Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
279 280 «ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. ѵѵіойопе 8^ тіеДгу іпзге агіукиіу іесі-
пойсі у роіѵѵіепігопе. ЕогБгиІ III. Іейіі рггу іут оДДапіи розіизгей-
зіѵѵа рггег зіагзгѵсЬ пазгусЬ До-
Ьгге зі§ ѵѵагоѵѵаіу ггесгу пазге. 0Ьг2§(іу гѵѵѵкіе ѵѵ паЬоіейзіѵѵіе па¬
згут ѵѵагоѵѵапе пат з% іут рггуѵѵііеіепі,
ѵѵ кіогут іезі орізапу ѵѵзгуіек розі§рек
оДДаѵѵапіа розіизгейзіѵѵа, па кііки агки-
згасЬ рагдатіпи ДозѵС згегосе різапу,
г оіоѵѵіаіц, ріесг§сі$ гаѵѵіезізЦ. Магѵѵѵа
зі§: Виііа ипіопгз. Тат ки койсоѵѵі іак
тоѵѵі: «АЬу Іесіу реѵѵпе у ѵѵіесгпе йлѵіжіесі-
\ѵо Ьуіо, у ки Іети ѵѵіесгпа раті%іка,
о рггуѵѵгосепіи у гівсіпосгепіи пагоДи
Кизкіедо, іут пазгут ѵѵіесгпут розіа-
поѵѵіепіет, \ѵіе1еЬпц, Ьгасіа, МісЬаІа, аг-
сЬіерізкора, теігоро1іі§ у іпзге Ьізкиру
Низкіе ѵѵуйзгеу патіепіопе, кіоггу Де-
кгеіет гегѵѵоіііі зі§ у па ІізіасЬ До паз ро-
зіапусіі роДрізаІі зіе, іак іи рггуіотпѵсЬ
іако у піерѵ2уіошпусЬ,розроІи геѵѵзгуікіт
ісЬ ДисЬбѵѵіейзіѵѵет у ІиДет пагоДиКиз-'
кіедо, кіоггу До райзіѵѵа у Дгіеггаѵѵу До-
сгезпеѵ патіізгедо зупа пазгедо 2удтип-
іа Роізкіедо у Згѵѵескіедо кгоіа па1ег$, ки
сгсі а сЬѵѵаІе 6\ѵі§іеу у піегогДгіеІпеу
Тгоусе, Оуса у Зупа ,у 1)ис1іа йѵѵі^іедо,
ки гогтпогепіи у роДѵѵузгвгепіи ѵѵіагу
кггейсіайзкіеѵ, па Іопо Койсіоіа Каіію-
Ііскіедо у До іеДпойсі йѵѵі§іедо Кгут-
зкіедо Койсіоіа, іако сгіопкі пазге ѵѵ
Кгѵзіизіе рггуітиіету, іеДпосгуту, рггу-
1%сгату, зраіату у ѵѵсіеіату. А Діа ѵѵі§і-
згедо йѵѵіаДесіѵа іпііойсі пазгеу ргге-
сіѵгко іга, \ѵзгуікіе зѵѵі^іе оЬгг§Ду у се-
гетопіе, кіогусЬ Кизсу Ьізкирі у Ди-
сЬоѵѵіейзіѵѵо, ѵѵеДіид розіапоѵѵіепіа й\ѵі§-
іусЬ оусоѵѵ ОгескісЬ, ѵѵ Войеу зІигЪіе
у пайѵѵі§ізгеу ойегге, у ѵѵ зргаѵѵоѵѵапіи
іпзгусЬ закгашепіоѵѵ, у ѵѵ іпзгуск оЪсЬо- ДасЬ йѵѵі§1усЬ, Ьу іуіко ргаѵѵДгіе у паисе
лѵіагу каііюііскіеу піе ЬуІу рггесіѵѵпе, у
зроіесгпойсі г Кгушзкіт Койсіоіеш піе
рзоѵ^аіу, іутге Кизкіт Ъізкирот, г 1а-
зкаѵѵойсі арозіоізкіеу, Догѵѵаіату, кгош
рггезгкоД ѵѵзгеІакісЬ копзіііисуі у огДі-
паеуі арозіоІзкісЬ, у іпзгусЬ ггесгу ргге-
сіѵѵпусЬ іакісіікоілѵіек» 26). А сЬосіаг оусоѵѵіе пазгу іакіе ѵѵгі§1і
иреѵѵпіепіе, па кіогут Ьу зіизгпіе кай-
Ду рггезіаѵѵаС тіаі у изрокоіб зі§, іеД-
пак роѵѵіеДаІі, ге зі§ іт піе ДовуС зіа-
1о. У оѵѵзгет розроіісіе шаѵѵіаіі, ге іа
іеДпойС исгупіопа итуйіпіе па гпіезіе-
пір паЪогейзіѵѵа Огеекіедо. Ка со, оргосг
ротіепіопедо \ѵаптки, гаѵѵзге Дозкопа-
1у оДрог Даѵѵаіійту, у іегаг тоѵѵіту: 2е гойпойй паЪогейзіѵѵа іеДпойсі сег-
кіемгпеу рггег Іаі іузі%с піе іаг^аіа, сЬо¬
сіаг: кгаіасЬ \ѴзсЬоДпісЬ ро Огески, \ѵ гасЬоіІпісЬ ро Касіпіе у гогпеті оЬгг%Д-
каші Рапа Вода сЬѵаІопо, а іеЛеп Дги-
діедо паЬогейзіѵѵа піе ііитіі. Зк^Дге
лѵіеДг%, ге іегаг га гіеДпосгепіет зі§
пазгут пазге паЬогейзіѵто та ЬуС пізг-
сгопе? \Ѵ Егутіе зйа Ьуіо топазіугоѵ
у сегк\ѵі ОгескісЬ, а ѵ Копзіапііпороіи
ЙасійзкісЬ: а 2у1і \ѵ гдоДгіе, \ѵ тііойсі,
іако Ьгасіа іеДпеу таікі, у оѵѵзгет і§
гогпойй тіеЬ зоЬіе га окгаз§. А іо у іе¬
гаг, дДу іиг райзітео Огескіе изіаіо, га
сгут раріег піе тіаІЬу зі§ па со одЦ-
ДаС, а рггесі§ топазіегоѵг' ОгескісЬ ѵе
ЛѴІозгесЬ, іо іезі \ѵ Зусіііеу, ѵѵ Ариііеу,
КаІаЬгіеу іезі До кііки Дгіезі^і. Сге-
гаизг ісЬ па кіазгіогу у койсіоіу зтроіе
піе оЬгасаі^? ДѴзгак ѵѵ г§ки зѵѵусЬ таі%.
Тий роД Кгутет па тіі 3 іезі топа-
зіуг Огескі, гоѵѵ% бгоііа Веггаіа, дДгіе
Іейу Лі 8ѵѵі§іу, рггегѵѵізкіет Каззуп-
зкі. Тат ѵѵзгуіко ро Огески оДргаѵѵиц,.
\Ѵ Вгутіе гай ДоЬгге рг/еД іут, пі4 96) Слич. у М. О. Вояловича, «Литовская
! Церковная Унія», токъ II, стр. 248 —252. Библиотека "Руниверс1