Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
277 ІОВОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 278 піе 2 паті іак іепш гаЬіедаІі у \ѵ іо
роігайаіі, йеЪу іий ш§сеу Сегкіетѵ Кгу-
зіизоѵа іакоіѵе^о гогегѵгапіа у ѵп^ігг-
педо гашіезгапіа, у пагой Кизкіе^о. го-
ігаіи рггебіайоѵапіа у иг%§апіа піе сіег-
ріаі. Рііпіе о іо ш т., іако шеісеіаз-
каѵе^о рапа у рггуіасіеіа, До іе&о у
*іе1кіе§о тііобпіка шагу Кгузіизотееу,
рго82§, аЪу$ ш т. сЬ§Шше До іе*о ^1о-
іуС у ѵзгеік^ тос% га іо зі§ лѵгі^С, у
іаш па іут зупоДгіе г рііпобсі^ зіагаб
зі§ теезроі г ісЬ га. гасгуі, ігЬу іакі
аЬізгпеу росг^іек у газіапошепіе, іеЗІіЬу
іий піе До іакіеу г^ойу (со іезі ггесг
оарггеДпіеузга: «аЬошет—тош— оіо
іако ДоЬга у іако шігі^сгпа ггесг іезі
тіезгкаС Ьгасіеу зроіет») іеДу у іо ро-
Іут піе роДІеузга—До роіерзгепіа гуѵѵо-
Іо\? ІиДгкісЬ, га зіагапіега у росг^ікіет
*. т. тсупа1е& 8І§ то§1. ОДуй іо іезі іаш
по ш т. тезгузікіт, іако зі§ ІиДгіе^пазгеу
геіі&іеу г&огзгуіі, у іак 8$ \ѵ паЬойей-
зітеаск зчѵусЬ озраіі, Іепіш, піеДЬаІі ій
піеіуіко аЬу тіеіі розігге^аС рошппоб-
сі зтееу скггейсіайзкіеу у газіашаб зі§
га Сегкіе\ѵ В029, у га шаг§ з^% зіаго-
йуіп$, аіе іезгсге зі§ заті тпоДгу, па-
йтіе\ѵаі$с г піеу у оДзі^риі^с, До гог-
таііусЬ зекі исіекаід, зі§. Сгети іейііге
ѵ. т. гаЬіе^аб у ДЬаС о іут піе Ъ§-
Дгіесіе, заті іо ш га. ДоЬгге шесіе, кіо
га іо 1ісгЬ§ у оДкаг ДаС ЬеДгіе рошпіеп:
саЬошет—тош—кпѵіе ісЬ г г§ки \ѵа-
кусЬ Ь§Д§ раіггаЪ, щ Ьошет іезіебсіе
моДгоше, Догогсе у разіегге іггоДу Кгуз-
Іияотеу. А піе Діа сге^о іпзге&о гог-
тпойуіо зі§ тіеДгуІиДгті іакіе 1епізі\ѵо,
овраівіш), оДзЦріепіе, іако паш^сеу Діа
Ъщо, ій изіаіі паисгусіеіе, изіаіі рггеро-.
міаДасге зЬта Вогедо, изіаіу паикі, изіаіу
кагапіа: а гаіет пазЦріІо гпізгсгепіе у
птпіеузгепіе сЬ^аІу Войеу у Сегкше
«во, пазЦріІ §ІоД зІисЬапіа зЬжа Во-
іедо, пазЦріІогаіут оДзЦріепіе оД шагу
у гпкопи. Рггузгіо па озіаіек па паз іо, | ій іий піе гозіаіе пат патпіеувгеу гге-
сгу, г кіогеуЬу$іпу • сіезгуС щ ѵі гако-
піе зтеут шіеіі, у зІизгпіеЬуйту іегаг
іпо^іі, зіотеа ргогоскіе тротіпаі^с, то-
шС: «кіой Да &1оше пазгеу ш>Д§ у осгош
пазгут гггойіо іег», аЬуйту то§1і оріа-
кшаС ираДкі у гпізсгепіе шагу у га-
копи з^е^о тее Дпіе у посу? «\Ѵзгузіко зі§ рггешосііо у ираДІо,
ге \ѵзгес1і зігоп исізк, Ггазипек у ЬіаДа,
у іе$1і зі^ Даіеѵ росгиѵаС тѵ іут піе Ь^-
Дгіету, Во§ ше, іакі копіес г паті Ь^Дгіе!
Да г зігопу тоіеу ротѵіоге у роіггесіе
ргозг§: у Діа Во^а, іак ш т. Діа ро-
\ѵіппо§сі з\ѵеу разіегзкіеу, іако ш^сеу
Діа Ьоіайпі у ротзіу Войеу ѵг іо роіга-
йаусіе, йеЬуйсіе іат со ДоЬге^о зрга^іС
у газіапо^іС, у росг^іек іакі ДоЬгу иДгіа-
ІаС тодіі. 2усг§ рггу іут ш т. Дизгпе-
%о у сіеіезпе^о гДгоша оД Рапа Во^а
па шеіе Іаі гайуѵаС>. Рггу іут Шсіе з^оіт щ,г$ Озігогзкіе
розіаі у агіукиіу и) ^1азп% зѵ%г§к%па-
різапе, кіоге гогитіаі, ге іат До іеДпой-
сі Ьуіу роіггеЬпе. 2а іакіт різапіет
хі^й^сіа Озігогзкіе§о осіес угІаДука \Ѵ1о-
Дгітіегзкі туйііс о іеу зргаѵіе а роіут
у сгупіб г теігороііід, у г іпзгеті еріз-
кораті росг%1. Ілі\ѵіе іей осіес МісЬауІо КаЬога
гпозй зі^ Я6) ^рггоД о іут г і. т. р.
ТеоДогет Зкитіпет Тузгкіе^ісгет, Ш)іе-
\ѵоД^ Ко^одгоДзкіт, кіогу г Іазкі Во¬
йеу іезгсге йуѵг, у Доуйггаіеу зіагойсі
з^оіеу гДго\ѵ ДоЬгге. ОДгіе іедо сгаз у
тіеузсе Ь^Дгіе, рггугпа іо. 2а сгут, піе
Ьег рогаДу зіапо\ѵ й^гіеіскісЬ, іа бш§-
іоЫша зргаѵа гасгупаіа зі§ у оДрга-
ѵгоѵгаіа, Ьо зі§ у іе агіукиіу, кіоге хіай§
і. т. Озігогзкіе роіггеЬпе ЬуС гогитіаі, и) Эти весьма важные «артикулы» (сгі у
Григоровича, въ «Актахъ Зап. Рос.», т. VI,
стр. 05—66) Кревза опустилъ. **) Переписка эта обнародована. О ней
будетъ сказано въ «Примѣчаніяхъ». Библиотека '’Руниверс'