Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
265 * ОБОРОНА УНІИ>, СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 266 <Во§ іеАу рокоіа (йоЪгге Ьо\ѵіеш
ковіес исгупіС різапіи Іізіи іе§о), кіогу
ороѵіейгіаі рокоу Ыігзгут у (Іаізгут,
рой гакопет Ь§<1%сут, у іуга, кіогяу
піе ц рой хакопет, кіогу іезі шііойсі
Оусет, опа Ъотает \ѵег\ѵапа пай іппусЬ,
гаёиіе зі§, піесЬ гтоспі у Ьо^аеі\ѵу ті- іовсі Ъгаіегзкіеу сіе82%с, піесЬ исіезгу
і\ѵоі§ (1и82§, у аЬу пауті- Іозіегпіеузгу у пауіазкаѵзгу гг^сіса
ггесгу, аат іейпоізіпу Во§, а ііе іако
іеіпи рггузіоі, зкиікіет чѵуреіпіі тсзгузі-
ко, кіогети зіа\ѵа па \ѵіекі \ѵіеко^г.
Агаеп». С2ѴУАКТА С2ЕЗС о О РОЗТ^РКИ ШЕОАѴШ) РК2Е82ВЕ00 ООВАЭТА РОЗВІІ82ЕЙЗТТСА КЬЕ-
МЕЫ80Ш ѴІП РАР1Е20Ш ОВ 8ТАК82УСН КА32УСН. Когогиі I. I е й 1 і тп о " 1 і к о с г у п і С Ье/ р а-
кгуагсіюѵг? УГідкзга піе гота о сг§6С рггесітаіко\ѵ
пазгусЬ іезк кака, кіогху сЬѵаІ$ іейпойС
Сегкѵіе Кизкіеу г Кгутзк^ ѵ заіпеу
ггесгу, іесіпо зрозоЬ іеу Моѵгіа Ьотеіеш, - ге зкагзгу пазгу піероггдДше
Йо піеу рггузЦріІі. А уѵрггой, іе Ьег
раігуагсЬі Копзкапкупороізкіе'рх зкаг-
8*е§о з»едо, кіогедо ѵ кут йоіойуе ві§,
а рггупагапіеу розгапоѵгаС Ьуіо рокггеЬа. Иа Іо как ойроѵіайату. Вѵйшу ггесг
поѵ% іак%, рггей кут- піеЬу!% ѵзгсг^іі,
то^ІоЬу Іо шіеб тіеузсе. Аіе (а ггесг
ой зоЪоги роѵзгесЬпе^о Р1огепкзкіе®о
іеві исішаіопа, кіогети ерізкороте,
твкгороіікоѵіе у заті ракгуагсЬоѵіе
рой1едаі%. Те§о зі§, іак рга\ѵій!а ѵіагу,
піе рукащс пі и ко§о, ро\ѵіпіеп кггутаС
каійу сгіоѵіек сЬггейсіайзкі, а пау\?і§-
сеу сі, кіоггу йги&ісЬ исг%. У Ьуіо Іо
іиі «г икуѵапіи ѵ ІусЬ кгаіасЬ КизкісЬ,
рос2%\ѵзгу ой НгеЬогіа Сеттіака, к:огу
іевгсге Ьуі рггей зоЬогет . Ріогепкзкіт, гоки 1407 ай Йо йозека Зоікапа, гоки
1516, Іак ѵі§сеу піг зко рокут. Во кедо
сгази іесІпойС пізгсгеС, а зсЬігта пазк§-
роѵаС росг§1а га рггуіасЬапіет кгоіотаѵ
Неіепу, Мозкіеѵкі, ккога, йисЫшпусЬ
2 зоЬ% г Мозкиѵу рггулѵіойзгу, ротона
іт йо кедо, іе рггеіоіопуті ѵ йисЬо-
тейзкѵіе ки и паз рогозкаѵгаіі. Іопа,
ѵѵрггой агсЬітапйгіЦ топазкеги Міп-
зкіедо, ой піеуге потаіипйоѵѵапе^о, рокут
іпеігороііц гозкаі. 2 кеуге ІісгЬу зпайк
у йозе! йга§і, ккогу Ьуі ѵрггой ѵіайук%
Роіоскіт, а рокут теігороііц. Макагу
и піеу Ьуі ѵ!айук% пайтагпут, у кеп
ро пісЬ пазЦрі! па текгоро1і%. Сі
зсЪігт§ ойпоѵѵііі- Ро пісЬ Ьуіі піеккоггу
г/есгу сегкіеѵтусЬ іііеѵіайоті, а піе-
ккоггу пароі Ьегекусу; кусЬ у Іийгіе
кегагпіеузгу ротпі%. \Ѵ кеп сгаз паЬо-
гейзкѵо Огескіе ѵ кусЬ райзкѵасЬ гпасг-
піе пізгсгеб, а Кгѵтзкіе кггеѵѵіС зі§ ро-
сг§1о. \Ѵ кут кейу піе кггеЬа зі§ гайгіс аЬо
рукаС пі и кодо, іезіі ко кггутаЛ, со зі§
зоЬогет -рошгесЬпут патоѵііо. У оѵ-
згет какіе рукапіе дойпеЬу Ьуіо Зтіе-
сЬоѵізка, ѵіайпіе Ьѵйту зі§ сЬсіеІі рукаЛ
и ракгуагсЬі, сгу кггутаі ѵзгузккіе Библиотека "Руниверс1