Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
235 «ОБОРОНА УНШ>, СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 РОДА. 236 Ьогпе^о, йіа сге#о Ізійог теігороііі, г
Саго&гойи ^>о \ѵуЬалѵі\ѵзгу, рггу 8оЬіе
тіаі, роіут гаіесіі до раріего\ѵі Ріизо-
\ѵі \Ѵіогети, аЬу іети теігороііі}: Кі-
іе\ѵзкд, ройаі. Со раріег г сЬ§сі% исгупіі,
рой\ѵі$спУ8гу до Кгутіе па теігороііі
Кііе\ѵзк%, рггузіаі, йа\ѵзгу Іізі йо Кагі-
тіегга кгоіа га піт, кіогу тату Ьа-
ІорізсасЬ Мозкіе\ѵзкісЬ, ргозг^с до, аЬу
іети ге хѵзгузікіеті паіегпойсіаті те-
1горо1і% ройаі у \ѵе \ѵзгу8Ікіт ротадаі
іети у І5) Іети Йопіе, кіогедо Мозк\ѵа
8оЬіе оЬгаІа га теігороііі^ па тіеузсе
Ізійога, піе йоризгсгаі, аЬу тосу з\ѵеу
пай ері8кораті іиіеузгедо райзі\ѵа піе
гойсіідаі, Ьо рггей опут сгазет іейеп
теігороііі Ьуі у па Мозк\ѵіе, у лѵ іут
райзі\ѵіе. А ро зоЬогге Погепізкііп й\ѵа
теігоро1ііо\ѵіе росг^іі ЬуС: іейеп \ѵ Мозк-
\ѵіе, йгиді \ѵ Кііе\ѵіе. Мозк\ѵа зоЬіе оЬіе-
гаіа теігороіііа, іакіедо зата сіісіаіа,
а пазга Кий іиіеузгедо райзі^ѵа, іггу-
таі^с іейпойС, рггуі§1а Оггедогга, ой
раріега Ріиза розіапедо, га разіегга з\ѵе-
§о. Випіо\ѵа1а ісіі \ѵрга\ѵйгіе Мозк\ѵа,
геЬу піе зіисііаіі теігороіііа Іедо, аіе
іо піе піе рггезгкойгііо, Ьо раігуагсЬа
Сагодгойгкі Віопігу о іут різаі йо ^ѵзгузі-
кіеу Кизі іиіеузгеу Іізі (кіогу іезі \ѵ
«Рга\ѵі1а» \ѵрізапу, у Йо іедо сгази та¬
ту до), аЬу Кий Іиіеузга тѵзгузіка іедо
Огедогга га разіегга тіаіа, а Зощ, те-
ігороіііет Мозкіе'ѵѵзкіт, зі§ Ьггуйгііа,
ро\ѵіайаі^с, ге Сегкіе\ѵ Сагодгойгка піе
тіаіа апі та іедо га теігороіііа. У іак
зі§ Кий йозкопаіе изрокоііа. 32. Коки І474 теігороііі Мізаіі. Теп
Ьуі ерізкорет 8то1еіізкіт, оЬгапу па
теігороііі, па кіогеу гуі Іаі 4. 2а іедо
сгази розеізімго Кий йо раріега 8ухіа 4
\ѵурга\ѵі!а. Ьізі йо іедо раріега \ѵ йгик
іезі ройапу, йо кіогедо ройрізаі зі§ Мі¬
заіі г іпзгеті йис1ю\ѵпуті у й\ѵіеіскіедо |5) Зачеркнуто и надписано сверху а. зіапи рапу Кизкіеті. 2 іедо Іізіи гпаС,
ге теігороііі іеп у \ѵзгузіка Кий раріе¬
га га паутсузгзгедо разіегга шіаіа. 33. Коки 1477 теігороііі Зетіоп. О
іутгайпеу \тйотойсі піетазг, со гасг 16)
Ьуі? Во таіо о піт тѵгтіапкі сгупіі \ѵ
ЬаіорізсасЬ Кизкісіі. 34. Коки 1482 теігороііі Йопа Шег-
па. Теп Ьуі \ѵ іейпойсі г Сеікш^Кгут-
зкі, Ьо у раігуагсііа Сагодгойгкі іакіг
Ьуі. 2а "іедо сгази итагі Кагітіегг кгоі,
о кіогут Іак різгі Кгопікі Низкіе:
«Птагі Кагітіегг Йадіеііоѵгісг, кіоі Роі-
зкі у хѵіеікіе кі^гд Іл1е\ѵзкіе у Низкіе,
зрга\\іесі1і\ѵу, йоЬгу, рггу теігороіісіе
Кііе\ѵзкіт йопіе Шегпіе». 35. Коки 1490 теігороііі Макагу,
агсііітапйгуі Тгоіескі ДѴіІейзкі. Теп
Ьуі іейпойсі, ройрізаі зі§ йо Іізіи
опе^о г\\узгротіепіопе§о, різапе^о йо
раріега 8ух1а. А ге Ьуі раІгіагсЬа №-
Іоп Саго^гойгкі лѵ іейпойсі, розуіаіі йо
піе^о ерізсоро^іе Кизсу ро Ыо^озіа-
>ѵіеЛз!лѵо, кіоге роіут г Іізіаті іпзгуті
піегусіііо Ьуіо рггупіезіопе. Татге па-
ггекаі розеі раігуагсіютекі Йозаіаі па
ІиІеузгусЬ ерізсоро\ѵ, ге зіапо^ѵііі те-
Ігороіііу, піе Ьіог^с ой ра1гуаѵсЬо\ѵ
Ыо§оз1а\ѵіейз1та рггейіут. Опі ойро--
>ѵіейгіе1і: «гейту Іо, рошайаіа, г ро-
ІггеЬу исгупііі, со у ріегѵѵеу и паз
сгупііа Ьгасіа пазга ерізкорі, &йу рггу
\ѵіе1кіт х. \Ѵі1о1йгіе роз!а\ѵі1і теігоро-
Іііа НгеЬоге^о Сетітѵіака». Розеі ггекі
(іако іезі \ѵ КгопікасЬ): «йоЬггейсіе
исгупііі, %йуг йіа роІггеЬу гакоп зі^
сгазет тіепі». 2Цй гпаС, ге Ыо^озіа-
\ѵіейз!\ѵа теігороіііотѵіе \ѵ Іеп сгаз и
раІгуагсЪолѵ піе Ьгаіі. Теп теігороііі
Макагу, «>йу іасЬа! йо Кііе^ѵа, \ѵе лѵзі
8кгуЬо1о>ѵасЬ пай Ргуріесі^ ой Таіагоѵѵ
йсі?1у іезі, а сгеіайз піе>ѵоЦ роЬга- 16) гасг=:га соз; со гасг=:со га іейеп—кто
такой; что за человѣкъ. Библиотека "Руниверс1