Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
269 «ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 270 гдготаЛгепіа оЛргатѵоѵгаЛ рошоіііійту)
у оуегувЦ ге1іді§ у іѵзхеікіс іпне кой-
сіеіпе 2\ѵѵсхаіе \ѴзсЬоЛпіедо Койсіоіа
рііпо гасЬоѵшу. АЬоѵіет піе ріешеу
рггоЛкоѵгіе пазге \ѵе Иогепсіеу г Ьасіп-
пікагаі зі§ гіеЛпосгуІі, ай пазге нгзгуікіе
рггу’ѵѵііеіе піепагизгопе гозіаіу у гасЬо-
паіу зі§. Мазг Іей піе таіо кзі$й%1,
ЛисЬонгоусЬ зушт ѵе ѵзгуікіеу Кизі у
и Ьііігіе, кіогеу Сггескі Койсіоі іѵе сгсі
таі% у пазг^ тіегпойС зсгугге згапиі%,
(іо кіогусЬ сіаіійту тапЛаІу у Іізіу,
аЬу Іугоі§ роЪойпойС паіайпіеузгеши
кгоіоѵі гаіесііі у пазгеу ѵоіпойсі Ьго-
пііі. Коки зіеЛтІузііісгпедо, тіезцса
ктгіеіпіа (Іпіа рі%Іедо, іесіеппазіеу Ьіе-
$$сеу іпЛісІіеу». Іут Іійсіе Іо зі§ гаіѵіега: 1. 2е Іеп зоЬог Ьуі ргаѵѵЛгіѵут у
роѵзгесЬпут зоЬогет. О діѵаІІасЬ у
тогЛегзІ'ѵіе у ішгусЬ ІгазгкасЬ, кіогусЬ
паріоіі кіегук Озігозкі, ѵѵгтіапкі йаЛ-
пеу піе сгупі. А іѵіеЛгіаІ Ьу Іеп, Ъо
Ыізгзгу Ьуі зоЬопі Погепізкіедо, пій
кіегук, у піе гатіІсгаІЬу Ьу со Іакіедо
Ьуіо, дЛуй §о нгугагпіе теігороіііа Кизкі
руіаі о (о. А іейіі ипіі Огеко^ѵіе Лота
рогозіаіі, іако роіѵіаЛа, піе рггуі§1і,
рггусгуп§ затйе Лаіе, йе Іо исгупііі г
піепаѵійсі рггест Ласіппікот, піе йеЬу
юЪоічті гаЛаѵай со тіеіі. 2. Огпаутиіе, йе и пісЬ гатіезгапіе
у піегг$Л ріийу, а Іо зкагапіе Войе го-
гитіе ЬуС га Іет, йе йѵі^іеу іеЛпойсі
піе рггуризгсгащ. 3. Кайе ти зі§ іѵутаіѵіаС зоЦ., аіе
гагаг ЛокІаЛа, іе оп сЬоС Ьу сЬсіаІ
сгупіС, піе піе тойе г іусЬ ггесгу, па
кіогусЬ ѵіеіе паіейу, у ойагиіе зі§, дЛу-
Ьу ісЬ Рап Во» сЬсіа! \ѵуг\ѵо1іС г піеиго-
Неу, ЙеЬу іеЛпойС гаЛ рггуі^І. 4. №е кайе ві| теІгороІіЬті зргге-
елгіаб Еасіппікот, іуіко йеЬу зѵоіе
сегетопіе сЬоіѵаІ. Росой пат кай% ру-
ІаС 8І§ и раІгуагсЬоіѵ, кіеЛу ту зі§ іий і руіаіі? У Іак оЛропгіеЛгіапо: сгедо зі§
іий Лгіегйету, Іедой Ьу зі§ ЛгіегйеС у
рггесшпікот пазгут зіизгпа, іейіі зі$
зупті розіизгпеті раІгуагсЬі СагодгоЛг-
кіедо ЬуС гпаі%. Мату у Лгидіедо раІгуагсЬ§, кіогу
Ьуі рггеЛ №Іопет, Біопігедо 1і^ 18),
різапу Ло «гіеікіедо ИоѵѵодгоЛа у Ло
тѵзгуікіедо райзіѵга Мозкіеѵгекіедо га
НгеЬогут пазІ§рпікіет ІзуЛогоигут, кіо-
гедо, іѵ Кгутіе ройѵгі^сііѵзгу, Ріиз ра-
ріей рггузіаі Ло Кизі. Різге Іеп раігу-
агсЬа, йе іеп НгеЬогу іезі ргачгЛгшут
теігороііц іѵзгуікіеу Кизі, а Іедо,
кіогедо Мозкѵга зоЬіе розіашжііа, Іоп§,
іако зі§ уг Іггесіеу сг§йсі, ѵѵ гогЛг. 2
ротіепііо, у ІусЬ, кіоггу пазЦріІі ро
піт, зіоііса СагодгоЛгка га теігороіі^
підЛу піе тіаіа у піе та. Теп Іізі іезі
уѵрізапу па кобси «Ргаѵіі» пазгусЬ.
\УіеЛгіаІ Ьег росЬуЬу раІгуагсЬа со гасг
Ьуі НгеЬогу, йе рггу ІзіЛогге Ьуі изіа-
іѵіегпіе, гаіет йе Ьуі \ѵ іеЛпойсі г
Сегкіѵі% Кгутзк%, па копіес, йе оЛ ра-
ріейа уѵ Кгутіе Ьуі рой\уі§сопу, а рггеЛ
зі? до іѵзгуікіеу Кизі кайе тіеС га ргаіѵ-
Лгііѵедо теігоро1іІ§, тіто Іоп§ у іп-
згусЬ, Ло кіогусЬ зі§ піе гпа, сЬоС опі
тіапоѵѵаіі зі§ ЬуС розіизгпеті Сегкѵіе
‘ѴѴзсЬоЛпіеу, іеЛпо йе Ьуіі рггесіѵѵпеті
іеЛпойсі сегкіе\шеу. Когогиі II. Сгу тодіі Іо сгупіС Ьег зіапоѵ
йѵтіескісЬ? Сгуіату о Сегкѵѵі Копзіапііпороізкіеу,
йе ро оЛзгсгеріейзІѵіе ѵі§сеу оп% гг%-
Лгііі рггеіойепі йтессу, пій ЛисЬоѵпі,
іако о Іут різаіі кгопікагге вгессу, •®) Слнч. Посланіе митрополита Іоны къ
Литовскимъ епископамъ о неприэнаваніи
лжемитро полита Григорія («Истор. Русск.
Церкви» архіепископа Макарія, т. VI, стр 361—369). Библиотека "Руниверс