Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
241 ІОБОРОНА УНІН», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 242 па рошос зоЬіе ЬгаС піе тода, Ьо-сЬоС
ой раігуагсЬі іеві розіапу, аіе 0(1 йоапа
\Уека, ѵіеікіе^о каіЬоІіка, кіогу ѵіе-
йті ко&о розуіаі. О Іззійогге у 2 рггесшпікоѵ пікі піе
шо\ѵі, іеЬу піе зІисЬаІ раріеіа; іоі у о
паверсу іе^о НгеЬогут, кіогу па те-
ігороіід, ро$\ѵі§сопу іезі Кгутіе, го-
гитіеё іггеЪа. Мізауі іакі Ьуі, Іізі іе^о, (Іо 8ухіа
Сг\уагіе§о раріега різапу, о кіогут
*уі8геу ѵу5\ѵіас1с/а. Макагу, кіогу Ъуі
ро піт, іатіе зі§ ройрізаі. ЙогерЬа
8оЬапа йіа іе^о вашего Кгопіка Моз-
кіеѵзка Ьасіппікіет го\ѵіе. ТоС \ѵіе1е
рггепѵ та іеп ггѵѵусгау, а гаіет у
гѵусгаіет піе іезі. \Ѵіе1ка у іо, іе 8егЬо\ѵіе, Ыізсу щ-
аіеЛгі Огекот, таі$ зѵге^о \ѵ1а8пе§о іиі
о<1 йашіусЬ сга80\ѵ раігіагсЬ§, кіогу
КопвіапііпороЬкіети піе іуіко розіизг-
иут піе іезі, аіе розіизгейзітсо оййаі
К1етеп80\ѵі УІІІ, раріеіо\ѵі, рошшіі іе-
гаіпіеубгеіті Ра^1о\ѵі V. Шт іуіко
теіеіка роіггеЪа тсі^габ $і§ г Копзіап-
ііпороівкіет! Когпгілі IV. Сгѵ піе тіеіі раігу агсЬо\ѵіе
ргадѵа йоКизі^ \ѵг#Л§йет кіо-
гедо р о і п п і Ь у г а \ѵ з г е осіііа-
Ьоги СЬаІсейойзкіе^о, \ѵ кіогут 8% іе
вЬта: су сііа іе&о Ропіуізсу, Агуізсу у
ВагЬагзсу 0(1 Копзіапііпороіа тщ Ьуё
аіа^іепі>. Рой іет зіоѵет «ВагЬагзсу»
роѵіейаі^, іе зі§ кгаіе Низкіе гаѵіегаі%. Моѵііо 8І§ іиі о іут капопіе, со о
піт іггутаС іггеЬа, ѵ сг^сі 2, гогй. 8.
Тегая іо рггуйаіету, іе іші§ «ВагЬа-
гіа> іеві одиіпе, іайпети пагоскті піе
іееі теіазпе, а гаіут іеп, кіогу іо віо-
ѵо ѵукіайа о кгаіасЬ КизкісЬ, аЬо іо гогитіе ѵг#1§йет і§гука, іе сокоіѵіек
піе іезі ро Огески іезі ЬагЬагит, іако
лѵі§с Огекотае та\ѵіаё гмгукіі. То іакіт
зрозоЬега тегуікіе риіпоспе, гасЬойпіе
у роіийпнте кгаіе, у па тозсЬойгіе,
оргосг Ішігі і^гука Огескіе^о, ВагЬагі
з%, а кгаіе ісЬ щ ВагЬагі^,. АІЬо іеі іо
з!о\ѵо «ВагЬагіа» гогитіе зі§ чѵг«1§йет
\ѵіагу сЬггебсіайзкіеу, іе сі пагу\ѵаі$
зі§ ВагЬагі, кіоггу піе 8% сЬггейсіапті.
Аіе іут зрозоЬет Роізкіе,* \Ѵ§&іег8кіе,
Сгезкіе кгоіезічѵо, кгаіе Шетіескіе, Ба-
піа, Ап§1іа еіс. тсзгуіко іо Ьуіо опусЬ
сгазо\ѵ ро^айзі\ѵо, 2а сгут ВагЬагі. То
зі§ іеп капоп о \ѵзгуікісЬ гогитіе, зк%й
зі§ \ѵпазга, іе іакіт коідѵіек зрозоЬет
г іусЬ йѵи Ь§й$ сЬсіеІі іеп капоп Кизі
иазгеу рггуіѵіазгсгуё, іейу піе па піе
іейпе, аіе па ѵзгуікіе, кіоггу зі§ ро-
тіепііі, тиз2% "0 гогсі^аё, а рггесі§
раігіагсЬа Саго^гойгкі пі§йу зоЬіе ѵіа-
(Іге іатіусЬ кгаіасЬ піе рггурізо^ѵаі.
А іейНзг Йо пісЬ га іакіт капопет
рга^ѵа піе та, іо апі Йо паз. Кай іо
ргатѵа зі§ піе різг% іуіко па ройіе^іе,
Ьо рга^ѵа пікі зіапошё іегаи піе тоіе,
кіоге^о піета тосу з\ѵеѵ. Іебіі кга¬
іасЬ КизкісЬ опусЬ сгазоѵ у росг^іко^
ѵгіагу сЬггейсіайзкіеу піе Ьу!б, іо Коп-
зіапііпороізкі піе тіаі ко^о йѵі§сіё, у
іпзгеу \ѵ!айге з\ѵеу йисЬо\ѵпеу пай кіт
гойсі^^аё піе тіаі, йлѵіеіскіеу іеу ѵіа-
йге піе то§1 тіеё, Ьо Ьуіі з\ѵоі хі^і^іа.
ІейІіЬу габ кіо гогитіаі іак, іе \ѵ іат-
іе кгаіе хѵіагу сЬггейсіайзкіеу піе \ѵо1по
\ѵпозіё пікоти, іуіко раігіагзге Коп-
зіапііпороізкіети, Ьуіо Ьу іакіе рга^ѵо
піезрга\ѵіей1і^ге, га^гайгащсе йги^іт Йо
па^госепіа Іийгі, ^ ро^айзіше Ь§й^-
сусЬ. Во то§1оЬу Ьуё гатіезгапіе іакіе
мг Копзіапііпороіи, аІЬо г іпзгеу тіагу
піезрозоЬпобё, іеЬу піе тодіо 8і§ Йо
ІатіусЬ кгаіот? розуіаё іак рг§йко па
рггеро^іейапіе -Емгап^іеІіеу, а йги^ітЬу
піе \ѵо1по Ьуіо, га сгут йивг ІийгкісЬ Библиотека "Руниверс1