Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
<ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗИ, 1С17 ГОДА. 230 229 Лай па каЫу гок, піеѵіеіп г іакіеу |
гаіагу. І 13. Кіітепі гоки 1146. Ти гпо\ѵи іііе
розуіаіі (Іо Копзіапіѵпороіа ро тііго-
роіііа, аіе заті гпооти до оЪгаІі у ро-
Зѵі^сііі, га ро\ѵо(1ет Ігазіа\ѵа, хі%г§сіа
Кизкіедо. Роймгі^сііі до уѵрггой па ері-
вкорі%. Роіут, кіаіі^с пай діо\ѵе 8. Кіе-
тепза, раріеіа Кгутзкіедо (Лаптапа
Ьуіа ЛѴІоЙ2Ітіегяолѵі ро кггсіе о<1 СЬег-
зойзкіедо ерізкора), у ро Модозіалѵіей-
зіѵо піе зіаіі сіо Сагодгосіи. 2е іеп Кіі¬
тепі 2 піекіогуті ерізкораті Кизкіті
піе віисЬаі раігіагсЬі, гѵѵіазгсга /е тіаі
ро зоЬіе хі%2§сіа Ігазіа\ѵа, кіогу, зро-
ѵіпо\ѵаспѵзгу зі§ г кгоіет Роізкіпі, га
кіогуш тіаі 8І08Іг§ в\ѵоіе гойгоп%, зпаС
ѵоіаі 2\ѵі^гек шіеС г раріегет, піг г
раігуагсЦ, ііе (1о\ѵіе(Ігіа\ѵзгу зі§ о осі-
згсгеріейзілѵіе раігіагсЬоѵѵ. 14. Тео(1ог гоки 1160. Теп Ьуі гОге-
сіеу госіет у зіисЬаІ раігіагсЬі. 15. Меігороііі Іоап гоки 1170. Теп
рггѵзіапу Ьуі г Сагодгосіи, аіе КоЗсізІа\ѵ
квіц^ Низкіе піесксіаі до рггуцС. Ьесг
сезагг Огескі, точѵі Кгопіка Низка, рггу-
зіаі ти теіеіе йаго\ѵ, у іак дорггуі%і. 8ЦЙ
йосЬойгіту, ’ге зі§ и сезагга у и раігуагсЬі
пакироѵаіі па теігоро1і% Кизк^,, 2е се-
загге ай ройагкі розуіаіі. Зіагаі зі§ іеп
Іоап о іейпоЗС г раріегет Нгѵтзкіт
АІехапЛгет Тггесіт. Іезі Іізі іедо \ѵ
«РгаѵіІасЬ» парізапу (Іо раріе/а, ойтеіай-
сгаі%с ти тііойС у ирггеутойС з\ѵоі§. 16. Копзіапіуп гоки 1176. Теп Ьуі
Огек, ѵ розіизгейзіѵѵіе раігуагзгут. 17. Шкііог гоки 1185. Такіт&е Ьуі у
іеп. 18. Маі\ѵіеу. Теп Ьуі Огек, котиро-
віивгейзіж) оййа\ѵаі, піе різгд,. Во \у іеп
сгаз Ьасіппікоѵіе ѵгіеіі Ьуіі Копзіапіу-
ііороі гоки 1200. У іат Еасіппісу ра-
ігуагсЪаті Ьуіі Йо гоки 1235, мгейіе кго-
пікпггоѵ ОгескісЬ, йоЬгге йіи&еу—\ѵе(11е
Кгопікі Мозкіеіѵзкіеу. 19. Кігуі, гойет Низіп, гоки 1225.
Вуі сгЬлѵіек паЬо/пу у исгопу, кодо зіи-
сЬаі піе \ѵіету; а ройоЬіейзіѵѵо, ге рокі
Еасіппісу іггутаіі Копзіапіупороі, щ-
і%\ѵз2у ‘ іейпедо іуіко теігоро1іі§ гайеп
г КизкісЬ теігороіііоѵ піе зіисЬаі ра¬
ігуагсЬі Огескіедо; Ьо сі тіезгкаіі па оп
сгаз Кісеіеу га тоггеіп Сгатут, а
Кгопіка діисЬо іо угзгузіко тііа. 20. Кігуі, кіегук, Низіп. ІІтіаі зрга-
чуу сегкіеѵте (ІоЬгге. Коки 1230 изіайі
па зіоіісу. 21. Іозіі", Огек г Кісеі. Теп іейеп іуті
сгазу, іако зі§ г/екіо, ой раігуагсЬі
Огескіедо Ьуі розіапу гоки 1237. ■ 22. Кігуі Низіп, гоки 1250. 2а іедо
сгазо\ѵ ойузкаіі (іак різге кгопіка Моз-
кіеѵзка, кііка Іаі піе гдайгаід,с зі§ г
кгопікаті Огескіеті) Огекоѵѵіе Саго-
дгой, у МісЬаі Раіеоіод, сезагг Копзіап-
іупороізкі, рггуі%1 г Каеіітікаті іейпоЗС,
у раігуагсЬа Іоап \Ѵек розіизгпу Ьуі
Іппосепіети раріегоѵѵі. О сгут різге
Огедогаз \ѵ кзі§дасЬ ѵііогусЬ о Раіеоіоди
МісЬаІе. 23. Ноки 1283 пазЦріі Махіт Огек.
Тедо рой\ѵі§сі\ѵзгу раігуагсЬа ротіепіопу
.Іап \Ѵек, рггузіаі (Іо Кііеѵѵа; у гуіі сі
\ѵ іесіпойсі г Сегк\ѵі^ Нгутзк% іак те-
ігороіііа іако раігуагсЬа. 24. Коки 1307 Ріоіг Низіп, іЬитеп
Наізкі, 2озіа1 теігороіііет \ѵ іеп сгаз,
кіейу ѵііеіка тіезгапіпа Ьуіа уу Огесіеу
тіе(І2у раігуагсЬаті га Апйгопіка се¬
загга зупа МісЬаіоміедо, кіогу іейпойС
сегкіеуупд, \ѵукоггепіаі, раігуагсЬоіѵ, те-
ігоро1ііо\ѵ \уудапіаід,с, гогпуті зрозоЬу
ігарі%с у о йтіегС рггургаѵиі^с. Тепге
іо у ЛѴека газіаі па (ѵудпапіе. 2!уі іеп
шеігороЬі ргозіойсі змгоіеу й\ѵі§іоЫі-
\ѵіе, у Мозкѵга до та га йт§іедо, оЬ-
сЬойгі раті%ік$ іедо (ІесетЬга 24 йпіа.
2уѵоі іедо орізапу уу «ВоЬогпікасЬ» 8іо-
уѵіейзкісЬ. 25. Геодпозі гоки 1328. Теп іакге Библиотека "Руниверс1