Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
231 <ОБОРОНА ГНТИ>, СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 232 рой1е§а! раІгуагсЪот, сЬоС піерог2%йпіе і тіпа щ теігороііі^ тіаі, а ро<і сгаз Рі- тіпа \ѵурпа\ѵй/у, Кіргіапа га теігоро-
гпаі, о сгут згугосе чг ЬаІорізсасЬ
КизкісЬ іезі. Каозіаіек, іпзгу раІгіагсЪа даз1§риі%сут па з!о1іс§ раігуагеЬо\ѵзка. 2а іе^о сгази рггупіезіопо паЬогейзІѵѵо
Кизкіе (Іо ^Ѵііпа. ОІ^егй Ьошет, хігда
Ьііетекіе, роі%1 Ьуі хі§гп§ Тшегзк^, па- ро іут Ркііоіеіи пазіэдпѵѵзгу па з!о1іс§
Ьоіейзіѵа Огескіе^о, рггу кіогеу Ьуіі раігіагсЪозІѵа, рггузіаі па теігороІЦ
йисЬоѵті, у паѵггосііі піекІогусЬ рггей- Віопізе^о Огека. \Ѵійг%с іакіе зѵо\ѵо-
пісЬ г Ьііѵу па \ѵіаг§ сЬггейсіайзЦ. 1ейзІ\ѵо, \Ѵ1ойутіегг-01'реп1о\ѵіс2, кіогу
Міесігу кіогуті Ьуіі у іг/еѵ г Ьіічѵу (Ьѵо- па оп сгаз іиг Кііо\ѵ ІггутаІ, кагаі ро-
ггапіе \ѵіе1кіе§о хі^іесіа, кіогху сііа Ѵі'іагу іта\ѵзгу Іе§о Біопігедо \ѵ \ѵіухіепіе \ѵза-
§ѵі§1еу итес/епі зір а роіут у па (1е- (1/іС, дйгіе сіо йтіегсі Ьуі. Споіу у ро-
Ьіе роѵтіезгепі, па Іут тіеузси, §йгіе Іе- Ьогпойсі Іе^о Аіехііа ѵѵурізапе з% \ѵ гу-
гаг іезі сегкіеѵ 8\ѵі§1еу Тгоусе чѵ \Ѵі1- \ѵосіе іе§о, тіезі^са Іиіе^о йѵѵипазіе^о
піе. То шіеузсе па оп сгаз сЬггейсіапіе : (Іпіа. иргозіѵѵзгу, гЬийоѵаІі сегкіеѵ 8ѵѵі§1еу
Тгоусе. 26. Коки 1364 Аіекзгу, Кизіп. Сгіо- 27. Коки 1378, теігороііі Кіргіап.
Вуі Іо сгіоѵѵіек (ІоЬгу, сЬоС піе исгопѵ,
Іесг піешаі шгузіек сгаз ргаѵіі, Ьіейгас ѵіек \ѵіе1се паЬойпу у Ьуі розіизгпу па- зі§ г Рішіпет ротіепіопуш. Оп 4у\ѵоІ
Ьогпети раігуагзге Гі1ойеіо\ѵі, кіогу іей- Ріоіга теігороіііу зрізаі; Іггуйгіейсі Іаі
пойсі сегкіе\ѵпеу піе рггесгуі у очгзгет гууузгу па зіоіісу, итагі. (Іо піеу Ьуі Ьагго рггусЬуІпу. Туіко (11а ! 28. Коки 1407, й\ѵийгіезІу озту те- іа(1о’ѵѵііойсі сезагга йо Іе§о рггуйС піе- | Ігороііі Роіеу. Вуі Іо сгіоугіек Ьагго
шоді. Тепйе Рііойеу, розроіи г теіго- і ргозіу у Іакошу, зкагЬоѵі сегкчгі йѵуі§- роіііет Аіекзіеіет, т^сгеппікі гууузг ро-
тіепіопе тіейгу й’ѵѵі^Ье роіісгуіі у 3\ѵі§-
сіС опусЬ рашіаік^ изіаштііі тіезі^са
к\ѵіеіпіа 14 йпіа. Месгеіізілѵо іеЬ «8о-
ЬотікасЬ» у «РгоІоЬасЬ» парізапо, тіе-
зі%са зіусгпіа 13 йпіа. Иа^апу Ьуі^ойпут
Іеп Гііойеу, ге сезагга пагЪуі зІисЬаІ,
кіогу, шіфящ ройагкі и Кіргіапа, піе-
іакіе^ой Огека, кагаі до па теігоро1і<|
Кііеѵзк% роёѵі^сіС, іезгсге га гуѵтоіа
А1еквге§о. А ро ётіегсі Аіекзге&о, дйу
Кіргуап роіасЬаІ йо Кііе\ѵа, рггуЬіе^І
йо Сагодгойи Рітіп, сгетіес, Мозкѵѵісіп,
у, йаѵузге теікіе ройагкі сезаггот йа-
поѵі Капіакигупотеі у раігуагзге Гііо-
йеіочѵі, оіггутаі ой піе^о рой\ѵі§сепіе па
теігороіі^ КііечгзЦ. У Іак роніапоѵѵііі
йѵтисЬ теігороіііоѵ?, кіоггу ѵіеікіе га-
тіезгапіа сгупііі \ѵ райзіѵгіе пазгут у
Мозкіеѵѵзкіт рггег іаі 30, Ьо кпіай хѵіеі-
кі Мозкіеѵзкі Вітііг І\ѵапо\ѵісг, рой
сгаз гог^піеѵаѵзгу зіе па Кіргіапа, Рі- Іеу ВорЬіеу Кііеѵзкіеу Ьагго лѵіпіеп. Сге-
§о піе то§%с гпіейС ерізкоротеіе Кизсу,
гіасЬаѵѵзгу зі§ г ІУііоІйет Аіехапйгет,
розроіи йо Коѵо^гойка Іліетезкіедо, го-
ки 1415, Іапйе Ьагго паггекаіі па се¬
загга Огескіе§о Мапиеіа Раіеоіо^а у ра-
1гуагсЬ§, ге іт па теігороіц, Іийгі піе-
рггукІайпусЬ розуіаіі, Ьіог^с ой пісЬ ро¬
йагкі. Татге гагаг пагайгіѵзгу зі§ ка-
гаіі рггесг Роіеіош гіасЬаС, а оЬгаѵзгу г
ройггойки зіеЬіе Оге^огга, гойет г Воі-
дагзкіеу гіеті, Сеті'ѵѵіака рггегчгізкіет,
розіаіі йо раІгіагсЬі, аЬу іт іе&о га те-
1горо1іІ§ йаі. Оп (роѵіайа Іатге)піесЬсіа1
Іе§о исгупіб, йіа гІусЬ зчгоісЬ рггуЬуІкоѵ.
Со опі ѵійг^с, опедо Оге^огга заті ро-
й\?і§сі1і па ерізкоріі^ у теігоро1і%, Ьіог%с
па ройроге зоЬіе гѵѵ усхау рггезгіу. О сгут
згегосе іезі ѵ Іут зоЬогге, кіогу тату
ѵ іейпусЬ пазгусЬ «Ргатіаск» парізапу. 29. Коки 1415 теігороііі НгеЬогеу
Сеті\ѵ1ак. Теп Ьуі сгіоѵіек исгопу, у Библиотека "Руниверс1