Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
263 <ОБОРОНА УНІИ>, СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1017 ГОДА. 264 со'ѵу сЬггейсіап, Ьёгеіукотс апаіетіе рой-
йаі. А іаког іо рокагаС, йе піе згапиі^
Кгутіапіе й\ѵі§іус!і у сгсі дойпусЬ оЬга-
го^ѵ, а со \гі§ізгедо—лѵіеіе г Кгупіи сіо |
Сагодгойи рггупіезіопо 6\\і§іуеЬ оЬга-
гоѵг, таі$с ргге\ѵуЬогпе у ре\ѵпе ^уга-
йепіа па зоЬіе, сгуіе щ оЬгагу, ріепѵ-
згедо оЬгаги ройоЬіейзі^ѵо. У іи іег ^і-
йгіету рггусЬойг^сусЬ \Ѵ1ос1ютс йо па-
згусЬ лѵзгеікіеу сгсі дойпусЬ сегк\ѵі,
\ѵ82е1акд, исгсиѵойС у рокіоп \ѵсЬойг^с
й\ѵі§іут оЬгагот оййаіасусЬ. Рокогпіе
іейу у ипігепіе сі§ ргозг§ у туйід, іѵѵоісЬ
й\ѵі§іуеЬ под 8І§ йоіукат, аЬу \ѵіе1еЬпа
йта$іоЫі\ѵойС і\ѵоіа, ггесгу йоЬгеу
гЬуіпіеу озігогтойеі 2агу\ѵаід,с, йо сгедо
догзгедо піе рггузгейі. ВаС зі§ Ьо\ѵіет
роіггеЬа, аЬуйту, піедйу гзгутсаі^с піе-
озігогпіе гогзгаграпе, догзгеу йгіигу піе
исгупііі, у ирайіе ггесгу сЬс^с парга\ѵіС,
\ѵі§1згедо ирайки піе рггупіейіі. Раіггау
іейу, аЬо\ѵіеш зі$й іачѵпіе зі§ икагиіе,
йе ой іедо сгази, іако гоггогпііа зі§ у
гогі^сгуіа ой пазгеу й\ѵі§іеу Сегктѵіе
\ѵіе1ка іа у ріепѵзга арозіоівка зіоііса,
тогузіко 2Іе тпогуС щ 2а пазгедо \ѵіеки
росг^іо, у ѵзгузікіети й\ѵіаіи Ъагго
згкойг^се, у іако \ѵзгузікіе кгоіезічѵа
ро \ѵ82у8ікіга й\ѵіесіе гатіезгапе з§,
\ѵз2^Й2Іе ріасг у Ьіай \ѵіе1е, діойо\ѵ, у
роѵіеігга сг§зіе \ѵе ^ѵзгесЬ зігопасіі у
тіейсіесЬ, у Ъупатпіеу піе пі \ѵ сгут піе
ро^гойгі зі§ пазгеши ж>узки. Рггеіог о
іут у іа аг іегаг тоі§ ^ѵоЦ оЬіа\ѵі§,
аЬо\ѵіет іейІіЬу сіісіеіі \ѵ зтеі^іут зкіа-
йгіе ѵіагу роргалѵіС зі§, пісЬут іпзгедо
піе роіггеЬо\ѵа1, піегдой§ гозіа\ѵі\ѵз2у, г
іпзгуті, у о рггайпіки Ьайапіе сЪоб у
іаѵпіе рокагаіет різтеш, йо Ьізкира
\Ѵепескіедо розіапут, ге рггей разсіц
Ьуіа ѵіесгегга, па кіогеу 2Ьаѵісіе1 у
Рап па82 Іегиз СЬгузіиз Возк$ іаіетпіе^
зІи&Ьу ройаі исгпіот з\ѵут, \ѵ кіогу
сгаз піе теейіе гакопи Ьуіо іейб рггаз-
пікі. Со у й\ѵі§іоЫі\ѵойС ілѵоі% ргозг§, гас/ рггуідД геЬуйту, о тегузікіт ЬайаС
зі§ сііс^с, \ѵз2узікіедо піе иігасііі. БозуС
па іут, гейту ш>1§ пазгд, огпаутііі о іут,
сойсіе пат рошейгіеіі у і\ѵоі§ ки роіі-
іотсапіи з^ѵі^Ц рой^ідп^С йпзг§, асг-
коіѵѵіек \ѵі§сеу тодІоЬу зі§ іпоѵйС у о
іпзгусЬ \ѵіе1и гйапіасЬ у іаіетпіеузгусЬ
ггесгасЬ, ротеіейсіасЬ у паикасЬ. Ргге-
сгуіаіет іег у корі^ Іізіи, кіогуй йо
гтагіедо й\ѵі§іедо раріеіа розіаі, у
опедо гай ойріз. СЬосіа піе ой Агдіга,
іакой ті ро\ѵіейгіаі, іеп Ъуі исгупіопу
ойріз у рггеіогопу, у теіеІкіероЪогпедо,
рокогпедо у т^йгедо й\гі$іоЫіт>йсі
і\ѵоіеу пароптіепіа, а \ѵ8гакге рггуйаС
іезгеге йо Іедо Ьуіо роіггеЬа, ропіетсазг о
гіейпосгепіи у зроіпет гогитіепіи іо
Ьуіо исгупіопо, у о рггусгупіе гог1%-
сгепіа, аЬу ойѵіесопеті Ь^й^с, йозкопа-
Іеті зі§ ЬуС рогпаіі, Іізіу гогезіапе 8$,
кіоге йо й\ѵі§іусЬ у ЬодопойпусЬ Ьгасі
пазгусЬ у зроІзІиг^сусЬ, Аіехапйгу-
зкіедо, Іегогоіітзкіедо, розіапе з% ой
й^ѵі%іоЫі\ѵойсі і^оіеу. №е ро^іайаі^ гай
о ойрізіе \Ѵепескіедо Ьізкира, йо тпіе
різапут. А \ѵзкагапо йо тпіе ой піедо,
ге ойріз розіаі йо іхѵоіеу ймгі^іоЫшойсі,
іаког іо у \ѵ Шсіе і^гоіт зіоі. Біа іедог
ргогпе тпі рог^йапе йтсіайесітсо т^га,
аЬо\ѵіет піе ті гдоіа піе ойрізаі. Роз-
іаіет к<>рі$ ойрізи, йо тпіе різапедо,
й\ѵі§іедо раріега Кгутзкіедо, і^гукіет
тпіе піегпаіотут. АЬоѵгіет піетодіет
паіей^, кіо Ьу ті до йозіаіесгпіе па
Огеск$ то^ѵ§ рггеііитасгуі. У Йіа іедог,
іедог \Ѵ1осЬа, кіогу іеп Іізі рггупіозі,
ге Ьуі итіеі§іпут йозкопаіе і§гуки
Ьаеійзкіт, игуіещ, іе ті іе рггерізаіі.
А йаіеу і\ѵоіеу йѵгі%іоЫі\ѵойеі паіегу
йозіаіесгпіеу у Іеріеу зі§ йо^іейгіе^ ой
піедо, со у йо паз рггеггесгопу раріег
па пазг Іізі зозіаѵйіеіпу (іак зі§ пагу-
\ѵа!у Іізіу, кіоге раігіагсЫтіе, по^го
пазі^рітогу па раігуагсЬозіж), розуіу^аіі
йо раріеіа) ойрізаі. Аіе піесЬ роіу о іут. Библиотека "Руниверс1