Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
267 «ОБОРОНА УШИ-, СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА» 268 сгіегу Еѵапдеііе, аЪо сгу рггуітоѵгаС
вгзгузікіе Ііаіу й\ѵі§Іедо Раѵіа, піе руіаіз
зі§ Ьоѵіет іейпо о ггесгасЬ мг^ІрІіѵусЬ.
Ьесг о Іут \ѵ сЬггейсіайзІвгіе підйу піе
ѵ^іріопо, іебіі зіисІіаС зоЪоги роѵзгесЬ-
педо. Со іейІіЪу кіо піеѵѵіей/іаі, іейіі Іеп
зоЬог Ьуі роѵвгесітут, у іако зі§ га-
вгагі, а руІаСЬу йі§ сіісіеіі Іедо, рг^йгеу
\ѵ ІусЬ кгаіасЬ йоуйгіе пій \ѵ Копзіапіу-
пороіи. А ІейІіЪу рг/узгіо руІаС зі§ у
ѵ Копзіапіупороіи, іий зі§ руіаіі о Іут
рггезгіі теігороіііоѵіе, а тіапоѵѵісіе
Іозіі Зоііап ѵугайпіе, у раІгуагсЬа
опедо сгази Кііоп ойрочѵіайа ши йозуб
іайпіб со гогитіаі о Іут зоЬогге. Теп
Іізі г затедо огѵдіпаіи, кіогу іезі и паз
ро Отески, ѵпегпіе рггеіойушгу, Іи до
кіайгіету і^гукіет Роізкіш, у Іак зі§
та зоЬіе: «Шоп, г тііозіегйгіа Войедо агсЬі-
ерізкор Копзіапіупороізкі потеедо К/ути
у ѵзіеіейзкі раІгуагсЬа. КауроЪойпіеу-
згети у Вода теіеісе тііиі^сети Лозе-
йті Ьгаіи у зроізіийге, теігороіісіе
Кііовгзкіети у тгузікіеу Визі, гйічтіа
еіс. «ТѴгіеІійту ой Іѵѵеу тііойсі розіапу
Ііаі пазгеу тіетойеі, вг кіогут йаіей
гпаб Кгутзкіети Койсіоіоѵі, йе Ъізкирі,
па Визі у ѵ Шѵіе йуі%су, з% вгат
рггукгуті, а ій ѵаз (Іо іейпойсі, те
Еіогепсуі исгупіопеу, рггугаизхаі^. Во іпа-
сгеу, роѵіайазг, ій [те] \ѵіе1кіе рорайпіесіе
піеЪегріесгейзІѵо, иігаіѵ рггуѵѵііеіоѵ
у ѵоіпойсі, кіоге па оп сгаз, дйу Іа
ипіа у гдойа зі§ гаѵагіа, о<1 кгоіоѵ
РоІзкісЬ ѵат йаговгапе з%. Ргозізх Іейу
ой пазгеу тіегпойсі г§кі ротоспеу у
гаіойпедо Іізіи Йо вгазгедо тойпедо кго-
1а. Кайіо ргадпіезг ѵіейгіеб о Іут зу-
пойгіе, іако зі§ Іосгуі, аЪуйсіе тодіі
йаС зргавг§ Іут, кіоггу ѵаз рггепадаЬаі%
у ѵаз тоспо сізп%. №есЬйе Іейу ѵат
Ь§йгіе ѵіайото, йе Іатіеп зупой Ьуі у гаѵоіапу у ѵзрапіаіе гайойсі$ розроііц
зіѵіегйгопу, а (о ѵ оЬеспойсі лчіеісе
ойвгіесопедо кгоіа пазгедо Лапа Раіео-
Іода у пай\ѵі§Ізгедо раІгуагсЬі Саго-
дгойзкіедо, Модозіаѵіопеу раті^сі, Ло-
зеіа, кіогу піе йачгао Ьуі рггей паті,
у рггу оЬеспойсі патіезіпікоѵ Ьгасі
пазгеу раІгуагсЬо\ѵ у іпзгусЬ агсуЬіз-
кировг у кзі%2^1, кіоггу па зоЬіе озоЬ§
“ѴѴзсЬойпіедо Койсіоіа позііі. Кай Іо
рггу оЬеспойсі Кгутзкіедо Ъізкира г
звгоіті. Іейпак іг піекіоггу г гойгаіи
пазгедо, кіоггу йота рогозіаіі Ьуіі,
піесЬсіеІі ипіеу рггуі%С у оЫаріС, ро-
йоЪпо йіа піепаѵійсі рггесі'ѵѵко Ьасіп-
пікот. 2аті§згапіе Іейу и паз ріиіу у
піегг^й. У пат роѵіеггопе оѵѵсе паті,
кіоггу тату пай піті г\гіеггсЬпойС, гг%-
йгіс тузг1%, кіогут ойроги йаС піе то-
гету. А кіо ѵіе, іебіі паз Іак рггукго
піе зкагаі, у йгій іезгсге піе кагге Рап
Вод, ге оіо дйу йѵі§1еу іейпойсі піе
рггуризгсгату, иігасііійту вгзгеікіе ро-
зіікі, у йоЦй Еасіппісу піе Іуіко пат 2ай-
пеу ротосу піе розу!аі%, аіе Іей ѵіеісе
піе зрггуіаі%. Рггеіо Іей апі зі§ ІггеЬа
йгшо\ѵаС, іебіі у \ѵат ІгийпоёС сгупі%.
Іейпакйе Імгоіа тііойб піе та!% тазг
2аз1оп§ у ѵуішшк§, іебіі ггесгезг, йе
Ьег гйапіа Сагодгойгкіедо, Іо іезі, звгедо
раІгіагсЬі піе сгупіб піе тойезг. Му
Іерак, гаізіе, Ьуйгау паЬаггіеу сЬсіеІі,
іейпакйе піе гдоіа піе тойету сгупіб,
г ІусЬ ггесгу, па кІогусЬ пат ѵгіеіе
паіейу. КіесЬ йе зі§ Іейу па паз піе
зкагй%, аіе гасгеу піесЬау пай піезгег^й-
сіет пазгут, рогизгепі роіііовгапіет,
Рапа Вода пат Ъіадац., аЬуйту г піе-
ѵѵоіеу ѵугѵоіепі, гповги зі§ гіейпосгу-
1і, га Воц, 1азк%. А Івгоіа роЬойпойб
йайп% тіаг% гЬуІ зі§ піе оріегау, аіе
рггуіасіеізкіе оЬсиу (аЬоѵгіет у ту па¬
згут, кіоггу тіезгкаі% па ѵузрасЬ,
каріапот, рой ойѵіесопут зепаіет
\Ѵепескіт, г Еасіппікаті тойіііѵу у Библиотека "Руниверс1