Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
273 «ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 274 Ьуі розіивгпут Води; вкого ві§ віаі
піеровІивгпуш, гтегг§іа іег ѵуіатаіу
ві$ 2 роДДаАвіпга іедо, у оѵвгет сг§віо
росг^іу ЬуС вігавгпеті сгіоѵіекот, та-
цс тос паіі піт. А дДу ві§ сг!о\ѵіек,
ія Дагет Войут овоЫтут, \ѵгаса (Іо
опедо 82С2§$1іѵгедо віапи, \ѵ кіогут Ьуі
віѵоггопу, \ѵгасаіц, зі§ у гѵіегг^іа (Іо
ров1ив2еАві\ѵа опедо. Мату Іо па рій-
тіе о ѵіеіи б\ѵі§іусЬ ВойурЬ, кіоггу
гніегг^іот говкагоѵаіі, а опе ісЬ зіи-
еЬаІу. Ка гаггиі іеДу ѵувгеу ротіепіопу
Ьгасіеу пазгеу іак оДро\ѵіаДатѵ, йе
ерівкороѵіе павгу, кіоггу ропоѵііі ро-
віивгейвііѵо ргйеД Іаі 20, піе Ьуіі ро-
иіппі ДокіаДаС ві§ \ѵ іут віапоте йѵіеі-
скісЬ, іако До іеу вргаѵу піепа1ей%-
сусЬ; тодіі Ьу ві§ Ьуіі ргуѵгаіпіе о іут
гпаагаС г іуті, кодоЬу врозоЪпедо До
іакісЬ врга\? ЬуС гогитіеіі, у Іо г До-
Ьгеу ѵоіеу вмгеу тодіі сгупіС, а піе г
роѵіппойсі. ^Ѵвгѵвікіт Іо огпаутоѵѵаР
у ѵвгувікісЬ До гаДу ѵггутеаб—Ьутѵа
вгкоДІта г ѵѵіеіи тіаг.'№е шротіпаш
Іедо, йе іат вгіо іуіко о ватедо те-
ігоро1іі§, кіогу, таі%с іакіе оЪсі%йепіе
оД раігуагсЬі; іако ві§ точгііо ѵувгеу,
піе тод%с гповіс Діийеу іакіеу піе\ѵо-
Іеу у раіггуб па іакіе вривіовгепіе Сег-
кѵіе Кивкіеѵ, \ѵ іусЬ райвіѵѵасЬ Ь§Д%-
сеу, о кіоге раігуагеЬа піеДЪаІ,—исіекі
До Іедо, До кіогедо ти ргатѵо Ди-
сЬоѵпе іедо Дгод§ икагаіо. Со тегувіко
сЬосіай іак іеві, рггеДві§ ерівкороше
павгу у «г іут іак рг§Дко воЬіе піе
ровЦріІі, йеЬу ві§ тѵ іут 2 піекіогуті
г рггеДпісЬ віа шт піе гповііі, у отѵ-
мет икайе ві§ іо, ге іт До іеу зргаѵѵу
шіе1к% роЬиДка Ьуі паурггеДпіеувгу
опусЬ сгавоте тѵ паЪойейвіѵіе павгут
рап, віаѵпеу раті§сі хі%й§ Копвіапіуп
Овіговкіе, ѵоіеѴоДа Кііеѵвкі. Со йеЪу
аЦ піе зіоѵу, аіе ггесг^ ват% икагаіо,
роіойу вц) іи ѵвгувіек Ііві іедо, рівапу До оуса Нураііа Росіеіа, ѵтІаДукі ІУІо-
Дгітіегвкіедо, кіогу іакі іеві: ІЛві |9) кві%й§сіа іедо тйсі Коп-
віапіупа Овігогвкіедо, ѵоіе-
ѵгоДу Кііетсвкіедо. Баіа г Ьи- Ыіпа, іипіі 21, гоки 1593. «ІѴВоДге \гіе1еЪпу а тііобсту оусге
ѵІаДука ШоДгітігвкі, рапіе у рггуіа-
сіеіи тпіе угіеісе Іавкаѵу! «ЛѴвгеІкі сгЬтіек ро шгуіек сгав
гу\ѵоіа вѵѵедо, ро гЬауіепіи в\ѵут, \ѵі-
піеп іеві віагай ві§ о і^т, аЬу тоді
ЬуС гогтпогусіеіет у тііойпікіет сЬ\?а-
Іу Воіеу. А іейІіЬу кіо До коАса іут
ЬуС піетоді, іе(1у сЬосіа аЬу исгевіпі-
кіет аЬо рггус2уйс% іеу іакіт коіѵіек
тоді ЬуС. Да ік га шеікіті ігиДпойсіаті
теті, таі^с па воЬіе Ъггеті§ гѵіеггсЬ-
пусЬ ггесгу, сЬосіаг піе тод§ ЬуС До-
вкопаіут тііойпікіет аЬо гаЬатес^ око-
1о ротпойепіа сітаіу Воіеу, іеДпакіе,
г ро\ѵіппо8сі тоіеу кггебсіайвкіеу, оД
ДаутусЬ сгавоу Ьуіа и тпіе іа-
ко\ѵа, кіога у До іусЬ сгаво\ѵ іевгсге
піе ивіаѵа, у о\ѵвгет ві§ говраіа, аЬут
ѵ іакочѵут ираДки, гпівгсгепіи у оривг-
сгепіи Маікі павгеу Сегкѵѵіе 8ѵі§іеу
ротозгесішеу аровіоів^іеу \Ѵвс1юДпіеу,
ираігоѵаі у гогугагаі у гогтуйіаі, ира-
ігиі%с у \ѵупаѵДиіі|с іа'коѵѵу вровоЬ, ро-
сг^іек у рггуві§р, рггег кіогѵЬу Сег-
кіе\ѵ Кгувіивоѵа, \твгуікісЬ Сегкѵѵі пау-
сеіпіеувга, До ріегѵвгедо в\ѵедо рипкіи,
сеіи у кІиЬу рггѵйС у \ѵвіа\ѵіс ві§ то- ,9) Письмо это первоначально помѣщено
въ старопечатной книгѣ, вышедшей въ 1599
году изъ Острозксвой печатвн (Возраженія
на «Аповрпсисъ» и «Отппсъ», стр. 95—105),
я перепечатано Григоровичемъ («Акты За¬
падной Россіи», томъ IV, Зй 45, стр. 63—66).
Оно также есть и у Маркевича («Истор.
Малор.», т. 1П, стр. 3—9), но съ большими
ошибками. Библиотека "Руниверс1