Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
289 ОБОРОНА УШИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗМ, 1617 ГОДА. 290 йоѵаіі, у іак до Ішіпуш исгупііі, іе «Іо
кіікшкіезіаі озоЬ гакоппусЬ піш га
сгазет га 1азк% Во2% чѵусЬоѵапіе шіеС
тод^. 8ргг§іи гай сегкіетаедо, со ѵ іусЬ
йгіезі§сіи ІесіесЬ рггуЬуІо, шоге па кіі-
ка іѵзі^су гІоіусЬ 8гасо\ѵаС. Кгокша іеу
га. мгрггой па йті кар!апо\ѵ у па йчѵи
<ііакопо\ѵ козгіотепе йаіа иЬіогу ѵзгузікіе.
Роіут іедо кгоі. т., ро згсгейішут ші§-
сіи Зтоіейзка, ойагочѵаС гасгуі тезгузі-
кіе іе аррагаіу, кіоге піедйуй Ьуіу \ѵ
сегкѵгі ерізкорзкіеу Зтоіейзкіеу, у іут
итузіет і. к. ш. ойкиріі и ІусЬ, кіо-
гут зі§ Ьуіу йозіаіу, геЬу іи іе ойаго-
иаі. 8ат і. к. т., Ьуіпобсід. з\ѵ% рай-
зЦ, лѵіеіе гагбтѵ гогпуті сгазу Ьуѵѵаі \ѵ
іеу сегк\ѵі у сіегрііѵіе ігоаі рггег \і§гузі-
ко паЬогейзіѵю г кго1оѵг% і. т. у г кго-
Іеѵісет і. т. ѴѴІайубІачѵет. Маі^с іакіе
гасіаікі Іазк 0(1 рапоѵѵ пазгусЬ, іакозг
зі$ зройгіеѵаС піе тату у йаіеу, ге піе
Ь$й$ сЬсіеІі гашегаС г§ки па роіггеЬу
сегктеі пазгеу? Когогілі V. 2е зі§ пат (Іо гдойу тіеС г зоЬ%
роіггеЬа,у о зрозоЬасЬ, рггег кіо- гуЪуйтѵ рггуйС тодіі (Іо іедо. Іиг іегаг Йо ѵш, патіізгу Ьгасіа тоі,
іедо/ зіагойуіпедо Козуізкіедо пагойи,
ге тп% сЬосіаг итузіет гоггогпіепі,
ггесг зѵѵоі^ оЬгасат. Кіокоіѵіек ѵоуп§
гасгупа, та ѵрггой игпаС, зіизгпа 1і
іеві рггусгупа опеу, аЬо піе? Іпасгеу'ти-
ві ЬуС піезргаѵіейіша у г оЬгаг% Во-
Роіет иѵайаС іггеЬа, іейіі \ѵуйо!а
піерггуіасіеіоѵі зѵети, іедо Ьоѵіет,
ігрггой піе иѵагуѵзгу, игоіоѵаС іезі сгіо-
ігіека піе гогтуйіпедо, іако тоѵгі Кгу-
віу8 Рап и Ьиказга гогйг. 14. Иако-
піес, сЬосіай Ьу зоЬіе йоЬгге гизгуі, гаа
праігоѵаС Ьу піе \ѵі§із/а згкойа Ьуіа г
иоупу, піг рогуіек г ‘гѵусі§зі\та. ІѴуйсіе рггестко пат ѵоуп§ ройі$1і РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА. а піезіизгпіе, Ьо рггусгупу Йо паз йай-
пеу піе тасіе. Ро\ѵіейасіе, йейту щ-
кгосгуіі рггесіѵ? зіагогуіпойсі. Ьесг ика-
гаіійту игат \ѵе тозгуікісЬ гогйгіаІасЬ
рггезгІусЬ, іе ту гасгеу іеѵ'.зіггегету,
а піе \ѵу; іак ѵіеггуту, іако паз па-
исгуіу зіейт зоЪогояг \ѵзіе1ейзкісЬ; іак
ѵугпамгату, іако пат парізаіі оусоѵѵіе
йтоі^сі пазгу, Вагуіі АѴіеІкі, Оггедогг Во-
дозЬт (іако ту до гоѵіету йап 21о-
іоизіу , АіЬапазі, Сугіі, оусо\ѵіе лѵзсЬойпі.
2 кіогеті іедог сгази гѵіі гдой’піе йт§-
іу ^гопіт, АтЬгогу, Ацдизііп, Оггедогг
раріег, пагтсапу Б\ѵоіез1о\ѵ, оусо\ѵіе га-
сЬойпі. ТусЬ ѵзгузікісЬ Сегкіе\? пазга
гаѵзге рггуітотеаіа. ТусЬ кзі^ді з%. Оі-
тсоггту . іе, іе паз гогв^йг^ у рокагг^,
кіо г паз зіоі рггу зіагойуіпойсі? 8Цй
кагйу гогз%йгіС тоге, іак піезіизгпіе ргге-
сілѵ пат роѵзіаіесіе. Хай іо у та!<у зі-
Ц, кіог% лѵудгапеу йоійС піетогесіе, Ьо
оргосг рга\ѵа Вогедо, пат іайпіе зіи-
г^седо, о кіоге роѵіейасіе, іе Рап Вод
паз зат Ъ§йгіе з^йгіі. У іо па озіаіпіт
йпіи. Мату ргаѵа Іийгкіе, йисЬоѵпе у
бчѵіескіе, кіоге з% ро паз. БисЬотае, зо-
Ьогу ро\ѵзгесЬпе, гѵіазгсга Иогепізкі,
кіогу \ѵаз гаѵзге роііиті, Ьуйсіе тіеіі
йо\ѵойу гйапіет ’ѵгазгут пауроі^гпіеузге.
Ргаѵа гай йѵіескіе, асг зі§ па пісЬ рггей-
піе піе дгипіиіету, іейпакйе, іако ро-
тадаі^сусЬ йо койса йисЬоѵтедо, иіу-
игату, з% рггуѵііеіе кгокт рапо\ѵ па¬
згусЬ, ой Іаі піегааі йтісЬзеі пайапе, а
ой іпзгусЬ роіут роішегйгопе, кіоге пат
іуіко ипііот з1иг%. Рггу іакісЬ ргаѵасЬ
тату роззеззід,. Рггу роззеззуеу тату
рапа, опеу оЬгойс§. IVу іедо пісгедо піе
тасіе, іакой зоЬіе гѵѵусі^зіѵго оЬіесиіе-
сіе? Бо іедо, дѵазгу йисЬоѵпі іуіко рггег
зіап йчѵіеіскі йоЦй зргаѵѵу зѵоіе ойрга-
лѵотѵаіі. ТусЬ роі§2шеузгусЬ ротоспікоѵ
іиг ѵгат гпасгпіе иЬуѵ?а, а йгидісЬ піе
рггуЬуѵа. ІГ паз гай ой росг%іки іеу
зргаѵу заті йисЬоиті рггег зі§ ойрга- ю Бибяиотека "Руниверс'