Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
251 «ОБОРОНА УНПР\ соч: ЛЬВА КРЕВЗЫ. 1617 ГОДА. 252 теі, у оДріз 0(1 піе"о шщС у паш рггу- |
ПІе&. Оп 2Я8І§ ТѴ2І*]ЛУ82у ІѲП 1І8І ОСІ |
паз, рггуіасЬа! До тадізіга у кяі^х^сіа
\Ѵ1овкіе§о, Аг^ігеш паг^ѵапе&о, сіаі ши
зі§ озгикаС, іакоЬу іе Іізіу рггегей
рг§Дгеу (Іо раріега ДоубС то"1у, а оп |
заш іе (Іо зіеЬіб. 2 кіогусіі ^сіу тогуіко ггогитіаі, піе гаротпіатсзгу
сЪуігобсі 8\ѵоіеу у гіобсі, кіогеу игуѵѵаі
па згкоД§ сезагзкіетпи тіазіи у Кота-
піеу, у іо, со оД сезагга ЛѴезііагіиз
тсіо2І ріепідДге, ѵгщі іе у па рогуіек
зѵоу оЬгосіІ, икагцЦс, іакоЬу іе Іізіу
Ьуіу різапе \ѵ2"1§Дет ЬиДотсапіа гат-
ко\ѵ у оЬгопу коіо пісЬ. У ^ іеу зрга-
те іак іогіеіпіе у сЬуіго розЦріі. \Ѵе-
2\ѵаІ іусЬ, кіогут пау\ѵі§сеу чѵіеггуі, х
кіогусЬ іеДеп Ьуі, іакобту зіузгеіі, піе-
#Ду6 АтаМіайзкі Ьізкир, роіет х іеу
сегкѵѵіе Діа зІизгпусЬ рггусгуп тсугги-
сопу, рггег рі§С Іаі ѵіосгуі зі§, Дги"і
гай іуіиіет іуіко агсЬіерізкор, а ггесг§,
піс, &Ду82 піезрга^отсаі гаДп% теігоро-
1і%, іггесіЧ; регзоп§ рггуДаІ, кіога ти
зі§ ироДоЬаІа, іо іезі капсіегга, сЬуігге
^ іут розі§риі%с, БеЬу, \ѵеДІи" Дозіоу-
пойсі Кгутзкіеу, іакіт зі§ ЬуС тіапо-
\ѵаІ, аЬу то"і рггегей Іо со Ьуі итув-
Ііі оДгіеггеС, чѵгідугзгу &о зоЬіе па ро-
шос, іако тосп$ іагСг§. Оіетоггуѵгзгу
іеДу зтсоу' іізі у 2Г02ишіа\ѵ82у, со уу піт
Ьуіо, парізаі До тпіе со іпзге^о, іакоЬу
ітіепіет раріезкіга, а па оДДапіе іе§о
іізіи гайуі озоЬ‘ ротіепіопусЬ, рггуигіоД-
82у опе п§(І2пікі До іе&о (о лѵіеікіе
озгикапіе у опусЬ ^Іирзіѵо!), аЬу рггу-
82Іі До кгоіиі^седо тіаяіа у Іеп Іізі
ті оДДаІі. Кіоггу іако рггузгіі До тіаз-
іа, хурггоД * тогпети у $теі§іети сеза-
Г20\ѵі икагаіі зі§ ѵ роѵа&пут у рузг-
пут иЬіогге у сЬоДгіе. Роіут дДу До
пазгеу рокогу рггузгіі, кіой тсутотгіс
тойе, іакіеу русЬу у ЬагДобсі гагуѵаіі,
йе ті? апі розроіііут рогДготепіет
піе рогДічжіІі, діоѵ з\ѵусЬ у к§за піе | пакіопііі, у исгсі^ѵобсі пат гтсукіеу піе
| \ѵуг74(І2ІІі, апі \ѵ іуі теігороіііо^, \\г
га\ѵагсіи па оп сгаз зіеДг^сусЬ 2 паші,
,8ІесІ2ІеС гаДпа тіаг^ піесксіеіі, гогитіе-
і^, ге зі§ іо па оЬеІгепіе ісЬ зіаіо». I Теп іезі росгаіек Іізіи раігіагсііі Се-
гиіаге^о, зк^Д рогпау, сгуіеіпіки, іакіш
іо Ьуі ГаІ82ег2еш, а ѵѵ ггесгу іак іа\ѵпеу
2іпу$1іі, ге роз1о\гіе кагсіупаіі тіеіі
іаскаС розіаті оД блѵіескіеу озоЬу, а піе
оД раріега. Окагу^ іе§о гшубіепіа іети
Ьуіа $тіегС Ьеопа раріега, кіогу іусЬ
сгазо^ѵ итагі, іак іг сі розіо^іе гу-
\ѵе"о іиг піе газіаіі. Баіеу, роДріегаі^с
іеу Ьаукі алѵоіеу, рошаДа, хе іе^о До-
згеДі 2 ріесг^сі, кіога Ьуіа герзо^ѵапа,
>ѵі§с іег ге Ьуі рггезігге^опу іут оД
піекіогусіі Ьізкиро\ѵ х Ариііеу. 2а іут
"апі, ге Ріоіг раріега теротіпа рггу
Шиг"іеу. Роіет \ѵзротіпа Іізі Ріоіго\ѵ
До Адиііеузкіе^о раігуагсЬі у іпзге гге-
сгу, кіоге іиг Ьасгпу ггогитіе сгуіеі-
пік г оДрізи Ріоіга АпііосЬейзкіе^о.
№есЬге іи кагДу иѵагу, іак зі§ рііпіе
зігге^І іеп іаізгегг іе^о, аЬу ІиДгіе
піе гогитіеіі, ге іо Ьуіі рга\ѵДгі\ѵі роз-
1о\ѵіе раріезсу, кіоггу §о лѵукі^іі, Ьо Ьу
іак \ѵзгузсу 6Д піе^о зі§ оДгагіІі. У Діа
іе"о іак рііпо ргасиіе іут, геЬу іо
^ѵтоші \ѵ Ріоіга, ге сі роз!о\гіе сокоі-
\ѵіек сгупііі, піе сгупііі тос% раріезк^,
аіе тос% іе^о сг!о\ѵіека ^іескіе^о Аг-
"іге^о, кіоге§о іакоЬу Ьуіі розіаті. Йігазгпе щ зіоѵа іеу к1%і\ѵу, со г
койса іеу ггогитіезг: <Так зі§ роДрі-
зиіету (з!о\ѵа щ розіоіу раріезкісЬ):
МісЬаеІ гіе иіутаі^су раігуагсЬозіѵа,
^оЯі (ге піе ро зіорпіасЬ гтсукІусЬ
рогг^Дпут ро6ѵі§сепіи ѵзЦрі! па ра-
ігуагсЬозі\ѵо), іеп, кіогу г заіпеу Ьоіагпі
ІиДгкіеу шщі оДгіепіе тпізкіе, у іегаг
тсіеіи гІусЬ ді’гесЬасЬ оД ѵіеіа озіа-
\ѵіопу, а 2 піт у Ьео АкгуДап, ерізко-
рет паг\ѵапу, у засеііагу МісЬау1о^ѵт
Копзіапіуп, кіогу ойаг§ І^асіппіко\ѵ Библиотека "Руниверс1