Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
283 «ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ. 1617 ГОДА. 284 зі§д§ сгупі% 2 гѵіеггсЬпойсі арозкоізкіеу,
рг2б2 Іізк кегагпіеузгу розкапаѵіату у
ѵгіайото сгупіту. Бака кедо Неки гоки
1615, йпіа 10 йесетЬга». То іиі г ісЬ зкгопу ойтіапу паЬоіей-
зкѵа ЬаС зі§ піе гаату. Зкгопу гай паз
затусЬ, о ккогусЬ рой сгаз піеккогху ііе
гогшпіеі^, іакоЬуйту па озгикапіе Іийг-
кіе у йо сгази тіеіі зі§ оЫеС уг ке зи-
кіепкі у кедо паЪоіейзкѵа гагучѵаС, 1а-
к% зргаѵ§ йаіету: 2е піеккоггу г паз,
ккоггуйту Ъуіі ѵ Кгутіе ѵ ротіепіо-
пут соПедіит, рггузі§д§йту исгупііі па
кут, іе піе тату ЬуС паЬоіейзкѵа Кгут-
зкіедо. Іакоі іа, г зкгопу вѵеу, Іо ро-
тайат, Ьу ті§ піе ко т^гаіо, дйут
рггуіасЬаі ѵ/ Іе кгаіе, піе ЬаггоЬуш зі§
ройоЬпо йаі гасі^даС йо зкапи йисЬонг-
педо нг паЬоіейзкѵіе Огескіт, іейпо іиі
піеіга Ьуіо, йет Ьуі оЬонгі%гапу. Рггу-
кут, дйу зі§ йѵі§сіту па каріайзкж»,
роѵкоге оікаггош Огескіети рггузі§д§
сгупіту, саіицс сгкегу годі оікагга у
рггуітиі^с сг^зкк^ йкгі§кедо сЫеЬа, па
Йнгі§Ц ойаг§ \ѵей1е оЬгг^йоѵг пазгусЬ
падокотапедо. То іиі йгиді гѵі%гек а
какі, ккогу зоЬогет ронгзгесЬпут Ріо-
гепкзкіт зктегйгопу іезк. Ойгіе как зкоі,
іе «каріап каййу та зкггейг оЬгг^йкоѵ
паЬоіейзкѵа зѵедо, Огескі ѵ/ рггазпут,
а Ьасійзкі ѵ кѵайпут ойаптаС піе то-
йе». Такіе оЬоѵі%гкі, рггузі§д% гаріесг§-
коѵапе, пай ккоге у тіейгу Іийгті ро-
дайзкіті рентіеузгусЬ піе Ьуіо, тіаіу-
Ьу ЬуС йозкопаіут иреѵпіепіет па гпіе-
зіепіе кеу піерокггеЬпеу Ьоіаіпі о герзо-
ѵапіи паЬоіейзкѵа Огескіедо рггег паз.
Рггуйату у ко, іе зргаѵу пазге щ-
йѵіайсгаі$ паз. Іиі ко Іак ѵі§сеу 20,
іако іейпойС іезк ойпонгіопа, а іайпеу
ойтіапу ѵ сегкргіасЬ пазгусЬ икагаС пат
Ьгасіа пазга піе тоіе, у ошгет ргге-
сіѵпут зрозоЬет, чѵійгд, ротпоіепіе па-
Ьоіейзкнга рггег рггутпойепіеозоЬ усег-
кіеѵтусЬ огйоЬ, о сгут озоЬпу гогйгіаі Ь^йгіе. ІейІіЬуйту туйіііі ЬуС кіейу па-
Ьойейзкѵа Кгутзкіедо, па соЬуйту зі§
лѵузііаіі па какіе огйоЬу, ккоге куіко сегк-
ѵѵіат Огескіт зЬщ, а Басіппікот піе
ро пісЬ, у оѵзгет кіейу Ьу зі§ іт ко
йозкаіо, тизіеІіЬу ѵѵзгузкко рзоѵаС, іако
какарекагта, со ту \ѵ і§гуки пазгут
Кизкіт го\ѵіету «Беузиз», каіезк, ргге-
дгойа, ккога оікагг ой затеу сегкѵіе
рггедгоіігопу, іезк как теіка тасЬіпа, со
козгкиіе, \ѵз/уз!ка згпіеегвкд, гоЬоЦ, Гаг-
Ьаті рггейпіті, у йоЬге^о таіагга г§к%,
ѵі§с как \ѵіе1е иЬіогонг сегкіенгпусЬ, со
мѵзгузкко козгкиіе паг!окусЬкі1какусі§су.
N8 соёту сі^згко ргасоѵгаіі, іако ко каі-
Йу шйгіеС то»1. Со піе рггеко різгету,
ге Ьуйту зі§ кут рорізоѵгаіі, іейпо ге-
Ьузту Ьгасіе пазгеу ко икагаіі, ге піе,
йаіі Вод, оЫийпіе, аіе ѵзгузкко згегугге
сгупіту, у ротпаіаС сЬнгаІ§ Вощ ѵг па-
Ьогейзкѵіе пазгут Огескіт іѵ Сегкѵі
\ѴзсЬойпіеу, Рапа Вода ѵгі^ѵгзгу па ро-
тос, сЬсету. Роніайаі% піекіоггу, іе па кепегаз
іезгеге ойтіапу піетазг, аіе парокут
Ь^йгіе. N3 ко ойронгіейгіеС Іаспо. \Ѵрггой:
зк%й оп \ѵіе, іе ойтіапа Ь§йгіе? Рокут:
ту ко ѵіету у оЬіесиіету, іе га іуѵо-
коѵ, йаіі Вод, пазгусЬ піе Ъ§йгіе, у
зкагату зі§ о ко, іеЬу у рокут піе Ьуіо,
Ьо тіойзгу пазгу, г ккогуті іуіету,
ккоггу па тіеузсе пазге ро паз пазЦріС
тод%, зіузг^, ѵсо тонгіту, Бгійг%, со сгу¬
піту, Ьег росЬуЬу, іе у опі кедоі зкггейг
Ь§й%. Ыауй% зі§ па ко у іпзге зрозоЪу,
йеЬуйту щіеіі иреѵпіепіе о ѵгіекасЬ ро-
котпусЬ. Озкакек кеі ѵіоіуС кггеЪа па
Рапа Вода а зкагаС зі§, іеЬуйту ши йо-
Ьгге зіиіуіі га іуѵока пазгедо; тосеп іезк
гогкггеѵіс паЬоіейзкѵо пазге у идгипко-
ѵаС іе, іе Ь§йгіе кпѵаіо йо з^йпедо йпіа!
Іейіі газі§ кедо гапіесЬату, Ьуйту тегузк-
кіе гогиту зѵоіе па кир§ геЬгаІі у тегузк-
кіе зііу пазге па ко оЬгосіІі, у га іуѵо-
ка пазгедо гайгіегіеС піе Ь§йгіепг тодіі! Библиотека "Руниверс1