Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
243 «ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 241 теіеікіе тдозілѵо, га окагіу, Іе^о капопи,
#іш|С Ьу шизіаіо. 2аізіе ЬуІоЬу іакіе
ргалѵо г лѵіеіка кггужід, Вощ у Ыійпіе-
^о. Когитіе зіе іесіу іеп капоп о кга-
іасЬ ро^айзкісЬ, ѵѵ кіоге іиг га іе&о
зоЪоги лѵпіезіопе Ьуіо йтеіаііо Е\ѵап^іе-
Ііеу. Аіе іг іезгсге ніе гоѵѵпо \ѵцйзга
сг§йС іат ро"аййі\ѵа, піг сЬггейсіайзітѵа
Ьуіа, (11а іе^о пагуѵѵа ісіі іакіт пагѵѵій-
кіеш, іакіш сЬггейсіапіе глѵукіі г>ѵаС
ро^апу. Ро\ѵіоге: йЦй ргатео ЬуС тіепіа,' ге опі
пай окггсііі, а рггеіо іт оікІа^аС розіи-
8геіі8і\ѵо лѵіппійту. Ж со іак 0(1|ю\ѵіе-
(іату. 2Цй, гейту сЬггейсіапіе, Сегкіе\ѵ
йо пай та ргаіѵо, піе Іа, піе о\ѵа; аіе
Сегкіеѵѵ ро\ѵйгесЬпа, кіога \ѵ йоЬіе га-
ѵѵіега і§ у о\ѵ§. 2е піе іа аЬо о\ѵа Сег-
кіелѵ, йЦй гпаС, Ьо гаіут Ьу згіо, аЬу
у іеп, кіогу йі§ кггсіі лѵ рагайеу іейпеу,
рггѵ іепі роріе гозіаі, аролѵіесіаі йі$ іети,
закіатепі Ъгаі у \ѵе \ѵйгуікісЬ зргатасЬ
(Іисііолѵпусіі ройіедаі ши; (Іо ііійгеу ра¬
гайеу рггесЬойгіС Ьу ти піе ѵѵоіпо. А
іог йі§ гогишіеС та о ЬІ8кирйі\\гасЬ у о
раігіагсЬіасЬ. Аіе іо піеіейііак. \Ѵо1по
окггсшзгу зі§ \ѵ іейпеу рагайеу ргге-
піейС йі$ па ийіа\ѵісгпе тіейгкаиіе йо
йги^іеу, у іат ройІе^аС піе іети ргез-
Ьііепші, апі іети ерізкоро\ѵі, <»йгіе йі$
кггсіі, аіе іети, #йгіе тіезгкаС Ь^йгіе.
Со лѵзгузіко іайпіеу йі§ рокагиіе ѵг іут,
кіогуЬу окггсгопу ой Ьегеіукотс аІЬо
йс1іігтаіуко\ѵ гогшпіаі, іг ши піе дѵоіпо
ісЬ ойзЦріС. КогБгіАІ V. Со га рогуіек у согазгкойа
оййа\ѵаС розІизгеЛйітсо раігі-
а г с Ь о т? 1[кага\ѵ8гу, ге апі рга\ѵа о іут гай-
пе#о піешазг, апі гѵусгаіи рогг%(1пе#о,
геЬѵйту ро8Іийгей8і\ѵо оййачѵаіі раігі-
агзге КопзіапіупороЬкіети, а ѵѵугзгеу, \ѵе 2 сг^йсі, \ѵушойзгу іо, ге іут ра-
іпагсйот, кіоггу раріега піе йіисііаіа,
ройіе^аб іейі йіеЬіе зате^о \ѵуІасгаС г
іггойу СЬгуйіизотсеу, тѵагуС іегаг сЬсе-
ту: за 1і іе§о іакіе рогуікі йосгезпе.
йіа кіогусЬ Ьу сг!о\ѵіек, таіо дѵіайотѵ
рга\ѵ сегкіе\ѵпусЬ, то§1 йі§ ЬгаС йо іа-
кіедо ройііійгеіійілѵа? Рогуіек \ѵ Іеу йрга\ѵіе то<г1Ьу Ьѵб
ираіптапу: аІЬо \ѵг«;1^сіеііі паик роіѵгеЬ-
пусЬ, (11а ггогитіепіа у тсукіайи іаіет-
піс \ѵіагу й>ѵі§іеу па ойрог Ьегеіукот а
па гайгіеггепіе у иі\ѵіегйгепіе алѵоісіі,
геЬу, Ъ§й$с ой\ѵіесепі зтсіеісу йдѵіаііет
паикі гЬатсіеппеѵ, ро йгойге рггукага-
піа Воге^о сйойгііі іут Ьейріесгпіеѵ у
йройоЬпіеу, рггу іут іпзгусЬ паик \ѵѵг-
\ѵо1оиусЬ, кіоге 8^ окгаза сг!о\ѵіеко\ѵі
піеіайаіакд, у ротоса йо гагѵлѵапіа іат-
ІусЬ \ѵуй28гусЬ; аІЬо тсгдіейет (ІисЬо\ѵ-
пе«;о Олѵісгепіа, кіогут рггеіогепі ропь
сгопусіі йоЬіе рго^ѵайг^ йо піеЬа рггег
кагапіе, иротіпаиіе, 8ро\ѵіейгі, \ѵуйа\ѵа-
піе кйіаі* йисЬотпіусЬ, гйгота гаііа—сге-
уо йі^ йіггей^ а сге^о йі^ іггушаС: аІЬо
лѵг^І^йеш роіе^і ро2>ѵіеггс1ю\ѵпеу, кіога
йіа гогтпогепіа сЬлѵаІу Вогеу Ьулѵа лѵіес
роіггеЬпа; аІЬр ^г^І^йет іакісй йосгей-
пусЬ, кіогеЬу йіатЦй йо паз йгіу, іак
геЬуйту га піе тодіі ораіггуС пейгпе
сегк\ѵіе пайге у йіиг^сусіі іт? ЙайпусЬ г іусЬ ггесгу ой пісЬ піе тіе-
Іійшу \ѵ іусй рггупатіеу йіиіаі, дѵ кіо¬
гусЬ, рггег іе піесіозіаікі ротіепіоие.
^ѵіеікіе йіе йіаіу ризікі \ѵ сегк\ѵіасЬ па-
йгусЬ, асг у рггейіут піе сгуіату, геЬу
со іакіедо ой пісЬ Ьуіо. А \ѵрггой со
йі§ ікпіе паик ВозкісЬ у ІийгкісЬ, іаког
§ог^со ргадп^іі іедо \ѵ іусЬ Іаі кііки-
(Ігіезіаі, сге§о у раті^С пазга гайі§у1а,
Іийгіе паЬогеййіѵа пазгедо Кизкіе§о,
\ѵкІ2$с гтпіеузгепіе дготайкі здѵеу со-
йгіепие. Вуіі піекіоггу г гаспусЬ рапо\ѵ,
кіоггу \ѵіе1кі козгі па іо тсагуіі, доіо-
лѵі \ѵагуС у \ѵі§ізгу, Ьу йота и зіеЬіеГ Библиотека "Руниверс1