Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
275 ІОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 276 діа. Аіе іако Ъасг§, ге ѵзгеіка ггесг
дойпа рггег дойпусЬ Ьийиіе зі§ у зіаѵ-
па віаѵпуті ѵѵукопуѵа зі§ ,0). Такге у
тпіе аІЬо піезгсг^сіе \ѵ іут гадгойгі-
1о, аЬо іеѣ піедойпоёС ѵ іак ѵѵузосе
сЬѵаІеЬпусЬ ггесгасЬ піе йорийсііа Йо
іедо рггуйС, ігЬут ки росг^іки іакіети
йоЬгети іеѵ ггесгу роѵой зіизгпу ѵгі%6
тоді. А тгакге рггейзі§ росгичѵаіет
іа ѵ зоЬіе гаіод різта $тп§іедо, тоѵѵі^-
седо: «тос Вога у \ѵ піетоспусЬ \ѵу-
копуѵа зіе» і газг «со и Іийгі піеро-
йоЬпа, аіе и Вода тгзгузіко іені ройоЬ-
по». Ка кіоге з!о\ѵа, іако па паурелѵ-
піеузгу сеі род1%йаі%с, піейа\ѵпо ргге-
згІусЬ сгазонг, піе йіа скѵѵаіу іедо й\ѵіа-
1а, Вод ѴІЙ2І, іуіко 4а1иі%с ирайки
Сегкѵіе Кгузіизонгеу, іак&е у йіа иг%-
дапіа Ьегеіукоѵ у ІусЬйе загаусЬ, кіо-
ггу зі§ ойепѵаіі, Кгутіап, кіоггу піе-
дйу Ьуіі пат Ьгасіа, итуйіііет аЬо уѵа-
гуіет зі§ Ьуі г Роззе'И'іпет, [розіет]аі)
раріе&а Кгутзкіедо, о піекіогусЬ ро-
іггеЪпусЬ ггесгасЬ різта бѵѵі^іедо, піе
зат, аіе г зѵоіті зіагзгуті у ргезЬі-
іегаті, гайгіС у йузриіоѵѵаС. Ьесг іг іе¬
до Вод піесЬсіаІ, іейіі йіа павгедо гіе-
до 1і аІЬо йоЬгедо—піетеіет, сгу іак
зі§ іо гзіаіо, іако зі§ Рапи Води ро-
йоЬаІо. «Іа іейу у іегаг піе тод$с изіаС ой
іакоѵедо зіагапіа, кіоге іезі о Сегкѵі
Войеу, у таі%с іеп итузі рггейзі§»2і§-
сіа зуѵедо, аЬут йо іатіуск кгаіоуѵ,
кіогусЬ піеройаіеки іег іезі у раріей
Вгутзкі, йіа иіесгепіа гйгочгіа зуѵедо
сіеіезпедо, па сгаз іакі ойіасЬаС тоді.
Татіе, іейІіЬу Ьуіа па Іо парггой ѵоіа
Войа, йо іедо іей у ѵоіа ѵ. т. пазгусЬ йисІюѵпусЬ, геЬуйсіе ѵ. т. іегаг па
іут зупойгіе ѵѵазгут йие1ю\ѵпут [\ѵ Кі-
іетеіе] **.), ѵзгузсу іейпозіаупіе о іут
рггетувіаіі, гайгііі у пагааѵіаіі, аЬу
8І§ тоді іакі рггузі^р ѵупаіейб йо іа-
кіедо роѵойи, рггег кіогуЬу зі§ тодіу
зкіапіас росг^ікі йо гдойу у иіаспіепіа
у ротіагколѵапіа іак дѵіеІкісЬ піегдой
у гаі%іггепіа, а рга\ѵіе уѵпеіггпеу уѵаікі
\ѵ коёсіеіе Войут. ОйгіеЪут у іа у?
іатіусЬ кгаіасЬ Ь§й%с, га ротос% Вой%
у га росг^ікіет а Модозіатейзітеет
тѵ. т., іако йисІюѵпусЬ, піе гапіескаі
г згсгуговсі у сЬ§сі тоіеу рггесіѵ Сег-
кггі Войеу, зіагапіа г пат^ізгут изііо-
\ѵапіет тут іакоѵедо сгупіС (іакіеЬу
тойпойб у дойпобС тоіа гпозіС тодіа),
ійЪу 8і§ йо іакіеу зіизгпеу гдойу у гіей-
посгепіа зсЬуІіС тодіо. Іакой гйа ті
зі§ га ггесг зіизгп^, геЬуй \ѵ. т., тііой-
сшу оусге ерізкоріе \Ѵ1ойгітіегзкі, па-
пнтшзгу зі§ ѵ іут ъ і. т. ойтесо-
пут оусет агсЬіерізкорего у ісЬ т.
\пе1еЬпуті ерізкору, зат оз^Ь% 8ѵ% йо
теійедо кпіагіа Мозкіеѵгзкіедо, га йо-
гѵоіепіет у Іізіет і. к. т., іасЬаб рга-
сеу піе гаіоѵаі, у іат г кпіагіет ѵіеі-
кіт Мозкіеѵзкііп у г йисЬоѵтеті гіе-
ті§ іатезгпеу рогогитіаѵзгу зі§ у йо-
зіаіесгпіе патоѵтзгу у зкагаѵзгу, а
йопіоззгу іт тѵзгузіко, іакіе рггебіайо-
ѵапіе у иг%дапіе а пайтіеѵізко у иЫі-
2епіе пагой іиіеузгу Кизкі ѵ рогг%йкасЬ,
капопіесЬ у сегетопіасЬ сегкіентусЬ
сіегрі у ропозі, ргозг^с у иіуѵаі%с **) ісЬ,
аЬу о іут зіагапіе Іісгупіѵзгу, іако сгіоп-
кі іейпеу діоѵу Кгузіиза Рапа, іейеп
іейпети ротадаі^с, гдойпіе у іейпозіау- м) Вставлено черннлаии. Въ Зап&дво-Рус- м) « . обыче, в чрезъ годныхъ людей сномъ подлинникѣ нѣтъ этого слова, годные речи бываютъ справованы»—этого 33) Эти два глагола, неправильно переве-
мѣста Кревза не перевелъ. I денные Кревзою въ дѣепричастной формѣ, 3<) Вставлено въ печатномъ экземплярѣ | до нѣкоторой степени нарушаютъ смыслъ-
чернилами. Впрочемъ, этого слова нѣтъ и Въ Западно-Русскомъ подлинникѣ: «оросилъ
въ Западно-Русскомъ подлинникѣ. и уживалъ». Библиотека "Руниверс