Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
285 «ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА ВРЕВЗН, 1617 ГОДА. 286 Міекіоггу ѵ ЛѴіІпіе шаі% пав ѵ ро-
йеуггепіи, йе г оусаті іегиііаті пакіа-
Йату. У ѵ іут зргаѵ§ іак% о зоЬіе
(іаіету. 8ат Г02ит рггугойгопу исгу
Ыоѵѵіека, іеёіі ти сгедо роіггеЬа а
піета (Іота, згика и з^зіайн. Роіг/.сЬа
іезі паикі Ьгасі пазгеу /акоітеу (11а
гогтпойепіа сЬѵаІу Войеу. Бота іезгсге
іеу тіеС піе тойету. Сой га йгіѵѵ, кіейѵ
ро пі% сЬойгіту (Іо ІусЬ, кіоггу і;у таі$,
а (іо з^зіай зтоісЬ, іедой тіазіа оЬуѵа-
іеіоѵ, Ьгасі пазгеу? №е йо піерггуіасіоі,
піе іак, іако йгийгу, со паз зігоіиі^,
кіоггу Йо згкоіу зѵоіеу паЬѵ\ѵаі% тіз-
іггоѵ ге Ойайзка, г Кго1е\ѵса, ге 2Ьоги
г \Ѵі1па, у іут рогисгаі^ тііе йгіаікі
зѵоіе. Аіехапйег ѴГіеІкі, піе исжіс яіе,
паисгуі ві§ сЬгатаС, іуіко йе раіггуі
сгаз піетаіу па тізігга сііготаігіседо.
Тедой іггеЬа зі§ оЬаѵіаС у іт, аЬу зі§
тіойй ісЬ Ьегеіуекіеті паикаті ой іа-
кісЬ тізіггоѵ піе гагагііа. РойоЬпо у о опусЬ капопасЬ піе
иіейгд,, о кіогусЬ лѵіейгіеб Ьу роѵіппі,
Ьо кзі§дасЬ КизкісЬ 8% парізапе ро
§1оѵіейзки. Ргаѵііо арозіоізкіе 45 іак
тоѵі: «тойі^су зі§ г Ьегеіукаті таі%
ЬуС ѵуі^сгепі. А іеёіі рггуітіе ісЬ
(ерізкор аЬо каріап), іако рггусгеіпі-
коѵ (а исгусіеіе згкоіпі 8% рггусгеіпі- |
каті), та ігасіС зіап з\ѵоу ерізкорзкі,
аЬо іеп, \г кіогут Ь§йгіе». Ргаѵііо
аровіоізкіе 60—о сгуіаі%сусЬ кзі§ді Ье-
геіускіе, йе іетизг кагапіи ройіедаігр
Той ѵ Шсейвкіт 2, ргаѵііо 9 о сЬо-
*аі%сусЬ кзі§ді Ьегеіускіе. А ѵ капо-
•асЬ БасійзкісЬ, кіоге згегвге з% пій
8іо»іейзкіе, ѵгі^сеу іезгсге іедо. АЬоС
іпй и Ьгасі пазгеу ѵг гпіеѵайепіе б\ѵі§іе
юЬогу рггусЬойг%? №т г Касіппікаті
іейпо різто йт§іе, іейпі тгуйайасге
іедо, Ьо Сегкіеѵ* пазга \ѴзсЬойпіа піе
іуіко оусоѵ йѵі§іусЬ ѴзсЬойпісЬ сгсі у
паикі ісЬ вЬісЬа, аіе у 2асЬойпісЬ, кіо¬
гусЬ у йѵі§іа йѵі§сіту, іейпе зоЬогу, гасгут у агіукиіу лѵіагу іейпе, іуіко
ѵ сегетопіасЬ гойпойС. Аіе іако опі
пазге сегетопіе га йѵі§іе таі%, іак у
ту ісЬ. А г Ьегеіукаті, ргге Вод, со
га гдойа? Вгсгедиіпіе різто йт^іе ро-
\ѵіейаі$, йе рггуітиі^., оусочѵ ё\ѵі§іусЬ
піе, зоЬоічт родоіотеіи, а г сегетопіу
па рогг^й (Іийгіе т^йггу!) ётіеіа зі§. Когп/іАІ IV. Ройуікі, кіоге тату г іейпойсі пазгеу г Сегкѵі% Кгутзк%. \Ѵргго(1 (1исЬо\ѵпу, кіо'гу іезі пайе
тегуіко, о сгут ѵуйзгеу зіе пижііо.
Босгезпе гай ройуікі іуіпйе рогг^йкіет
ѵ?уІісгаС Ь^йгіету, кіоге \ѵ гогйг. 5,
сг§йсі 3, Аѵуіісгуіійіпу. То іезі: паикі,
Счѵісгепіе йиеЬошіе, роі$да ймгіеска, ро-
тос ѵ пайапіасЬ у \ѵ осЬ^йозіѵгасЬ сег-
кіе\ѵпусЬ. Ріегѵзгу ройуіек у гпасгпу уг кгоі-
кіт сгайіе, іо іезі, ѵ іусЬ кі1койгіеіз%і-
ки ІесіесЬ, а іо іий тату г Іазкі Войеу
йо кіікийгіезі^і Ьгасі гакоппусЬ іусЬ,
кіоггу паикі аЬо ойргатіі%, аЬо койсг%,
аЬо іий зкойсгуіі, паикі піе іуіко роз-
роіііе, аіе у Шогоізкіе у іеоіодіекіе.
Тегаг йѵгіейо Іаі іети йлѵіе ой оуса
йѵі^іедо раріейа Кгутзкіедо іойту
ѵгі§1і йоЬгойгіеузіѵѵо, йе йѵайгіейсіа
йѵа Ьгасі гакоппеу тойе зі§ исгуС ко-
згіет іедо ро гойпусЬ зігопасЬ кгге-
йсіайзіѵа, па тіеузсасЬ рггейпісЬ, дйгіе
у паик исгуС зі§, у ѵіайотойС кгаіоѵ
розігоппусЬ, кіога іезі окгаз% каййети
егіонгіекотуі, тіеС тод%. А тіаштіеіе
егіегеу ѵ? Вгутіе ѵ? соііедіит бгескіт,
<1теа ѵ ѴГіейпіи, й\ѵа ѵ Ргайге, йѵа %
ОІотипси, згейС мг ВгипзЬегки, згейС ѵ
\Ѵі1піе. Те тіеузса ро \ѵі§ізгеу сг§йсі
іий з% пареіпіопе, дйу Рап Вод розгіе
\ѵі§сеу регзоп, паре!пі% зі§ у-іпзге. Іак
теікіедо йоЬга зройгіеѵаС зі§ тату
\ѵ кгоікіт сгазіе, а ііе кіейу ро іейпусЬ Библиотена "Руниверс1