Кгигуи-
во^і №етсо\ѵі ро Огески га Іегетіе^о
раігуагсЬі. Іейпо іейеп 2у§ота1а, кіогу
іи>, итагі, у іеп іайпеу паикі зоЬіе
піе тіаі. Тасу Іийгіе раігуагсЬі^, 2а зка-
гапіет Вогут, зрга\ші$. Ш іоС паггека
Шоп, іеп сгаз, кіейу іезгеге ^огу іак
йаіесе* піе ѵщ\і Ьуіі, &йу ѵ Іійсіе з\ѵоіт
ѵузгеу роіогопут ішжі: «гатіезгапіе и
паз ріи&у у піегг%й, у пат ротсіеггопе
о*се (піе о ТигкасЬ Іо пмгоі) паті,
кіоггу тату пай піеті гчѵіеггсЬпобб
щйхій тузг1$, кіогут ойроги йаС піе
тоіету». Со ро Шопіе гоЬііі г раігу-
агсЬагаі, ^ кзі^асЬ, пагѵапусЬ «Тиг-
ко-Огесу%», реіпо іе^о. Оіо у іегаг $ѵіе-
іо, Ыеойі раігуагсЬа, йіа іедо ге роіа-
іетпіе гпазгаС зі§ росг^І г піекіогуті
Ьасіппікаті у сЬѵаІіС ггесгу ісЬ, зіг$-
сопу іезі 2 раігуагсЬіеу. IV ггесгу Іак іа\ѵпеу йо\ѵойо\ѵ таіоЬу роіггеЬа, Ьо
кагйу, сЬосіа Іекко \ѵіайоту кгаіо\ѵ іат-
іѵсЬ, \ѵіеЙ2ІёС тоге, ге раігуагсЬа у зкгу-
сіе іе^о исгупіе піе тоге, Ьег решіе^о
піеЬегріеегеіізічѵа з\ѵе&о, іакіе зі§ >ѵйа-
\ѵаС піесЬсе, іак йіа зіеЬіе, іако йіа сЬгге$-
сіап, кіоггу рой сга8 сіегрід, га зіаг-
згусЬ з\ѵоісЬ. Рі8аС іе ггесгу гозоЬпа—
кзіе^і Ьу саіеу па іо роіггеЬа. В^іега
раті§е Буопіге^о, теігороііі.у Ьагуізкіе-
до, кіоге^ойту гпаіі \ѵ Кгутіе,—іе^о, &йѵ
8і§ ш'осіі (Іо Огесуі, гу\ѵо до оЫиріопо, а
рагайап іе^о Іийгі піе^іппусЬ окгиіпіе
^ѵіеіе ротогйо\ѵапо, іакоЬу ѵіейг^сусЬ
іе§о гатузіу г Ггап^аті, Іо іезі г І^а-
сіппікаті, іако опі ютц,. Так ій$ іат
іе ггесгу. Аіе со зі§ руіаС о іут? Кі-
іоп раігуагсЬа йозіаіесгпе 6\ѵіайесі\ѵо о
іут ^ѵуйаіе, ге сЬсіаіЬу Ьуі йо іесіпо^гі
г Кгутіапу, іейпо піето^і. Кагйу піесіі
сгуіаіізі іе^о, кіогу ^узгеу тегузіек іеьі
роіойопу. V о іусЬ іегайпіеузгусЬ ра-
ігуагсЬасЬ іог то^ѵіту, Ьойту ісЬ \ѵіа-
йоті, ге піе то°$., сЬосіагЬу сЬсіеІі. У
таіг| опі зі^й \ѵуто\ѵк§, кіогеу ту піе
тату «Ьо тогету, а піесЬсету». 2 зігопу га$ пазгеу іа іезі 1гийпо§{*,
іг зі§ г раігуагсЬа гпіейС піе тогету.
Вгесг розроЫа пазга ѵ? іут озігогпіе
розі§риіе, а іо ѵг§1§йет родапіпа, іак
роі^гпе^о а >ѵ \ѵіегге піере\ѵпе^о, кіогу,
кіейу та сгаз, пауйиіе рггусгуп§ Ьег
рггусгупу. У йіа іедо зіггед% іе§о, геЬѵ
тѵ исЬ\ѵа1асЬ зеуто\ѵусЬгайпа зі§ ѵгтіап-
ка піе йгіаіа раігуагсЬі, іако роййапе§о
Тигескіедо. \Ѵіайоті5сіе іе^о \ѵу, сойсіе
Ьулѵаіі па зеутіесЬ, у ргозіС гѵукіібсіе
о іе. ОоЦй піе иргозііібсіе у пі§йу піе
иргозіеіе, йіа іеу затеу рггусгупу, ро-
§оіо\\йи іегйгіС йо піе^о, аЬо §о іи
гасіадаС. Моѵі^с газі§ ггесгу затеу, роігге-
Ьо^аС. рог\ѵо1епіа ой раігуагсЬі, пі пасг
зі^ ѵат піе геуйгіе. Рогайу, ро§оіо\ѵіи
ротосу йо іеу зргаѵу зройгіе^аС зі§ ой Библиотека "Руниверс1