Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
259 <ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 260 БисЬ ргаЫгіѵру, кіогу 0(1 Оуса росЬойгі,
оп Зшайесіш» о тпіе ѵуйа». У роіет:
«Іезсге шеіе таш теат питіе, аіе піе
тогесіе іегаг гпозіе. А #йу рггуісігіе
оп БисЬ ргашігту, паисгу іѵаз іѵзге-
Іакіеѵ ріашіу, аЬошет піе оіі зіеЬіе
тоше фсігіе, аіе сокоішек іесіпо изіу-
згу оЬіаш \шп, оп ті§ и\ѵіе1Ьі, іг ой
те§о те2тіе у роше \ѵат». Еѵап^еіій-
сіе, Іак іаЗпіе тошасети, кіо/, Ьеііас
ргашэзЬтпеу \ѵіагѵ, Зтіее аЬо тое Ъ§-
(Ігіе рг/уйаіек аЬо иі§сіе ис/упіе? Кгесгу
ЬоіУіет ІусЬ, кіоге Возкіе різто розіа-
пошіо, піе§оіІ2І зі§ шітіепіаС, аіе па-
Зіайошіікіеш опе§о ЪуС. Ьесг, іако зі§
рокагиіе', 2§иЬі1і Кгутіапіе зкіай \ѵіагу
ріептзгедо зоЬогц. Кісейзкіе^о. АЬошет
рггег ѵгіеіе Іаі пагой АѴаіиІаІйкі теіай-
п%1 Кгутіапу, г кІогусЬ роіІоЬпо рггу-
исгуіі зі§ Агіайзкіеу зекіу, паЗІайиі%суш
опеу. У іёЗІі Іо іезі ргатейа, іакоЗ ті
рошейгіаі, іеёпуш ро^г^гешет кггезі
ойргаѵгоѵае, пат Ьошет сІозуС іезі па
рогпапіе йозкопаіе роЬо/поЗсі у иреѵтіе-
піе т%(1ге у гЬашеппе Возкіеу Іазкі.
ІУугпапіе шагу о Оуси Ьошет у 8упи
у БисЬи Зш^.іут паисга паз ёозкопаіе,
у Райзкіе іѵсіеіепіе Іут, кіог/у іе г
шаг% рггуішиі^, рокагиіе, а ІусЬ, кіо-
ггу рггуйаі% со, аІЬо ос1уітиі% о(1 піе§о,
рггекі^сіші оййаіету. с ІеЗІі Ьошет кіо,
тош арозіоі, Ь§йгіе \іат орошейаі
вфсеу пііеЗсіе рггуі§1і, рггек1§1ут піесЬ
Ь^йгіе». <А1е апі йги§іе$о Іег рггусіаіки рггуі-
тиіету, Іо іезі, кіогу ѵу ріеЗЬ «іейеп Рап,
Йезиз СЬгузІиз ѵ зіаше Во^аОусаБисЬет
Зш§1ут> исгупііі. А іеЗІі тоіпа ггесг
іезі, паш роЬогпіе го/итіеі%с лѵіесІгіеС, пі
іѵсгут рга\ѵйгі\ѵеу шагу Іут піе паги-
згаС. 2с1а зі§ Ьошёпі гаічтпо іакге, іако
у и паз ойргаіѵиіе зі§, дсіу паЗш^Ізгу
закгатепі ройпозгоп Ьуіѵа, у Іийгіот
Зріетіі%сут «іейеп Зш§1у, іесіеп Рап,
Іегиз СЬгузІиз ѵ зіаше Во§а Оуса», /Цй у г о\у%й агсЬійіакоп, ІиЬо Оіакоп, аІЬо кіо
іппу, ріегѵзгу у (1ги§і, Ьіог%с кіеІісЬ,
тош% «пареіпі, Рапіе», а зат сгазік^
каріап тек!ас1аі%с шош: «пареЬпіепіе Зш§-
Іе§о БисЬа». І)оЬге Ьошет па кіоге г
осЬоЦ раіггутѵ, а ііе §(І2іе Во§ аІЬо ша¬
га піе діѵаісі зі§, гаіее зі§ гаѵзге сіо ро-
коіи у тіІоЗсі Ьгаіегзкіеу, Ьгасі% з% па-
82% у опі, іеЗІі г піеитіеіеІпоЗсі аІЬо піе-
ѵіайотоЗсі ІгаЫо зі§ іт ітіеіекгос щ-
кгосгуС у осі рггузІоіпоЗсі і(1%с га г(1апіеш
зѵоіт, а піе Іак пагЬуІ рііпіе ѵуЬайу-
таС зі§ о ВагЬагзкісЬ пагосІгіесЬ, іако
ту, паикаті зі§ Ьаш%с, Ьа<1ату зі§;
(ІозуС Ьовгіет у Іедо г пісЬ, іезІі (КІ пісЬ
Зш^іа у /уіѵопасгаіпа Тгоуса піеросЬу-
Ьпіе ѵѵгпатеа зі§, у «сіеіепіа Райзкіе-
до Іаіетпіса лѵесііе пазге^о гогитіепіа
Уѵугпа\ѵапа Ьу\ѵа. «2аргаѵ(1^Су Іедо піе рггуітиіету (іе-
Зіі Іо ргажіа), іе піе рогѵга1аі% ойагу
Зіѵі§1еу ойагоіуаб каріапот, гакоппе таі-
гейзііѵо таі%сут, Іак Іей, іе уѵ ріегѵзг%
піе<І2іе1§ Зш§Іе§о розіи таііейзівга (іа-
коЗ ті різаі) у ті§зо, у зуг іеЗС йори-
82сгаі%. А о рггазпікасЬ руіапіи іиі, іако
\ѵіе Зіѵі%ІоЬі\ѵоЗС Ілѵоіа, рггесгуіаіѵзгу ой
паз розіап% ІоЬіе коріі§ Іізіи Йо агсу-
Ьізкира \Ѵепескіе§о, йозуС йоЬггѳ, іако
тпіетат, рокагаіо зі§, іі піе іѵейіе сѳг-
кіе\ѵпе§о ройапіа Іо зі§ йгіеіе, Іуікоі
іейеіі гтаспіаі% зі§ Іуті віоѵу капопи,
кіогу Іакі іезі: < РойоЬаіо зі§ тегуікіт
оЬусгаіоѵг йаѵтусЬ паЗІайоѵаС». Вгек%
у опі, іе гйатепа и пісЬ рггазпік ройа-
піет іезі. «А ийавг1епіп§ іт іеЗб, у йшета Ьга-
Іот йше зіезігге гойгопе ѵ таігейзітеіе
тіеС, піе г гозкагапіа, гогитіет, ра-
ріезкіе^о, апі лѵейіе іе^о гйапіа аІЬо іп-
згусЬ агсуЬізкироѵ Іо зі§ йгіеіе, аіе г
ЗтіаІоЗсі ІусЬ, кіоггу Іо сгупі%. Касгеу
Іо Ьуіо, іако у пазгут Огескіт рай-
зіше ѵіеіе піерггузІоупоЗсі у зѵоѵо-
Іейзіѵ, тіто «іайотоЗС пазг§, гчгукіо Ьу- Библиотена "Руниверс1