Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
иь ОБОРОНА УШИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА- 246 сЬоС оіе Ъодозіоѵѵзкіе сПа йисЬаѵѵпусЬ,
&1е роіосгпе (11а тіойгі вчѵеу паикіто-
діі гаіеС. Ага 11) піе ѵузуіаіі розіайсоѵѵ
зтуоісЬ ро ѵзгузікіеу Огесуі згикаі^с
исгусіеіоѵѵ? Ага діе рггусіюйгііо іш (Іо
іедо, ге г КіетіескісЬ акайешіу Ьеге-
ІускісЬ (1осі§»а1і тізігго\ѵ (11а згкоі з\ѵо-
ісЬ? Тутге зрозоЬеш \ѵ Сшсгепіи йисіюѵ-
пут \ѵіе1кі Ьуі піейозіаіек. 2аіут гусіе
гакоппе, \ѵ кіогут пау\ѵіесеу Іо йисіітѵ-
пе Стсгепіе тіаІоЬу ЬуС, рггузгіо ро
ѵгіеікіеу сг§3сі тс Іака піезілѵопюйС, ге
оргосг 0(1гіепіа птізкіедо у розіаѵу ро-
иіеггсЬочѵпеу, піс гакоппедо иіе Ьуіо.
'Л'іесеу о іут то\ѵіС гаі у \ѵзіу(1 піе
(Іорийсі! Кагйу тоді (ѵійгіеС, кіо зі§ піе
Іеші. Сѵѵісгепіе гаЗ йисЬо\ѵпе (На Зчѵіеі-
екісЬ іакіе? ХіесЬ то\ѵіа сі Здѵіеісу, Рапа
Вода тііиі^су, кіоггу Іедо па зоЬіе йо-
гпаіі. О зроѵйейгіасЬ тсугайпіе каМети
пнтіту: кіогу ргаезЬуіег піе іезі г!%-
сгопу г разіеггет паумгузгвгут, о«і СЬгуз-
Іияа Рапа розІапо\ѵіопуш, іеп піе та
ѵіайгу Йо гогдггезгепіа 1и«1гі, у кіо зі§
и піедо зро\ѵіа(1а, г пізгсгут, Іо іезі,
Ьег гогдггезгепіа ойсіюйгі 0(1 піедо. Міа-
ІоСЬу Іо гаізіе изігазгуС кагйедо, йизг§
зѵоі§ у (ІоЬго іеу тііиі^седо, йо\ѵіеЗС
іедо, ге Іак іезі, доіошбту. РоІ§ді ро2(ѵіег2СІіо\ѵпеу іг гайпеу піе
таі%, га зкагапіет Вогут, (11а іедо у
п&т зройгіе\ѵаС зіе іеу 0(1 пісЬ піе Ігге-
Ьа. Іірайіу ггесгу пазге сі§згко, а пікі
піе Ьуі, соЬу ісіі гаіо\ѵа1, іейхѵіе ісЬ
кііки (ѵуіісгуту. ИазгусЬ шеко\ѵ іейеп
Ьуі (ѵ Води гтагіу теігороіііа Росіеу,
кіогу уѵіесгпеу раті^ікі и пагойи па-
вгедо дойгіеп іезі. Теп зіаѵѵіс іе росг%1
па поді, а рггейіут піетаі и лѵзгузі-
кісЬ Іо Ьуіо ѵ гапіейЬапіи, аЬо піе-
сЬсіеІі, аЬо піе итіеіі роріегаС ггесгу
зѵоісЬ, сЬосіаг ѵіеіи гаспусЬ рапохѵ ѵѵ
Іеу ггесгурозроіііеу тіеіі оЬгойсоѵѵ у ") ага=ага1і, развѣ. ротоспікоѵѵ зѵѵоісЬ. Боризгсгаіі саіе ѵѵіа-
йусіѵѵа иргазгаС. Іийгіот Зѵѵіеіскіт, рой
йуѵѵеті іезгсге ѵѵіайукаті. А сог іпзге
игг^йу тпіеузгеѴ Сегкіеѵѵ Зѵѵі^іеу Зойеу
(ѵ Кііеѵѵіе ага піе йо ріасги кагйедо
рггуѵѵіеЗС тоге, ге Іак озіегосіаіа? А со зі§ Ікпіе іакісЬ рогуікоѵѵ йосгез-
пусЬ па ротос ггесгот пазгут, ІусЬ
підйу ой раігуагсЬоѵѵ піе шіеІіЗту, у
оѵѵзгет рггесіѵѵпуіп зрозоЬет туЗту іа-
кіегаі о\ѵіесгкаші и пісЬ Ьуіі, ге Іуіко
тіеко г паз лѵузуваіі у ѵѵе!п§ зіггудіі, а
піе кагтііі, у йіа іедо іег Іе оѵѵсе. піе
йота рокагти, гогЪіедІѵ зіе. А
іезгсге іо Ьуіо ѵѵ опе згсг^ЗІіѵѵе сгазу,
кіейу и Огекоѵѵ Ьуіо саіе райзіѵѵо. Йѵѵіай-
кіет іедо іезі зоЬог Коѵѵодгойгкі га \Ѵі-
Іоійа, хіагесіа Іліеѵѵзкіедо, па кіогут,
дйу ѵѵуроѵѵіайаі^ розіизгейзіѵѵо теіго-
роіісіе Госіизго\ѵі, г Копзіапіупороіа ро-
зіапети, рггуротіпаііі іе (1\ѵіе рггу-
сгупу: 1. Хе теігороіііоѵѵіе, г Копзіапіупот
роіа розіапі, ѵзгузікіе огйоЬу сегкѵіе
Кііеткіеу 6. 8ойі у йосЬойу сегкіеѵпе
зЦй йо Копзіапііпороіа ѵутеогутѵаіі. Ти
пат іуіко патіезіпіка ѵ Кііете гозіа-
хѵиіцс, а заті \ѵ Копзіапіупороіи тіезг-
каі%с. 2. 2е раігуаісЬа у сезагг піесЬсіа!
рог^ѵаІаС па теігоро1іІ§ г пагойи Киз-
кіедо, йіа рогуікохѵ зхѵоісіі, іако опі іат
])І8г;р Со йоЬгге гпаС г іеу іейпеу зрга-
\ѵу, кіейу рой гухѵут теігороІіЦ Аіе-
кзіеіет, сгіохѵіекіет йоЬгут, у кіогу ѵ
зіоіісу (ѵ Мозкѵіе \ѵ Сгийоше топа-
зіугге саіу Іегу, йаіі теігороіі^ Кіргуа-
по\ѵі. \Ѵ кгоікіт сгазіе ро іут Ріті-
поѵг і, па копіес Біопігети. Так ісЬ іггесЬ
гагаг Кііо\ѵ щіаі теігороіііоит ой ра-
ігуагсЬі Копзіапіупороізкіедо, га сгуш
кіоіпіе Ьуіу ѵ райзіѵасЬ КизкісЬ рггег
Іаі 30. Різге о іут Кгопіка Мозкіешка,
у туЗту ѵѵузгзгеу ротіепііі. 8і%й зі§ па
око рокагиіе, іакіебту тіеіі роіуікі ой Библиотека "Руниверс1