Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
261 < ОБОРОНА УНІИ », СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 262 ѵаА А о іут, іе зі§ зіггеС иДачѵІепіпу,
кэдда АрозіоІзкісЬ Вгіеіо\ѵ икагиіе, дДгіе
ІакиЬ Ьгаі Вогѵ /Да зі§ шоѵуцсу: «Ко-
гитпе вг| огі кѵіеки Води зрга\ѵѵ іедо,
<11а іедог у іа рогѵаіат піе рггукггуС ; Іут, кіоггу оД родап па\ѵгасаіа ніе ;
(іо Вода, аіе говкагаё іш зіггеДг зіу о(і |
ойаг Ьаіѵайзкісіі, у піесгузіоЗсі, у Да- ;
чіопусЬ, у кг\ѵіе». У піе тод§ іети пі- |
дДу шеггѵС, аЬу раріег у іпзгу агсуЬі- I
зкирі ѵіаДотойсі іако\ѵедо різта у га-1
кагапіа піе тіеіі тіеС, іппусЬ Злѵіуіусіі |
різт Дозкопаіу гогит таі^с, аЬу со Іа- !
котедо ѵузі§рпедо тДгас рггеЬасгаІі у
рогчгаіаіі? КауДгіезг іег \ѵ тіеёсіе Са-
годгосМт затут у рггѵіедіусй блѵіпід,
кгеѵ іеДгасусЬ. \Ѵуі1аіа о іут ЗтаДе-
сіѵо па іагдасЬ рггеДащсе зі§ кіеІЬазу
у кізгкі реіпё кпѵіе й\ѵіпіеѵ. Цтагге,
рггѳгаспу рапіе, іако шеіе ісіі у и пав
іеві ѵузі§рпусЬ, а гпозіту іо гапіеДЬа-
ч?аі§,с, рііпіе іеду згикаі^с у ѵ/іеіе зі§
ЬаДаі^с о сиДгусЬ. < Рошет сі у іо, аіе піе тіеу ті га
гіе. паЪокпут тапазіугге ЗіиДуізкіт
оразиц, зі§ Діакопі, сгупщ,с ггесг сег-
кіеѵпети роДапіи піегѵусгауп%. У раігг,
іако ѵіеіе зіагаі%с зі§ ргасотеаіей, а рггеД-
я§ піе тодіей іедо та!о\ѵагпедо оДтіе-
аіС оЬусгаіи. А іейііге роД ѵІаДгд, пазг%
Ь§Д$сут піе токету гДоІаё, а іаког оп
ргееѵ2і§іу у ѵусозе \ѵупіозіу пагоД оД
этгусЬ оЬусгаіоѵ оДіагдп%С Ь§Дгіет то-
діі? Аіе Ъу іо Ьуіа паіерзга, іакот то-
чіі, іебІіЬу ѵугпапіе о Води оД пісЬ Ьу-
1о паргатоопе, у ѵеДІе зЬт ргаѵиіу іеД-
повіаіпіе г паті Зріеѵапо у зіаѵіопо. «О іут іеДу рггуДаіки, кіогу іеві ѵ
Лгі^іут зкІаДгіе ѵіагу, іке піесЬс% Ьгаб
йАй'сгі^ізгедо закгатепіи г г^к каріа-
шлг, таі%сусЬ гакоппе таігейзілѵо, До-
Ьгге у зіизгпіе йѵі%іоЫіѵойС ілѵоіа іети
ві$ зрггесшіазг, у ргозг§, аЪуЗ підДу піе
овіаі, ѵ іут зі§ зрггесшіаі%с у рггеко-
пуігаі^с ісЬ г іппусЬ різт йѵі§іусЬ у гѵѵузгрізапусЬ зіомг Ечгапдіеііеу, роіу аг
ісЬ рггуѵіеДгіезг До игпапіа ргачгДу, у
гаго\ѵпо г паті о Возкіт оД Оѵса ро-
сЬоДгепіе ВисЬа зІачѵі^сусЬ. «А іпзге ггесгу, іако тпіешат, доДгі
зі§ рггеЬасгуС, кіоге ргашігтеу ѵѵіегге
пі \ѵ сгут згкоДгіС піе тода. 2 кіогусЬ
піекіоге ро ѵѵіекзгеу сг§8сі з% кіатзіѵѵа
піё\ѵзіуД1і\ѵіе. Во^ѵіет пазкакі\ѵаС у зѵѵа-
ггуС зі§ ргадп^С піе ротѵіппіЗту, тагпут
кіатзіѵот у \ѵутуз1от пазгут Даі%с
\ѵіаг§, у ггесгу шоспіе зіоіасе у ДоЬгге
идгипіоѵапе \ѵггизгаС. А Діа іедог Ьагго
у ѵіеісе роіггеЬпо, оусге бт§іу, дДу ра-
ріега розіат^, іо тезгуіко і\ѵоіеѵ ргге-
ѵіеІеЬпеу каріайзкіеу гѵѵіеггсЬпоёсі розга -
поѵапіа доДпут Іізіет До піедо зкіопіе
зі§. І)о сгедо \ѵзгуікіедо піесЬ сі Доро-
тоге Рап, росіаіас іазке і^ѵоіеу йѵѵіг^іо -
Ыіѵобсі. Ага кіеДу тѵгДу, іако тоѵѵі
арозіоі, пат рокогге гЬіегаі%сут гог-
гогпіопусЬ \ѵ гогитіепіи, Да іт Рап Вод
ираті§іапіе До рогпапіа ргаѵѵДу, у ргге-
зіап% оД ѵіеікіедо зѵѵедо ІиЬо рггесгпе-
до у сЬѵігедо зрггестіейзіѵа гѵѵусі§гепі
Ь§Д%с іедо ѵо1%. А дДу у раріег оДро-
ѵѵіе, ге іо піе іезі ргажіа, со о Кгутіа-
пасЬ ротеДаі^, аЬо ѵгіеіекгос оД піекіо-
гусЬ зі§ Дгіеіе, піе г опедо лѵоіі у ро-
г^ѵоіепіа іо Ьѵ\ѵа. «Кіок у іо ДоЬгут зитпіепіет Ь§Дгіе
гогитіаі о КгутіапасЬ, кеЬу опі сгсі
доДпут у 6ѵі§іуігі піе кіапіаіі зі§ оЬга-
гот, апі ѵ исгсіѵойсі тіеіі розгапоѵа-
піа доДпусЬ 6ѵі§іусЬ коёсі, дДуг у іе и
пісЬ іек^ сгсі доДпе сіаіа 6ѵі§іусЬ у
гтеггсЬоѵпусЬ арозіоіоѵ Ріоіга у Раѵ-
1а, кіогуті \уіе1екгоС рокагиі^, зі§, сЫи-
Ьі%с у іѵзрапіаіе рггесЬѵга1аі%с паД
ѵзгузікіе іпзге Кгутзкіе Ьізіогуе у Дгіеіе,
кіогусЬ реіпе з% кзі^ді Ьізіогуі у ѵіег-
зго^. Раріег іег Кгутзкі АДгіап, гг^Дс%
Ь§Д%с зіоДтедо зоЬоги г іпзгеті йт%-
іеті раігуагсЬаті, ДоѵгіеДгіаѵзгу зі§ о
і поѵоѵшіезіопеу поѵеу паисе оД озгсгег- ♦ Библиотека "Руниверс1