Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
291 «ОБОРОНА* УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 292 >ѵо\ѵа1і ѵзгузіко. N0320 йисЬо\ѵісѣзі\ѵо (
2 Іазкі Вогеу шпогу зі§ у з$ зрозоЬу, ге
зі§ тпо&уё Ь^йгіе \ѵ регзопу §ойпе. А |
и кгоіа рапа пазге»о іезі ройатсапіе
ѵгузгзгусЬ игг§йо\ѵ йисЬоѵѵпусЬ. 2 іей-
пуш 2 пісЬ Ь^йгіесіе тіёіі со сгупіё,
а С02 2 йгіезі^ікіетУ Ротосу зіапо\ѵ
3\ѵіеіскісЬ га\ѵ82е пат, йа Раи Во»', Ъ§-
(Ігіе рггуЬуѵѵаІо, іт зі§ \ѵі$сеу регзоп
дойпусЬ тіІоЗсі Іисігкіеу рггутпогу.
Оздйгсіег іиг Ьасгпіеу, г іак% оіисЬ% і§
ѵтщіггщ ѵоуп§ річшайгіё сЬсесіе? А па-
копіес йатегу Іо, геЬуЗсіе зите§о йока-
гаіі, гаізіе г\ѵусі§зітсо \ѵі§і8гд, Ьу \ѵат
рггупіозіо згкой§, а піг рогуіек. Іѵагйа
ѵгоупа \ѵп§іггпа іака іезі, то\ѵі Іо СЬгуз-
іиз Рап, 26 іезі ирасікіет кгоіезіта, \ѵ
кіогут зі§ іосгу. Аіе у гогига рггуго-
(Ігопу икагиіе, Ьо зііу \ѵоіиі%сус1і тіейгу
зоЬ^ г оЪийѵѵи зігоп зІаЬіеё а гаіут
ираЗё ти82<|. \Ѵуйа1кі \ѵіе1кіе, Ьег кіо-
гусЬ тсоупу піе Ьутеац, итпіеузгд, зі§,
аг рггуійгіе йо гпізгсгепіа, зрггукггу зі§
га сгазет йа\ѵаС іут со йаі^, зрггукггу
зі§ у іут, со §лѵо1і тсат ргасиі^, іги-
йг% зі§ у іеЫщ, то»$с іут С2а8еш исгу-
піё йота со рогуіесгпе^о ки сішаіе Во¬
геу у зоЬіе роіггеЬпе»о. Ага піе зрггукггу
зі§ у Іийгіот, йо кіогусЬ о рогай§ у о
ротос гтсукІіЗсіе зі§ т§с исіекаСУ Мизі
гаіѵт йо іе§о рггуЗё, ге зроіпіе тіе-
йгу зоЬ% тапіукаті зі§ Ьіі^с, ріІпочѵаС піе
Ъ^йгіесіе то»1і, іакоЬу зі§ ггесгу зроі-
пе гасЬоѵаІу саІоЗсі ой розігоппусЬ.
Со іезіі іак іезі, оЬасгсіег, со га рогу¬
іек, ЪуЗсіе у г\ѵусі§гу1і, ойпіезіесіе, ро-
піетсазг таі^іпоЗсі, ргатса, \ѵо1поЗсі, у со
іппедо га іут ігасіё зі§ тизг$, аЬо \ѵ
ретспут піеЪегріесгейзіше 8$. №с іейу ро ѵоупіе! Бо г^ойу зі§ зкіо-
піё оЬоіеу зігопіе роіггеЬа у шщй зі§
га і§ зрга^§ роі^гпіе, іако га ѵѵіеікіе
йоЬго зѵоіе. сгут мфггой Ьу га^ѵа-
йу, кіогеі§2бой§ гаігийпіаі^, иргг%іш},ё,
іако іезі піесЬ§ё \ѵазга рггесічѵко пат, кіога рок$й ігѵуаС Ь^йгіе, Ьу у апуоі г
піеЬа рггузгейі, піе піе рогайгі. 2а іут
у іо та іЗё, геЬуЗсіе па8 піе тіеіі лѵ
ройеугггепіи, іакоЬуйту па 2§иЬ§ паЬо-
гейзі\ѵа 8\ѵео*о зіаё тіеіі. Войту зі^ іиг
г іе$о \ѵ рггрзгіут гогйгіаіе \ѵу\ѵіей1і.
ІеЗІі іезгеге сге§о пай іо йо иреѵпіепіа
роіггеЬа, ройаусіе пат зрозоЬ. СЬсету
зі§ г таті гпіеЗё; тегуіко исгупіту, со
Ь^йгіе Ьег оЬгагу зитпіепіа пазге^о а
г иретспіепіет тазгут. КіесЬ Рап Во»
іе»о зкагге, кіо іак \ѵіе1кіеу у іейу-
пеу йо гЬа^ѵіепіа роіггеЬпеу ггесгу оЪ-
Іийпіе розі^риіе. О саІоЗсі ггесгу па-
згусЬ г ^ѵаті зі§ пагааѵіаё у зіагаё зі^
зроіпіе, йаіі Во§, сЬсету, у Ь^йгіету
итіеіі—оЬасгусіе заті. Ойіогучѵзгу па зігоп§ піеску у ройеу-
ггепіе, гозіаіе іезгеге лѵіеіка га^айа —
ирог г піе\ѵіайотоЗсі% гі^сгопу. У рокі
іеп Ь§йгіе, роіу у рггузіедютсаё йо Іеу
зргатсу ігийпо, ро§оіо\ѵіи щ ойргаѵо-
таС. Во оп зрга^иіе, геЬу йгийгу, сЬоС
\ѵіайотз2у у итіеі^іпіеузгу, згіі га гйа-
піет іе§о; а іеЗІі піе ій^, сі^згко зі?
§піе^а. ^іайотоЗсі йо іеу зргатсу іа-
кіеу роіггеЬа, піе геЬу то^іі шеіе гао-
\ѵіё, итіеіі ргаѵііо сегкіе>ѵпе, сгуіаіі у
зріеуѵаіі йоЬгге, аіе іакіеу, геЬу сгуіаіі
у гогитіеіі різта оусо\ѵ З^і^іусЬ піе
іейпе»о, гііе йѵи, аіе \ѵіе1и. Во со іейеп
г пісЬ піе тѵугагі, іо йги§і оЬіаЗпіа, у іак
зі§ рга\ѵйа гпауйгіе. ТггеЬа пай іо ѵіе-
йгіеё со зі^ па Зѵі^іусЬ зоЬогасЬ ѵзіе-
ІейзкісЬ у рошіезіпусЬ ойрга\ѵоѵа!о.
Іезгеге у іо ^ іеу зргаѵіе пазгеу йо теіа-
йотоЗсі піетпіеу роіггеЬпо, со різаіі Ьі-
зіогуко\ѵіе Огессу. ТакісЬ озоЬ у іак
\ѵіайотусЬ згикаёЬу іггеЬа, Ьу тгіеге
рігузгіо ісЬ гасі^даб ге ^гзгузікісЬ зігоп,
"йгіекоЬѵіек щ, пакопіес — у 2 ризіуй,
іеЗІіЬу іат Ьуіі. Сготайа гаЗ іусЬ у
о\ѵусЬ \ѵі§сеу гаѵайгі (иѵагсіе заті, іеЗІі
піе ЙоЬгге то\ѵі$), піг ротоге, а гѵіазг-
сга іусЬ іийгі, кіоггу затут іуіко иро- Библиотека "Руниверс1