Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
281 «ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КІ’ЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 282 іегіпойС пазга ойштіопа іезк, (ггедог/
Тггупазку раріей іипйоіѵаі соііедіит (11а
Огеконт у сегкіеѵ ё\ѵі§кедо АкЬапагедо
г кипйатепко\ѵ гЬийонгаІ, дсігіе гаѵгеге
ро (Ігески сЬѵгаІа Бога ойрга\ѵиіе зц>.
Міоіігі Огескіеу павгусЬ сгазо\ѵ Ьуіо (Іо
50. Ой іітйакога затедо тѵ кут соііе-
ілшп іе8к какіе ровкапо'ѵіепіе, йеЬу каййу
Огек аІЬо Еизіп, со кат паикі ойргатеі,
рггузі^де игукопаі па ко, йе та ЬуС па-
Ьойекізкѵа Огескіедо у ропшайаС ко па-
Ьойейзкѵо, ѵейіид 8І1у зѵоіеу. Со кегаг
у ту исгупііі. Кіейѵ Ьу раріей сЬсіа!
диЬіС паЬойейвкѵго Огеекіе, сой Ьу ти
Ьуіо ро кет как нгіеікіе кипйасуе сгупіе
па Огекі у іезгсго оЪоч/щгушб іе рггу-
?іеца, йе йо паЬойейзктѵа Кгутзкіедо,
сЬоС Ьу у сіісіеіі рггесЬойгіС, піе тод%?
V кедо вгкойа оризгсгаС, йе дйу 8ат
раріей зіийу, іако Ьізкир, аЬо рггей піт
таі% Ш82§, іако рггей Ьізкирет, ѵ кеп
сгаз й\ѵіе ерізкоіу сгукащ, /ѵѵрггой ро
Огески, рокут ро Еасіпіе, какйе у Етеап-
деііит й\ѵоіе, ѵрггой Огескіе, рокут Еа-
сійзкіе. Ккогут гпакіет 'пугагац, гой-
поЗС оЬгг§йоѵ \ѵ іейпобсі сегкіе\ѵпеу.
Хакопіес \ѵ злѵоіт паЬойейбкѵгіе Кгут-
акіт таі<і гойпойСоЪгг^йоуг: піетаікай-
йу гакоп та зѵоу зрозоЬ ойрганнтапіа
расіеггу койсіеІпусЬ. У рггу тзгасЬ іезк
гоіпойб \ѵ иіеккогусЬ гакопіесЬ у \ѵ піе-
ккогусЬ кгаіасЬ: \ѵ Мейіоіапіе піе ро-
кгайі Ьу кзіфйг, г Кгути рггуіасЬаѵзгу,
ойргаѵоѵаС твг% МейіоІаЬзЦ, кког% опі
таі% ой 3\ѵі§керо АтЬгойедо, ой Іак ку-
ві%са гойп% ой Кгутзкіеу. ІейІіЬу кейу
гойпобС *оЬгг§йоѵ рггезгкой^ ЬуС гоги-
тіеіі, крс Ьу йота и зіеЪіе иргг%кп%С ко
тіеіі, дйгіе іт ко Іаспіеу рггуійгіе, пій
а паз. ѴУ сгут ѵзгузккіт йеЬуйту йозкопаі-
ые ой раріейа ире\ѵпіепіе тіеіі, ойгіег-
Ы рггемйеІеЬпу ѵ Води і. т. осіес те-
кгороіік павг (Ігізіеузгу па різтіе, со ро
рггуіасЬапіи іедо г Кгути, йо ѵѵіайо- тойсі ѵгагузккісЬ рггутейгыпо іезк. Той
у ки ѵѵурізатѵзгу г кедо Іізки раріезкіедо
кіайгіету. 81о\ѵа8% какіе: «Ропіенгазг ке¬
йу, іако пат ітіепіет теіеІеЬпедо Ьгака
«ІозерЬа, агсЬіерізкора кегагпіеѵзгедо Кі-
істзкіедо у Наііскіедо, піейа^по рггеіо-
йопо, гпауйиі% ві§ [сі], ккоггу, ргаѵйѵ
піе ѵіейг^с, аЬо кей ой іпзгѵсЬ г^ѵіейге-
пі, кедо*в$ тпіетапіа, іакоЬу Кгутзка
Сегкіенг, іейпойС исгупшзгу, ісЬ оЬгг§-
йу у сегетопіе \ѵ вІийЬіе Войеу, у за-
кгатепкоѵ 8рга\ѵо\ѵапіи ’гпіеЗС у \ѵупІ8г-
сгуС сЬсіаІа, сгутЬу зіе ісЬ ѵіеіе дог-
згуіо,—йіа кедо ту, г 8Іи82пеу разкег-
зкіеу ролѵіппоЗсі,. сЬс%с піерѵгуіагпети
с/1о\ѵіеко\ѵі іпіейгу йоЬге пазіепіе рггу-
тіезгапіа к^коіи оккагу^, о<1і%С, у какі
Ы%й г зегс ІийгкісЬ ѵуг\ѵаС у гдотепіи
хаЬіейеС, какйе у Іізк рггезгіу (ѵѵзротіпа
Іізк іейпойсі ой Кіетепза 8, па кой йа-
иу) кѵт кегагпіеузгут ропаѵѵіаі^с, 2а
ргойЬд, рггеггесгопедо .Іозека агсЬіерізко¬
ра ітіепіет, пат рокогпіе о ко исгупіо-
п%: \Ѵзгу8ккіе 5ѵі§ке оЬгг^йкі у сегето¬
піе, ккогусЬ Кизсу ерізкоронгіе у йисЬо-
тейзкѵо, ѵѵейіид оусоѵѵ' Вѵѵі^кусЬ Огес-
кісЬ розкапоѵіепіа, Войеу зІийЬіе у
ѵ рг2е3(ѵі§кеу ойегге, у іпзгусЬ закгатеп-
ко\ѵ зргаѵѵоѵѵапіи, какйе у уі іпзгусЬ §ѵі§-
кусЬ оЬггайкасЬ ийутѵаід., Ьуіе куіко ргамг-
(Ігіе у паисе иѵіагу какоііскіеу рггесіѵ-
пе піе Ьуіу, у іейпойсі г кобсіоіет Кгут-
зкіт піе гоггуѵуаіі,—рггег іейпоёб исгу-
піоп% гпозіс, аЬо ѵупізгсгаб СегклтіеКгут-
зкіеу рггейзі^нггі^сіе, итузі у нгоіа піе
Ьуіа, аиі іезк, апі ко зі§ тошС аЬо го-
гищіеС тодіо, апітойе. У онгзгет ргге-
ггесгопе паЬойейзкнго кутйе Кизкіт еріз-
корот у йисЬотейзкѵи, ъ Іазкі арозкоі-
зкіеу рогѵѵоіопе у йоризгсгопе, іако зі§
2 рггезгіедо Іізки у зоЬоги Ріогепкзкіедо
йаіе гпаС, у 2 розкапонгіепіа соііедіит
(ігескіедо ѵ тіейсіе пазгѵт, ккогедо у
ѵѵусЬоѵѵайсе па 'кусЬйе оЪгг%йкоѵ гасЬо-
нгапіе (іако ко патнгіайото іезк) рггу- Библиотека "Руниверс