Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
257 і ОБОРОНА УНШ>, СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА- 258 «тгзіаѵзгу, Ріеігге, •гаЪіу у іейг>. У
ггекі: «піе йау іедо, Рапіе, аклѵіет підйу
іайпе піесгузіе у ріидаѵе піе \ѵсЬойгі!о
ѵ изіатоіе». У 2по\ѵи изіузгаі: «со Вод
осгуйсіі, іу га піесгузіе піе тіеу». Сгаз
іеі іий іезі рггуротпіеё у іо, со йш§іу
Вагуіі ішті: «іако Ьо\ѵіеш ^ гіоІасЬ
згкойіте 0(1 піезгкойііѵредо гогі^сгату,
і&к іег у ті^зіесЬ осі роіггеЪпедо
агкойіше гогз%йгату, ропіе\ѵазг гіеіе іезі
акопіі (ро Роізки «отіед», кіогут ^іі-
кі у іпзге г\ѵіегг§іа ігиі%), іако іег іезі
ті§зо зедючѵе, а іейпак апі гіеіа згкой-
Іпѵедо зоЬіе Ъ§йгіе іейС, кіо гогит та,
апі зі§ рза йоікпіе, іейіі до д\ѵа!і тгіеікі
Йо іедо піе рггутизі; у іеп, кіогу іе іайі,
піе піе дггезгу». А ^ зосге\ѵіс§ у іпзге
іаггупу блѵіпіе зайіо кіайе, Іо осі оусо^ѵ
йш^іусЬ игпапо іезі у рог^ѵоіопо, а
гѵіазгега ^ іусЬ кгаіпасЬ, дйгіе зі§ сіо-
Ьге тазіо (гасгеу оіша) піе паусіиіе. У
зіискау, со то\ѵі й\ѵі§іу Вагуіі, з\ѵо-
ісЬ гакоппусЬ изіа\ѵасЬ: «Ьгакотапіе
роіга\ѵ 2айпут зрозоЬет гакоппікасЬ
ЬуС піе та, у рггетіепіепіет рокагто^ѵ
^ ройеугггепіе зі§ ройатсаС, аЬо\ѵіет Іо
іезі герзо\ѵапіет розроіііедо йоЪгедо ро-
гг^сіки у гдогзгепіа рггусгуп^; у іедб,
кіогегаи ггесгопо «Ьіайа», Ьу\ѵа пайіа-
йотепік, кіогу ѵг гдготайгепіи Іисігі ийаіе
щ га розгсг^седо; Іакову рггусгупу (Іо
гатіезгапіа ройаіе. Аіе у іейіі тіазіо зіо-
піпу йо тсаггу\ѵа со ой оуеочѵ йтсі§іусЬ
пгпапо, па іо тіеузсе іпзге гаЪіаіу йо
роігаѵ кіайб гтіезгапо г іпзгеті роіга-
*аті л\ой$ у іаггупу, піе \ѵгд1§йет, то-
іакіеу затосЬоіпеу згкойішеу ргог-
пеу сішаіу ті§зо ойггисаС, згикаі^с тіе-
сігу роігатсаті ^ѵуЬогпіеузгусІі у зтасг-
піеузгусЬ, аіе іисЬа таіеу згіисгкі гог-
тосгопеу сЫеЬа, Ьег гайпеу ігтсоді піесЬ
рггуітиіе, ге \ѵзге1акіт йгі^ксгупіепіет.
Маіо Ытіет опа згіисгка у ѵ іак$ тсіеі-
ко& ѵойу у іаггупу, іейіі зі§ рггѵігай
До роігаѵу ^ІогуС, піе іезі роіга\ѵ рггу- ГГССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА. дапа, аіе шекзгд, у йсійіеузгд, гакоппі-
ко\ѵ гарга\ѵй§ ^зіггуті§Ящойсі$, рггу-
зіоі Ьо\ѵіет піе сЬгопіе зі§ іако\ѵусЬро-
іга\ѵ гакоппіко\ѵі паЬогпети, Ьо піе гу-
сіозі^иіету, дйу зі§ скгопіту іако^усЬ,
аіе зуіойсі роіга\ѵ зіггегету зі§». У ро-
іу за зіота Вагуіедо &т§іе%о. 6\ѵі§іу
гай РасЬоті й\\і§іут зтоіт топазіе-
ги ой ойгоЬіп у озіа1ко\ѵ кагтіі йшпіе,
кіоге рогаЬііа\ѵзгу гаі^зет ісЬ дойсіе
рггуігаиі^с сг^зіо^аі, а ^ігоЬаті у по-
даті у §1о\ѵаті сЬоге зіаге.оусе гакоп-
пікі кагтіі. Со Ьо\ѵіет га зтасгпа іака
роіга^ѵа, рггетѵіеІеЬпу оусге, рузк б\ѵіпі
у изгу у поді, Йо іедо дгосЬ у ЬоЬ г зай-
Іет й^іпіт га^ѵзге тѵаггуе, піе таі%с
йоЬгедо тазіа! «Аіе іезгеге га 1азк% тсіеІеЪпойсі іто-
іеѵ ігос1і§ зі§ гогзгугг§. \Ѵіе Рап Вод,
ге лѵіеікіті 1газипко\ѵ зіггаіаті па кагйу
йгіей Ьу\ѵат изіггеіапу, роіга^ѵу Ьут
сгупіі га^зге, аіе гіу у пайетезгузіко
іпзге догзгу іезі йо й^іедо зкіайи ѵіа-
гу рггуйаіек, іо іезі, «у ^ БисЬа й\ѵі§-
іедо Рапи гу^оі^ѵогг^седо, кіогуойОуса
у ой 8упа росЬойгі». Іейіі Ьотѵіет ту
тату Е\?апде1іі%, іак^г тщ у Кгутіа-
піе. А зк^йге опі, т§сеу пай паз изга-
поѵапі Ь^й^с, іак рггесітѵпу рггуйаіек
исгупііі? Сгедо Е\\тапде1іа, ой йтѵі§іедо
ііапа зрізапа, Ьагго іайпіе паз о БисЬи
й\гі§іут исгу, кіогеу іо іезі: «Йейіі ті§
тііиіесіе, гозкагапіа тоіе гасЬоѵиусіе,
а іа Ъ$й§ ргозіі Оуса, у іпзгедо Росіе-
згусіеіа йа \ѵат, аЬу ігтаі г тѵаті па
\ѵіекі, БисЬ рга^Й2і\ѵу, кіогедо йшаі піе
іпоге рггуі^С, іг до піе шйгі, апі
гпа, аіе \ѵу гпасіе до, ге ѵ/ мга$ ргге-
шіезгкта у чѵ ѵаз Ь§йгіе». У гай гпо-
\ѵи: «Росіевгусіеі Іесіу БисЬ йѵгі^іу, кіо¬
гедо розгіе Осіес ѵ іті§ тоіе, оп ѵаз
иаисгу «згуікіедо, у рггуротпі ѵат
тегуікіе ггесгу, кіогет ѵат ро\гіеёгіаЬ.
V гпоѵи гай:' «А дйу рггуіігіе Росіе-
йгусіеі, кіогедо ро$г1§ ѵат ой Оуса, 9 Библиотека "Руниверс1