Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
239 «ОБОРОНА УШИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 240 іезі піергачѵет. Ролѵіоге: іакі. г\ѵусгау
та ЬуС гпасгпіе йіидіедо сгази у піе-
гогепшіу рггетгаут гѵѵусгаіеш. Теп гнгусгау ройіедапіа раігіагзге
роЦй йоЬгу Ьуі, рок.^сі піе гпозіі рга\ѵа
Войедо Ріоіготуі у пазі§рпікот іедо, 0(1
СЬгузіа Рапа (Іапедо, у ргаѵа сегкіеѵѵ-
педо, кіоге оЬ\ѵо!а1о у оЬіайпіІо Іо, іако
зі§ ѵге \ѵіогеу сг^йсі тоѵѵііо, Іо іезі, ро-
і%й, рок%(1 ра1гіаі'сЬо\ѵіе ройіедаіі раріе-
гот Кгутзкіга. 8кого па Іо рга\ѵо ра-
ІгіагсЬоѵѵіе пазі§ро\ѵаС росг§1і, іуш за-
тут \ѵ8гу(к§ \\іа(1/§ з\ѵ$ иігасііі, у
/\ѵусгау Ьу пауйіигзгу гтоспіб іеѵ піе
того. Ро. іакіт іейѵ хѵукагапіи розіи-
згейзіхѵа, іиг пат, іако о\ѵсот СЬгузіи-
зо\ѵут, іггеЬа зі§ тіеб (Іо разіегга піе
Огескіедо, піе Ьасійзкіедо, піе 8угуі-
зкіедо, піе СЬаІйеузкіедо, піе АгаЬзкіе-
до еіс., аіе (Іо іедо разіегга, кіогедо
зат СЬгузіиз розіапо'ѵѵіі, Ріоіга йѵѵЦііе-
до, а ро піт (Іо іедо, па кіогут іа
ѵѵіайга пау\ѵугзга разіегзі\ѵа гозіаіа,
кіога асгЬу тодіа гозіаС па кагйут г
пісЬ, Іо іезі, па Огескіт, Вугіеузкіт
еіс. Весг іг га гггасігепіет у рппѵет,
осі пауѵѵуйзгеу дЬтѵ СЬгузіива Рапа
розіапошопут, гозіаіа паерізкоріе Кгут-
зкіт; (11а іедо пат (Іо піедо зіе іггеЬа
исіекаС. Со зі§ ікпіе йгидіедо рипкіи,
Іо іезі, гѵусгаіи піеигухѵапедо, іайпіе ]
зі§ икагиіе г теігоро1ііо\ѵ \ѵу1іс20пус1і
іггупазіи, гогпусЬ сгазоѵ, кіоггу розіи-
згейзіѵа раігуагсЬот, піерозіизгпут ра-
ріеги, піе ой(іа\ѵа1і, оргосг ІггесЬ, го-
(Іет Кизі, кіоггу Ьуіі дйу Копзіапііпо-
роі Ьуі \ѵ г§ки Ьасіппіко\ѵ, Ьо сі рехѵ-
піе (Іо А/уеу, оййаі%с раігіагзге розіи-
згейзіѵа, піе' іегчігііі, \ѵ82§(1гіе Ьо\ѵіет
окоіо тогга, а і§ зігоп§ Ьасіппісу іггу-
таіі, іо ісЬ іиг г іеті 16. А кагйу г
пісЬ Ьуі теігороІіЦ Кизкіт, у піе Ьуіо
ті§йгу йтеіеіскіеті гайпедо дотопи о іо,
ге розіизгейзілѵо іакіети раігіагзге,
кіогу піе зІисЬа! раріега, піе оййаѵѵаіі. 2а Йагоз1а\ѵа, хі$2$сіа Кизкіедо, зѵпа
^Мо(І2ітіег/о\ѵедо, рг^йко ро па\ѵгосе-
піи, ерізкороѵіе Кизсу тіеіі зоЬог. \ѵ
Кііе\ѵіе па іо, іеЗІіЬу іггеЬа Ьуіо розу-
ІаС ро теігоро1іі§ (іо Копзіапііпороіа,
у игайгііі піе розІаС, заті до роЗѵі§-
сііі, у [ро] Ыодозіахѵіейзіѵо (со іе розроіі-
сіе закг% гО\ѵ%) іеп теігороііі помгу ро-
6\ѵіесопу зіайса піевіаі. Так \ѵуга2піе різге
Кгопіка Мозкіе\ѵзка; іебіі раріегоѵіі ро-
зіизгейзілѵо оййа\ѵа!-о іет піе різге.
ЬозуС па іут, ге Копзіапііпороізкіети
піе оййаѵаі. То іиг гѵѵусгау рггегѵкапѵ. Койсізіаѵ, хі%г§ Низкіе, піе рггуі%1
Іоапа, аг га ргоЯЬаті у ро(1агкаті се-
загга Сагодгойгкіедо, у іеп гпазгаі зі§
о іеіІпоАсі г Аіехашігет Тггесіт раріе-
гет; у тодіо со ЪуС зіаіесгпедо, іеЛпо
різт (Іаіеу піе тату. 21^(1 гпаС, ге Кий
іедо гѵусгаіи піе рггугпалѵаіа. ЕрЬгет рггуітиіе 3\ѵі§іо рггепіезіепіа
6\ѵі^іедо №коіу (а га(1еп раігуагска піе
рггуіг),!; д(Іу Ьу іеп Ьуі рой розіизгей-
зілѵеп раігуагсііі, Ьег рогоѵоіепіа іедо
сгупіС Ьу іедо піе іподі, Ьо іо іезі іейеп
тіейгу паудіоѵпіеузгеті оЬгг^йкаті па-
Ьойейзіѵѵа сЬгге§сіайзкіедо), у ѵѵрізаі
Ьізіогі% рггепіезіепіа \ѵ кзі^ді сегкіеѵ-
пе, дйгіе раріега ІІгЬапа у оЬуѵаіеІе
Вагзкіе \ѵусЬтеа1а, готе%с іе ргангозіаѵ-
і путі. Рехѵпіе Ьу ти іо Ьуі раігіагсЬа
зсЬігтаіѵк гдапіі, а тіапо\ѵісіе, ге іеп
й\ѵі§іу г кгаіоѵ.' ОгескісЬ, рггупіозі зі§
Йо кгаіотѵ ЕасійзкісЬ, іакоЬу рггудап§
іт йаі^.с, ге піе тоге йіигеу ІеіеС \ѵ
кгаіпіе ісЬ. Росіизгоѵѵі, ой раігуагсЬі розіапети,
теуротеіейгіеіі розіизгейзіѵо, а гаіут у
раігіагзге; йгидіедо зоЬіе оЬгаІі у ро-
бхѵіесііі ерізкора, теіеікіедо у паик% у
роЬойпоёсі%. Ретепіе іеп гогитіаі со
сгупіі, ѵзі^риі^с па теігороіід. рггесіѵ-
ко \ѵо1еу раігуагсЬі. ВуІіС у \ѵ іеп сгаз
Іийгіе, а тіапоѵісіе оп, іакіш Ьуі гпаС
г різт іедо. Махіта, 23 теігороіііу, Бибпиотека "Руниверс1