Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
271 <ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 272 СЬопіаІа ѵг гогбг. 5, кзіэд; 6: «сезагге—
ргаѵі — \га§1і зоЬіе тос пай сіисіюлѵ-
петі у пай сегк'ѵѵіаті, віапоѵіфс іт
ргатоі, іакіе сЬсіеІі». У туЗту ѵугзгеу
2 бге^огаза о Апйгопіки зіагзгут Іо/,
икагаіі. Такйе зіузгуту, со зі§ йгіаіо
па Мозкѵіе, ро сг^йсі у \шІ2іе1і$тѵ, а
ѵѵ кгаіасЬ пазгусЬ доггеу піетаі: Ьо ѵѵ
Копзіапііпороіи зат сезагг, а ѵѵ Моз-
кѵѵіе зат ѵѵіеікі кпіаЯ, аіе ѵѵ пазгусЬ
кгаіасЬ згІасЬсіс кагйу, кіогу та рора,
гг^йгі іт, іако сЬсе; ро(І сгаз каге ти
па гоЬоі§; у оѵѵзгет піекіогусЬ Іака
піе2Ьо2па ЗтіаіоЗб, ге до у зкагге, кіесіу
ѵѵ сгут піе розІисЬа. ггесгасЬ га$,
Йо паЬогейзіѵѵа наіег^сусіі, зіеЬіе іуіко
зІисЬаС каі^е: а іе$1і Ьег піедо со исгу-
пі, іут затут ѵѵаді піе та іо, со исгу-
пі (ѵѵуітиі^ іусЬ, кіоггу, Рапа Вода зі§
Ьоі^с у каріайзіѵѵо сгсг^с, піѵѵсгут зі§
ророѵѵ зѵѵусЬ піеіукац,). Аіе іо іезі гіу
гг%й, рггесіѵѵпу ргаѵѵи Вогети у ро-
гг^йпети Іийгкіети. Кіе Ьуіо іак па
росг^іки. №есЬ роугг^, со зі§ йгіеіе ѵѵ
Сегкѵѵі Кгутзкіеу, ъ кіогд, зроіпе тату
ргаѵѵа йпсЬоѵѵпе. А іевіі кіо ггесге, ге
ѵ Сегкѵѵі Огескіеу ѵѵ игуѵѵапіи піе Ъуіу,
піесЬ сгуіа ѵѵіеікіедо исгусіеіа Сегкѵѵіе
\ѴзсЬойпіеу вѵѵі^іедо Іапа СЬгугозіота,
кзі§ді «О каріайзіѵѵіе». ОзіаіпісЬ га$
сгазоѵѵ Батазсепа ѵѵ кагапіи ѵѵіогут о
оЬгагіесЬ, дйгіе, рггуротіпаі^с зіоѵѵа
Раѵѵіа. $ѵѵі§іедо йо Еіегоѵѵ ѵѵ 4: «у оп
йа} піекіогу арозіоіу, піекіоге ргогокі»,
тоѵѵі $ѵѵі§іу Батазсеп іак: «кгоіоѵѵ піе
іуіко па ріегѵѵзгут тіеузси піе роіогуі
(арозіоі), аіе у па гайпет іпзгут, аЬу
икагаі, ге кгоіоѵѵіе піе щ игг§йет сег-
кіеѵѵпут, аіе Зѵѵіескіт». А іг у заті
сезагге Сгессу іо рггугпа\ѵа1і, зІисЬау,
со тоѵѵі Копзіапіуп УРіеІкі Йо ерізко-
роѵ: «Рап Вод ѵѵаз розіаѵѵіі каріапаті
у йаі ѵѵат ѵѵ1айг§ пай паті, паз з^йгіС,
у йіа іедо ѵѵу паз зіизгпіе з§Л2сіе, аіе
заті ой 1иЙ2І піе тогесіе Ьуйг з^йгепЬ, Бгиді іети ройоЬпу ТЬеойозу тпіеу-
згу, розуіаі^с гаспедо зепаіога зѵѵедо
Капйійіапа йо зоЬоги Еіезкіедо, іак рі-
зге: <Каш1ійіапоѵѵі рггейпіеузгегаи г па-
Ьогпіеузгеу сгеіайгі пазгеу па іеп зо-
Ъог $ѵѵі§іу іасЬаС кагаіібту, ѵѵзгакге
рой іакіт зрозоЬет, аЬу ѵѵ гайпе зрогу
у дайкі окоіо ѵѵіагу піеѵѵйаѵѵаі зі§. №е-
рггузіоупа Ьоѵѵіет ггесг іезі, іеЗІіЬу
кіо, ѵѵ гедезіг йѵѵі^іусЬ ерізкороѵѵ піе
Ъ§й%с ѵѵрізапу, \ѵ сегкіе^пе зргаѵѵу у
рогг^йек тіаі зі§ ѵѵіг^саС». Так сгупііі
$\ѵі§сі сезаггоѵѵіе, со зц$ пауйиіе \ѵ йгіе-
іасЬ ріепѵзге^о у іггесіе^о зоЬоги. Ргге-
сіѵѵпут гай зрозоЬет пі^Ьогпу Копзіап-
суизг агіаніп, кіогу рггу^ѵІазгсгаС сЬсіаІ
зоЬіе іак% ѵѵіайгд,, зіузгаі Огіизга, опе-
^о ѵѵіеіхіе^о Ьізкира, Йо зіеЬіе тоѵѵі%-
седо. 8% іе зіоѵѵа и &. Аіапаге^о ѵѵ Ш-
сіе йо ризіеіпікоѵѵ: «піе тіезгау зі§—
ргаѵѵі—сезагги, \ѵ зргаѵѵу сегкіеѵѵпе, у
піе гозкагиу пат ѵѵ іеу тіегге, аіе га-
сгеу іе^о исг зі§ ой паз: іоЬіе Ьоѵѵіет
Во§ сезагзіѵѵо рогиогуі, а пат гг^йоѵѵ
сегкіеѵѵпусЬ роѵѵіеггѵі. У іако ^йуЬу
кіо ѵѵ гг^йу іѵѵоіе сезагзкіе гіойііѵѵут
окіет \ѵд1$йаС у опе зігоГоѵѵаС сЬсіаІ,
зрггесіѵѵіІЬу зі§ зрогг^йгепіи Вогети,
Іак у іу зігге/ зі§, аЬуй іо, со сегкіеѵѵ-
пе§о іезі, сі^п^С йо зіеЬіе—ѵѵ ѵѵіеікі
^ггесЬ піе ѵѵрайі. Баусіе, парізапо іезі,
со іезі сезагзкіе^о—сезаггоѵѵі, а со Во-
ге^о — Во#и». Роіу Огуизг и $ѵѵі§іедо
Аіапаге^о. Так Ьуіо па росг^іки га
іейпобсі. №е йгіѵѵ, ге зі§ іо ротіезгаіо
га ойзгсгеріейзіѵѵет, га іо Ьоѵѵіет, ге
разіеггоѵѵі, ой Рапа Вода розіапоѵѵіо-
пети, тпіеузгу разіегге, Ьег кіогедо у
опі разіеггті піе з%, ройІедаС піесЬсіеІі:
рггери^сіі: Рап Вод, ге оѵѵсе ісЬ ѵѵіазпе
гщйгц, разіеггті зѵѵеті! Рггугпаѵѵа іо
ѵѵуга^піе Nііоп раігуагсЬа, іако зі^ ѵѵу-
згеу ротіепйо. Так зі§ зіаіо г сгіо-
ѵѵіекіет ро зіѵѵоггепіи іедо: розіизгпе
ти Ьуіу ѵѵзгузікіе гѵѵіегг§іа, рок%й оп Библиотека "Руниверс1