Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
253 «ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 254 рг2ек1§іеті 8\ѵоіеті по§аші ройеріак, у
шзгузсу сі, ккоггу ісЬ пайіасіолѵаіі иг
рггейггесгопуеЬ Ы^йасЬ у (Іитасіі, піесіі
Ь$Й$ рггекі^сі, апакЬета, тагапака, г
Зутопіакаті, г \Ѵа1егіапу, / Агіапті,
2 Вопакузкаті, г Шкоіаікаті, г 8е\ѵе-
гіашві, 2 Рпеѵѵтакотасііаті, г Мапі-
сЬеусгукаті, г Нагагеусгукаті, у ге
тегуікіеті Ьегекукаті, у олѵзгет г <1іа-
Ыею у г апіоіті іе§о, іейіі зі§ піе
ираті§(аіа. Атеп, Атеп, Атеп!». Рггей сезаггет газі§ у рггесі зепаіет
іе§о, йу\ѵут ріозет как: «кІокоЬѵіек
ѵіегге йіѵі§1еу Кгутзкіеу у арозкоізкіеу
зіоіісу у ойегге іеу ирогпіе зрг/ееі\ѵіа
зі§, аЬо шоууі рггеспѵко піеу, піеск Ь§-
Йгіе апакЬета, тагапака, у піесіі піе
Ь^йгіе тіапу га сЬггейсіапіпа, каШо-
Ііка, аіе іако ргогітіка, Ьегекук. 8кай
зі§, зкай зі§, зкай зі§!». Та к1д,к\ѵа гдиЪіка у кегаг сіо згсгеки
диЬі піезгсг^зп^ Огесі§ у пазге Ъіейпе
кгаіе, сЬосіайту тако Ьуіі исгезкиікаті
Що гискіѵаізкіѵа ісЬ у гкойсі. А кегаг
іоі о<1рІ8 ракгуагсЬі АпкіосЬейзкіе^о
каЫу ггогитіе, ккогу Іакі іезк: ОйрІ8 Ріокга, ра4гіагсііі ЛѴіеікіеу
АпкіосЬіеу, па 1 і84 МісЬака Сѵ-
гиіагедо, ракгіагсЬі Копзкап-
кіпороізкіедо, іе84 рггерізапу
г кзі%§ Ьгаскѵа ЧѴ і 1 ейзкіе^о
й. Виска. «Сокоіѵгіек піерггуіасіеі рггесіѵ йтеі%-
іоЫтойсі кѵѵоіеу ге гкойсі росгупаі, у
і&к гіе§о итузіи піепангійг^су сі§ ргге-
сіѵко 4оЬіе Ьуіі, ройпіогзгу #Ьжу з\ѵоіе
» ройггой Сегк\ѵі к\ѵоіеу, йозкакесгпіе
оаз кѵгоіе йнгі§ке паисгуіо різапіе, ргге-
патеІеЬшеузгу йѵгі§ку оусге! І)гі\у паз
ѵіеікі гйі%1 о кут, у піе тогету ггоги-
тіеС, зкгрі зі§ іѵупѵаі, аЬоІі со га ро-
кггеЬ§ таі%с ЛѴІосЬ Агдіиз ѵ Іакі Ы%й
рггузгейі, піе таі%с па зоЬіе рой\ѵі§ее- піа, \ѵ ггесгу йѵі§ке ѵкг%са зі§. Сог га
зроіесгпойС, іако игі§с тоигі^, рзи г Іаг-
пі%? АЬу оп, йтсіекскіт Ь§й%с сгЬтіе-
кіет, зрга\ѵ йисЬонгпусЬ йотайочтаС зі?
тіак, у какоіѵе Іізку, іакой ті огпаутіі,
ккатііѵіе гтузгіа у зргангиіе, г сге§о
Ьупатпіеу зі§ піе ѵзкуйгі, сЬосіаг до
зргаіѵу іедо іаѵпут рокагиі^, соЬу зки-
згпіе тіаі исіегріеб. Ойуг у раріег іиг
8І§ г іут гуіѵоіет гогѵі^гаі, аіе скіѵаіа
Рапи Во§и, кіогѵ під,(1гусЬ ѵ сЬуігойсіаск
ісЬ ніалѵіа, у піе йорийсй йаіеу 4аіС 8і§
Ызгот. Маіагіо 8І§ Іо йш§4ут Іійсіё
йш%1оЫтойсі Ілѵоіеу, іакоЬу поѵѵіпу іа-
кіей рг/увгіу сіо изги ѵазгусЬ, ге раріе-
га рггу ойегге й\ѵі§4еу шротіпат, со
Іак/е і іпзгу й\ѵі§сі раігуагсЬоигіе сгу-
пір,, у ге піе рггузіаіо о іут піе те-
(ІгіеС, а гѵтіагсзга тціе пай іпзгусЬ, ге
ой йіѵіеіедо згозіе^о роѵзгесЬпе^о зо-
Ьоги а/ у Йо іе»о сгази (ге ІнгоісЬ зіоѵ
игуі^) г йѵі§ІусЬ ротіеппіко\ѵ ітіе ра-
ріегоиг іезі ѵуггисопе, йіа 1е§о, ге ра-
ріе/ \Ѵіді1і піе рггуЬу! па зоЬог, апі ѵу-
к1%1 іе§о, со Теойогеіиз па ка1оііск% рга-
щ ѵіаг§ у па Йѵапайсіе гогйгіаіоит йигі§-
4е§о Сугіііа різаі, у ой Іе&о сгази аг ро
Йгій йгіей ойсі§іе іезі ой пазгеу йѵі§1еу
Сегкѵѵі раріего\ѵг ѵзротіпапіе. «То Іейу §йу зі§ ѵ ілѵоіт сгсі §ой-
пут Іійсіе паіагіо, игіеісею 8І§ гашіу-
йгіі, у шегг іпі, ге піешет со тат ггеС,
піе Іак йаіесе о зоЬіе зашуга, іако йа-
Іеко \ѵі§сеу, іейіій іѵрггой Іакіе у кут
ройоЬпе, іако у йо ті§, Іізку йо йѵп§-
ІусЬ раігуагсЬоуг розіаі. Вег ѵіайотой-
сі реѵпеу, ггесг піеЬуІр, га ргаіѵйгго^
г роѵіейсі піереѵпеу у татеу ройаіей.
А іакогЬут ко іа зат сЬсіаІ ѵумгузгзгаС
раріега, §йу до кѵоіа йтеі§ка Сегкіеѵг піе
ройигузгзгаіа, ккогеу іезкет шусЬоѵай-
сет у ирггеуюут тікойпікіеш, у опеу
гіѵіеггсЬпойС, іако у кко іпзгу, зіоигепі у
исгупкіет гаигзге сгсг^с у ѵусЬ\ѵа1аі%с.
А сой о \Ѵі§і1іизги рггейкут ротѵіейгіаі, Библиотека "Руниверс1