Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
255 «ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 256 2аргачгй§ піе іезі іо іак, со тгіеікіт йѵѵіа-
(Іесіѵет іезі піейЬаІзіѵа шеІеЬпе^о ііте-
"0 сЬагіойІаха аЬо ЬіЫіоіекагга, сЬосіай
Ьолѵіет у \ѵ огаіогзкіеу паисе (ктсірпет
іезі, іако зіузгуту, аіе тіоііут Ь§сЦс, іезг-
сге піе ѵгзгузікіе зргаѵу сегкіешіе сіокіа-
іесгпіе роі$1. №е іггеЬа иіаС, шоууі Лоап
Кіітак, уѵіпи гагагет ой ргазу гатагіети,
у сИа іе#о -роіггеЬа ти, па іак лчіеікі
зіап ѵгі§іети, рііпіе а піе тіто сЬо-
(1г%с сгуіаС різіпо. «ІзіпоЗС Ьочгіет па-
зге^о агсукаріайзііѵа іезі ой Во§а, ро-
(Іапусіі зЬт (іо іезі різта й\гі§іедо) ргаѵ-
сігіхѵа итіеі§іпойО», іако чѵіеікі Буопі-
гіиз то\ѵі. «\Ѵі§і1і Ьоѵіет па рі^іут Ьуі зоЬогге,
па кіогуш о іут со Огі§епез, Еиа§гіиз
у Бійітиз, у іппі, Ріоіг у 8етг, у 2оі-
га, у со Теойогеі різаі, зіагапіе сгу-
піопо, а піе па згозіую зоЬогге. Ойуй
піешаі сгази \ѵгі§1о зіо йѵайгіейсіа йгіе-
ѵѵі§0 Іаі шіейгу іуті й\пета зоЬогаті,
у ѵ іут, іакой па сгаз таіу, ігайіо зі§
ойггисопегаи ЬуС ѵ?зротіпапіи. А іо йіа
іе^о, йе §піеѵет па іеп сгаз Ъуі ро-
гйзгопу па йѵі§іе§о раігуагсЬ§ Міп§ у
г игг§йи §о гіойуі, ай зі§ гпо\ш іейеп
г йшдіт агсѵЪізкирі роіейпаѵтзгу, ойри-
йсііі зоЬіе. А па йѵі^іут згозіут зоЬо¬
гге. Ьуі 3\п§іу раріей А^аіоп, т%й гаспу
у ѵ ВозкісЬ ггесгасЬ Счѵісгопу. Ргге-
сгуіау іуіко йгіеіе згозіе^о зоЬоги (кіо-
ге гѵгусгау іезі сгуіаС чѵ №ейгіе1§ ро
ройпіезіепи Кггуйа й\ѵі§іе§о), пауйгіезг
іат хѵгѵузгггесгопедо Адаіопа іеоіо^іа,
ой йт§іе§о іедо зоЬоги сЬтаІеЬпіе іѵузіа-
ѵіоп%. Во іе^о у іа йѵпайек ргаѵйгшу, у
іппусЬ іезі хѵіеіе ге тп% рггеІойопусЬ сег-
кіе\ѵпусЬ, іако, рггу йѵі§іут раігуагзге
кіг йапіе, раріей Кгутзкі йап, іе§ой ітіе-
піа, рггу па3\п§ізгеу ойегге ротіеп-
пікасЬ Ьуі ѵгуѵузгзгопу. У т Копзіап-
іупдроіи рггей Іаі сгіегйгіевЦ рі§сіі|
рггуіасЬашгу, паіегіізту рггу й\ѵі§іут
раігуагзге кіг 8ег§іизги ротіепіопедо раріейа, рггу зІийЬіе іаіетпіс йт^іусЬ
\ѵзротіпапе»о г йги&іті раігуагсЬаті.
Аіе іако роіут ойсі§іе іезі іо ѵѵзроті-
папіе, у йіа кіогеу рггусгупу, піеѵіет.
Аіе о іут іак пат, у \гі§сеу піесЬ^С
рггукгуб зі§ о раріезкіт ѵзротіпапіи. «А піейозіаікі іе Кгутзкіе, кіогей
хѵуіісгуі, ѵусгуіаіійту. 2 кіогусЬ піекіо-
ге гйаі$ зі§ піерггузіоупе, у кіогусЬ
зіггейг зі§ роіггеЬа (гогитіе іо о рггу-
йаіки Йо зкіайи Арозіо1зкіе§о, піе йгіѵѵ,
Ьо іо Ьуіо рггей зоЬогет Ріогепізкіт,
пій іа ігийпойС, кіога Ьуіа о росЬойге-
піи БисЬа 6\ѵі§іедо, иіаспііа зі§ у изро-
коііа), а йги^іе то^су зі§ роІесгуС,
а іпзге гпіетагепіа дойпе. Сой Ьо \ѵіет
пат йо іе^о, ге агсуЬізкирі ісЬ зіггу^
Ьгойу, у ріегйсіепіе позг%, па кзгіаіі,
іакой ті різаі, розгІиЬіепіа йѵѵі^іеу Войеу
Сегкѵі. У ту тейсе па §1оѵіе зіггуйе-
ту, Ьег іѵ^іріепіа йіа исгстойсі гтѵіегсЬ-
пе§о пай арозіоіті Ріоіга 'йлѵі§іе&о,
па кіогут йтеі§іа Войа Сегкіеѵ гйийо-
чгаіа зі^, Ьо со па ройтіе\ѵізко піегЬой-
пі йтеі^іети ѵупаіегіі, іо ту г паЬо-
йепзіѵа па сЬ\ѵа!е у сгейС іедо сгупіту.
Кгутіапіе Ьотет зіггу§% Ьгой§, а ту
па \ѵіеггсЬи ройіггуйепіе сгупіту; гіоіо
іей у ту позіт па рогисгасЬ у па па-
ЬіейгпікасЬ, у еріігасЬПе к!ай%с па зі§
ге гіоіа игоЬіопе. А іакоЬу іей піесгуз-
ІусЬ ггесгу ройуѵаС тіеіі заті у гакоп-
пісу ісЬ, зайіо йѵуіпіе, пауйгіезг у іо,
йо\ѵіейгіаѵзгу зі§ у г пазгусЬ піекіогусЬ,
іой сгупЦсусЬ. ІУійГейсгукоѵіе Ытіет у
Тгасепсгукоѵіе у Ьікаойсгусу сгаукі у
каѵкі, у зіпойаг1ісе,з1ітакі, йоЬѵіе, у іейе
іайаід,, кіогусЬ роіггеЬ§ оусоѵіе ѵгійг^с,
Ьег рггу§апу гозіатіі. Ойуй йайпе 8іѵо-
ггепіе Возкіе піе іезі ѵг^агйгопе г йгі§к-
сгупіепіет рггуітоѵапе, іе§о паз исгу
пасгупіе рггейсіегайіа 'г піеЬа гпіезіопе, ѵ
кіогут Ьуіо мгзгеікіе сгѵѵогопо^іе гіеійзкіе,
у г\ѵіегг§іа, у ріагу, у ріазіѵа роѵіеігг-
пе. А Ріоіг 3\ѵі§іу ой Во^а изіузгаі: Библиотека "Руниверс1