Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
247 <ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 248 раігуагсінт Саго^гойгкісЬ, еЬосіа опі
га^ѵвге рга§п§1і, геЬѵ Іа гоеігороііа г
г^ки ісЬ піе \ѵусЬоіІгі1а, гЦД у рсчіагкі Ко$сІ8?а\ѵо\ѵі, хіаг^сіи Ііизкіеши, рокіаіі,
ргойкіс, аЬу теігороіі^ рг/уіъ Коп-
зіапіуцороіа. К2ЕС2 ЫАІ.Е2АСА БО 'ѴѴТОЕЕУ С2Е5СІ. О О Ьі81 Ріоіга Ап іу осЬейзкіедо
(Іо раігіагсЬі Копзіапііпо-
р о 18 к і е § о. Ій Іізіи Ріоіга АпіуосЬейзкіедо гго-
гитіеС ігийпо, піе ѵгЦуѵзгу \ѵіайото8сі
о іут, со зі§ опусЬ сгазо\ѵ йгіаіо, у со
га Іізі Сегиіагедо Ьуі, па кіогу Ріоіг
ойрізиіе,—(ііа іедо, (ѵгщѵѵвгу іо г Кі-
сеіу, кгопікагга Огескіедо, у г іейе-
пазіедо іоти Вагопіизго\ѵедо «Бгіеіоѵ
КойсіеІпусЬ» гоки 1054, іи роіогету: Коки ой Кагойгепіа Райзкіедо 1053.
МісЬаіІ Сегиіагу у Ье\ѵ Акгійап, агсЬіері-
зкор Виідагзкі, рггестко Сегктсі Кгут-
зкіеу роѵзіаіі, паисгацс, ге Ьасіппісу,
ойагиі^с ѵ сЫеЬіе рггазпуш, сгупі%
рггестко изіа\ѵіе СЬгузіиза Рапа, а га
іут ойіфсгепі 8% ой Сегкѵгіе. О сгут
парізаіі Ііві у розіаіі Йо \Ѵ1озкісЬ кга-
іоѵ, йо Ариііеу, Йо йоапа, Тгепейзкіедо
ерізкора, геЬу оп йо ѵіайотоёсі тезгузі-
кісЬ ЕасійзкісЬ Ъізкироѵ у затедо ра-
ріега іо йопіозі. Татге різаио у о зо-
Ьосіе, о іейгепіи ггесгу ийатопусЬ, у
о кпгіе, у о іут, ге піе йріеѵѵаід, \ѵ
ро$і «аііеіиіа». Теп Ііеі оййапу іезі
Ьеопо\ѵі раріегоѵі, кіогу ойрізаі пай,
ойроѵіайаі%с па чгзгузіко, со Ьуіо га-
ггисопо, у ирошіпаі^с МісЬаіа ротіе-
піопедо у Кеопа, аЬу гатіезгапіа
Сегкѵі Воіеу піе сгупііі, па копіес дго- гі іт к1%і\ѵ%. Розіапу іеп іезі Іізі йо
раігуагсЬі йо Копзіапііпороіа. МісЬаіІ
раігуагсЬа, (ѵгі^лѵзгу іакі Іізі, іедог
гоки парізаі Йо раріега, Ъ%й2 іо зат
рггег зі§, Ъ%й2 га гай$ сезагзЦ, гусг%с
гуС ѵ рокоіи г зіоііса Кгутзк%. Різаі
у сезагг Копзіапіуп Мопотасіі у розіа
злѵедо розіаі: сезагг—«гсгугге, раігуаг-
•сЬа—оЬІийпіе, іако зі§ роіут икагаіо. 2а ротѵойет іеео розеізіѵа у Іізіомг
Ьео раріей Іізіу різаі у кагйупаіоѵ йчѵисЬ
рггейпісЬ розіаі, НитЬегіа у Ргуйегу-
ка, іггесіеео Ріоіга, агсЬіерізкора Атаі-
йіайзкіедо, йо сезагга у йо раігуагсЬі,
г іут, іеЬу зі§ йоѵѵіейгіеіі, кіо Ьуі рггу-
сгупа- гоггуѵааіа рокоіи сегкіеѵпедо ѵ
Копзіапіупороіи, у геЬу изрокоііі іакіе-
Ъукоілѵіек Ьуіу піезпазкі, а іебІіЬу кіо
Ьуі ирогпут, йеЬу ео ѵукІ§1і, у затеео
раігуагсЬ§, Ьо раігуагсЬа у коЗсіоІу Ьа*
сійзкіе чг Копзіапіупороіи рогаѵіегаі Ьуі
у кзі^% роѵур^йгаі. Зкого рггуіасЬаІі йо
Копзіапіупороіа, сезагг іе ѵйгі^сгпіе
рггуці йо раіаси зтеедо, уіапгёе сгазпіе-
іакі гаЬаѵіІі зі§. Ілзіу іакіе Ьуіу іак йо
сезагга, іако йо раігіагсЬі сгуіау па
тіеузси ротіепіопут. Тат НитЬегі каг-
йупаі ойагоѵаі кзі^згк§, кіог% зат парі¬
заі, гЪііаЦс іо ѵгзгузіко, со Огекоѵіе
Расіппікрт гайаѵаіі. Сезагг ро вгески
рггеІоіуС у тіейгу зѵоіе Іийгіе ройай
гозкагаі. \ѴуісЬп%ѵзгу зоЬіе йо зрогг%йгепіа Библиотека "Руниверс1