Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
237 «ОБОРОНА УНІЮ, СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 238 по. Сіаіо іе§о Іеху саіе у йо іусЬ сха-
§о\ѵ ѵг Кііелѵіе \ѵ сегкѵѵі й\ѵі^1еу 8ойі \ѵ
#гоЬіе тагтиголѵут. 36. Коки 1497 теігороііі Йозе! 8о1-
іап. Теп Ьуі паргхой ерізкорет 8то-
Іеіізкіт. Роіѵт кгоі Аіехапйег, хе ти
Ьуі хазіихопу у Йо іейпойсі ргхусЬуІпу,
йаі ти теігороііа Кііелѵзк^, па кіога
зкого тоіаріі. Візкиро\ѵіе Кхутзсѵ сіісіе-
1і ію піт ире\ѵпіеіііа, аЬѵ йхіегхаі зо-
Ьог РІогеиізкі у іейпойб х ніті зки-
іесхп%. Оп, піетейх^с йозкопаіе, . іако
зіе іеп зоЬог іосхуі, різаі йо Кііопа
раігуагсЬі Саго§гойхкіе§о, хеЬу ши йаі
хпаС о іут зоЬогхе, іако зі§ ойрга\ѵо-
так Хііоп раігуагсііа ти ойрізаі, іако
зіе іеп зоЬог ойрга\ѵолѵа1. у гайхі, аЪу
яі? «т ігхутаі у лѵ іейпойсі х Кхуіпіа-
пѵ хуі. Ьізі іеп \ѵ!азпу, ро Стески рі-
запу, у (Іо іедо схази ташѵ. Кахсіу уо
піесіі схуіа, кіо сЬсе. 2паС, х$ у ра-
1гуагс1ю\ѵіе хпаіі ргалѵй$. Теп йозеі іей-
позсі сегкіедѵпеу рііпіе ргхезіг/еуаі, йіа
схе.^о іецо Кгопіка Мозкіе^зка Еа-
сіппікіет хо\ѵіе. 37. Воки 1516 теігороііі Йона. Теп
Ьуі агсЬітапйгуіет \ѵ Міейвки, схіо-
\ѵіек паЬохпу, аіе ргбяіу. 2а ргхуехупа
кго1о\ѵеу Неіепѵ, ой кіогеу іеп тапаз-
іуг Міейзкі йтйолѵапу Ьуі, йапа пш
іезі теігороііа Кііе\ѵзка, оййадѵаі ро-
зіизхейзіѵіч) раігуагзхе Сапирчніхкіети
Раіотіи, у ха іе#о схази Кий (Іо ріег-
\шеѵ зсЬіхту \ѵгосі!а зіе, ха со іех
Кхутіаиіе ісіі хпіе>ѵаху1і. 38. Коки 1526 теігороііі Йозіі*. Теп
х \ѵ!айусЬѵа Роіоскіе^о чѵхіеіу Ьуі па
теігороіід,, схіоіѵіек ргозіу, оййа\ѵа! ро-
зіи^хейзіѵѵо раігуагзхе, піесЬсас \ѵіейхіеС
ог іейпойсі. 39. Коки 1538 теігороііі Макагу.
Теп Ьуі ріепѵеу пай\ѵопіуіи чѵіайука и
кгоіоѵѵеу Неіепу, Моякіе\ѵкі. Роіут ро
Зтіегсі Йозеі’а теігороіііа, кгоі Худтипі
йаі ти шеігороііа Кііетсзк^. Сх1о\ѵіек Ьуі ргозіу у па осху йіеру, у ѵ? зсЬіх-
тіе іпѵаіасу, Ьо зпайі х Мозктсу Ьуі
гойет. 40. Коки 1556 теігороііі 8у1\ѵезіег
'ѴѴіе1кіе\ѵісх. Теп Ьѵі ріепѵеу зкагЬпут
ѵѵіеікіеуо хі^зі^а Ьііетокіе'со. Роіут
зоЬіе \ѵурга\ѵіІ топазіѵг іегахпіеузхѵ
Тгоіескі \ѵ ѴРіІпіе, и кгоіа Ху^типіа I,
іезхсхе йлѵіеіскіт Ь^йас. У па озіаіек
ро йтіегсі Макаге^о, иргозіі зоЬіе и
кгоіа Яуірпипіа Аидизіа теігороіиі Кі-
іелѵзка. Сх1о\ѵіек Ьѵі Ьоі>аіу, аіе ІесЬѵо
со схѵіаб итіаі. 41. Меігороііі Ьѵі Йона Ргоіазолѵісх
гоки 1568. 42. Меігороііі Ьуі Іііа Кисха, гоки
1577. 43. Меігороііі Ьуі Опізііог 1»хіе\ѵосх-
ка, гоки 1578. 44. Меігороііі Ьуі МісЬаіІ Каііоха го;
ки 1588. Теп ойпоѵгіі іейпойС. 45. Меігороііі Ьуі Іраіі Росіеу гоки
I 1599. Теп іеМхіІ (Іо Кхуши, оййаі^с
' розіизхейзі^’о, Ь^(1ас па оіі схаз >ѵ!айу- ка \Ѵ1о(Іхішіегзкіт. Роіут >ѵех\ѵапу па
I теігороіиі, іеп іейпойС ))отпаха1 у х
і гохіаиіет кг\ѵіе з>ѵоіеу. С-і тѵзхѵзсу іх
| з?і ѵѵ й\ѵіехеѵ ратіесі Ішіхкіеѵ, піс щ о
| пісіі піе різхе. Кохохілі III. Іейіі хлѵѵсхау іакі іезі, хеЬу теіго-
І роіііолѵіе ’Кизсу Ьгаіі Ыо^озіа-
; шейзілѵо ой раігуагсЬі Копзіапіу-
! пороІзкіе^оѴ і I Сііс^с а(1\ѵеі'8іИ'/е па^ѵ лѵу>ѵіебС пат,
го Кий та росІІеуаС раігіагзге Саго-
"гоіі/кіеіии, пау\ѵі§сеу Гипйиі% зі§ па
2\ѵусгаіи, огігу\ѵаі%8іе (Іо раігуагсЬі Саго-
^пмі/кіе^о, Ьо рга\ѵа Войедо, апі Іисіхкіе-
{■о па Іо піе тайі. N3 Іо ту о(Іро\ѵіе(1ату.
/е Іеп х\чусгау та тос рга\ѵа, кіогу піе
і іеаі ргхеспѵпѵ \ѵуга2пети ]>га\ѵи, іпа-
! сгеу—2\ѵус2ау у пау(Й«2й2у Ьегргатеп Библиотека "Руниверс1