Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
233 «ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 234 тагоу теіеіе іедо кагапіа па й\ѵі§іа ѵогпе.
Оп ѵфго^ѵайгіі геЬу Ки§ Рагазко\ѵі§
Тегпо\ѵ8к$ га раігопк% тіаіа, кіога рггей
піт итагіа Ьуіа зіет Іаі \ѵрггой. Рі-
заі іеу гуж)і. Оп уЕиіЬітіеу, раігіаг¬
сЬа Тегпо\ѵ8кі, Виідагуп, кіогедо іепге
гаеігороііі’ НгеЬогу \ѵіе1се \ѵусЬлѵа1а тѵ
кагапіи 8\ѵут, різаіі (іо Копзіапііейзкіе-
(50 зоЬоги Хіетіескіедо у ргозііі ісЬ, аЬу
оЬтубІаІі о гіегйгіе, па кіогутЬу тодіа
8І§ парга\ѵіС іейпобб Сегіпѵіе Огескіеу у
Ьасіпзкіеу. Мот Кгопіка Мозкіетсзка,
іе до Аіехапсіег ЛѴііоІсІ розіаі йо Кгу-
ти, зіагаіас ві$ о іейпобё, \ѵі(1гас гтсіазг-
сга, ге у зат раігіагсЬа Сагодгойгкі,
па оп сгаз Ъ^сіасу ЕирЬіті, г сезаѵгет.
Мапиеіет Раіеоіодіет, Ъагго зі§ о і§
іейпобё зіагаіі, іако $\ѵіайсгу Ьаіорізіес
Кизкі. Оп іейпак йо бтіегсі 8\ѵеу піе
ргяузіаі Йо зроіесгпобсі ъ раігуагеіц,
ро(1оЬпо йіа зсЬігту, іейпак ерібкоротѵіе
Кизсу у \ѵзгуіка Ки$, Ьег \ѵзге1акіедо
рггесі\ѵіеЬзі\ѵа, тіеіі до 2а разіегга. 30. Еоки ой вітсоггепіа 6\ѵіаіа 6746,
а ой Хагойгепіа Райзкіёдо 1437 теіго-
роііі І8Іі(1ог, Виідагіп. Теп Ъуі сгіотсіе-
кіет дойпут у исгопут, лѵ кіогут Ьоз-
ройаг Мозкіе\ѵ8кі, ЛѴазіІеу \Ѵазі1е\ѵісг,
тіщо, і§ дойпобё, рггуі^І до \ѵйгі§сгпіе,
дйу рггуіаеЬа! ріепѵзгу гах йо Мозк\ѵу,
сЬосіах ріепѵіеу різаі йо раігіагсЬі Са-
годгойгкіедо йогеГа у йо сезагга йапа
Раіеоіода, зупа Мапие1о\ѵедо, ргозх^с,
аЬу йопа, ерізкор Кгегайзкі, Мозк\ѵісіп,
Ьуі робѵй^соп па і§ теігоро1і$. Аіе ра¬
ігіагсЬа піе сЬсіаІ іедо исхупіё, \ѵійх$с,
іе іо Ьуіа регвопа ргозіа, а іт іг2вЬа Ьуіо
врозаЬіаС зі§ па Іийгіе исхопе, йіа зоЬоги
Ыівко ргхузгіедо Ріогёпзкіедо, па кіогу
щ опі іиг па іеп сгаз доіо\ѵа1і. У йіа
іедо угоіаі раігіагсЬа гасгеу іедо Ізійо-
га, іако сгіо^ѵіека исгопедо, па теіго-
ро1і$ Кизк% ройѵі§сіё, піхеіі Йоп§. Со
Ьозройапті Мозкіе^зкіети піе Ьаг20
тііо Ьуіо, у \ѵутаѵіа Іо сезагхо^ѵі ргхех Іізі 8\ѵоѵ, кіогу іезі \ѵ ЬаіорізсасЬ Киз-
кісЬ. Вутсзху іуіко гок па теігороіуі,
і Ізійог \ѵуЬіега! зі§ па зоЬог, ѵ С2ут
іети \ѵіе1Ц рггевгкой*}, Ьуі Ьозройаг
Мозкіе\ѵзкі, у гдоіа піесЬсіа! до рибсіё,
роугіейаі^с (іако різхе Кгопіка), ге піе
роіггеЬа іегах хайпедо зоЬоги. Оп сгаз
рггестко \ѵо1і іедо, йозуё сгупі^с ро-
8Іи82еіізі\ѵи раігіагсЬі йогеіа, угуіасЬа!
па іеп зоЬог Гіогейзкі, дйхіе, х раігіаг-
сііц, йохерЬет у іпзхеті оусаті, йозуС
\ѵіе1е ргасо\ѵа1. А ро згсг^ііѵѵут зкоЬ-
сгепіи іедо $\ѵі§іедо 8оЬоги, іако різх%
\ѵ82у8су кгопіка гге у Іаіорізсу Еизсу,
дйу зі§ \\тосі! па Мозк\ѵ§ у йекгеі зо¬
Ьоги опедо рггу зІигЬіе Воіеу одіазгаі,
кзі^г^ Мозкіе\ѵзкіе, \Ѵазі1еу \Уа8ІІе\ѵіс2,
кагаі до гагаг \ѵгі%С йо ^і^гіепіа \ѵ Сяи-
йо\\іе шапазіуги, у геЬга! Ьуі па.з%й
іедо утзуікісЬ ерізкороѵ з^оісЬ Мозкіеѵ-.
скісЬ, сі 08%йгі1і до па зраіепіе. Сгедо
оп исЬойг^с, исіекі йо Кііеута, ъ Огге-
доггепі, іЬигаепет Сагодгойгкіт. Тат
зі§ 2аЬа\ѵі\ѵ8гу сгаз піеіакі, згейі йо Егу-
ти у теігоро1і% г зіеЬіе гйатегу Каііх-
іети раріего\ѵі, іако різг% \ѵ ЬаІорізсасЬ
Мозкіе^зкісЬ, зат згейі йо Сагодгойи,
дйгіе \ѵіе1и Ьуі роЬипіо\ѵа! Магек Еіезкі
рггестко іуШ, кіоггу Ьуіі па зоЬогге
Еіогейзкіт. Оп іейпак тіезгкаі іат аг йо
\ѵгі^сіа. Сагодгойи, ргасиі^с, іакоЬу Оге-
кі ой зсЬугту ойугіойі; у іий Ьуі пакіо-
піі, аіе сгази піе Ьуіо, різге о іут СЬаІ-
Аокопйуі14). А дйу Сагоді'ой \ѵгі§іо, оп
\ѵузгей! г іпзгеті Огекаті исгопеті у
\ѵ кгаіасЬ гасЬойпісЬ гулѵоіа йокопаі. 31. Коки ой Хагойгепіа Райзкіедо
1442, пазЦрі! НгеЬогу теігороііі, Ьрѵ-
згу іЬитеп Сагодгойгкі. Теп сгіоѵіек
Ьуі дойпу у исгопу, у тату іедо піе-
кіоге кагапіа \ѵ «8оЬогпікасЬ> орізане
па й\ѵі§іа. Вуі іег гуѵоіа ѵіеісе ро- и) Въ оригиналѣ ко зачеркнуто чернила¬
ми, слѣдовательно—СЬаІкопйуІ. Библиотека "Руниверс1