Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
227 «ОБОРОНА УШИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 228 КогогіАІ II. Со ві§ йгіаіо па Кизі ро рггуі^еіи
кггіи в\ѵі§іе§о. 2еЪу зі§ йозкопаіа іе^о чѵзгузікіедо
теіайоіцойб (Іаіа, гогитіету ЬѵЛ роіггсЬе
ѵуІісгуС \ѵз/уікіе теігороіііу Кііолѵзкіе,
у о каййут кгосіисіто ролѵіесігіе^ Іо, со
зі§ ѵ Кгопісе Мозкіеѵзкіеу паусіиіе, сію-
сіазг Іеп кгопікагг па Еасіппікі Ьуі піе-
Іазкачѵу. 1. Ріепѵзгу теігороіііа 0(1 раІгуагсЬі
Мікоіаіа СЬгувоѵегсЬа окоіо гоки 1000
Кизкіт пагойот ройапу Ьуі, ітіепіет
МісЬаІ, Огесгуп гойет. Теп, рг2уіас1іа\ѵ-
82у (Іо Кііота 2 іпзгеті ерізкораті, Кив
кггсіі у ерізкорѵ ро ре\ѵпус1і тіеузсасЬ
зіапочѵіі. 2. Меігороіііа Ьеопіу гоки 1020. Рггу
піт итаіі \ѴІойгітіегг у гопа іе#о Аппа.
2а іе^ой сгази ЮеЬ у Вогуз гаЬісі Ьуіі,
у оп паіеріеу зроггдйгіі ерізкоріе \ѵ кіа-
іасЬ КизкіеЬ у г патоку зроіпеѵ ига-
сігіі, йеЬу теігороііска кіоііеа Ьуіа \ѵ
Кііоѵѵіе, а піе §йгіе іпіігіеу. 3. Ітіепіет Теоретрі пазі%рі! окоіо
гокц 1038. Оіі й\ѵі§сі! сегкіечѵ йѵѵі§іеу
ЗорЬіеу ѵ Кіншіе, у па гІоіусЬ уего-
ІасЬ Сегкіете гЬийохѵапа рггег Іагозіа-
\ѵа, зупа \Ѵ1о(1гітіеі'го\ѵе',го. 2а іедо сгази
зіаіо зі§ гогетапіе тіейгу Сегк\ѵі% Огес-
к% у Кгутзк% рггег МісЬаІа Кіги1агіе§о,
раігуагсЬ§ Сагодгойгкіедо. Тат, га озоЬ-
Ітут ггг%йгепіет Войут, ро зтіегсі Тео-
ретріа, хі%й§ Низкіе піе сЬсіа! тіеС
Огека теігороіііа, розіизгейзіѵа раігу-
агсЪоѵгзкіедо. 4. Щіагіоп пауріепѵзгу г пагойи Киз-
кіе§о Ьуі іпокіет, іо іезі тпісЬет па
Вегезіоѵѵіе, гоки 1051. Іагозіаѵ, хі%й§
Низкіе, ерізкороѵ Йо Кііеѵѵзкіеу сегк\ѵіе 3. Зойеу гагѵѵаѵзгу, йаі §о рой\ѵі§сіС па
теігоро1і%, у йо Саго^гойи піе зіаі ро
Ыо80зІаѵіейзі\ѵо. Так ѵугайпіе тоѵѵі Кгопіка Мозкіетека. Мойе у іо ЬуС, /е
Іеп хі%й§, (Іо\ѵіе«Ігіаѵѵ8гу зі§ о ойзгсге-
ріеЛзіѵіе, ойгагіі зіе о«1 раІгуагсЬі. 2а
іе§о сгази ройт^сепіе сегкѵіе Ъуіо й\ѵі^-
Іедо Іегге^о № Кііехѵіе. Рггу іутйе те-
ігороіісіе Іагозіам,’, хі%й§ Низкіе, итагіо. 5. Оеоуді гоки 1063. 2айпеу ѵгтіапкі
піе сгупіа Кгопікі Низкіе, іейіі Ьуі Ки-
зіп аІЬО Огесгуп, у іейіі зІисЬа! раігу-
агсЬі. Теп га й\ѵі§іусЬ оіжоіаі ШеЬа у
Вогуза у сіаіа ісЬ рггепіозі йо сегкѵіе
штеу. То рггепіезіепіе оЬсЬогІгі зі§ тіе*
зі4са таіа \ѵіогедо йпіа. 2а іедо сгазотѵ
сегкіе\ѵ Ріесгегзка гЬийоѵгапа тѵ Кііе-
хѵіе. 6. Еоки 1080 пазЦрі! Іоап. Так ге
\ѵгтіапкі піетазг, іейіі зіискаі, аЬо піе,
раігуагсііі. 7. Коки 1090. Іоап іеп Ьуі (хГекіет
~у, іуіко гок Ьу\ѵзгу теігороіііет, итагі. 8. Коки 1092. Еігет теігороіііа. Теп
сЬосіазг Ьуі (Ігекіет, аіе раІгуагсЬі піе
зіискаі. ІІосЬойгіту іедо зі%й, ге оп
рггуііуі й\ѵі§іо рггепіезіепіа йт^іедо Ш-
коіаіа г Мігі (Іо Ваги. Кіоге йѵі§іо ро-
зіашжіі ЦгЬаи \Ѵіогу, раріег; оп іе рггу-
і%1, сЬосіа Огесу піе рггуі§1і. У іегаг
оЬсЬосІгіту тіезі^са таіа 9 йпіа, о сгут
згуггеу іезі «ЗоЬопіікасІі» сегкіеѵпусЬ
НизкісЬ, тіезі^са у йпіа гѵѵукг ротіепіо-
пе"о. (Ігеко\ѵіе у іегаг іе^о 5ѵѵі§іа піе
йтеі§с%. 9. Меігороііі Мікоіаі пазЦріІ гоки
1102. Койет Ьуі г Огесіеу, розіизгпу
раЯіуагзге. Різг% о піт, йе Ьуі ргозіа-
сгек. 10. Кікііог гоки 1014. Такій іако у
Мікоіа. 11. Меігороііі №кііа гоки 1126. Так- йе Огек, \ѵ розІизгеЛзіѵіе раігуагзгут
йуі. 12. Меігороііі МісЬаіІ гоки 1127. У
іеп Ьуі Сггек, \ѵ розіизгейзіигіе раігуаг¬
згут, паЬойпу, аіе піе исгопу. Саггук
КаЬаузкі Таіагзкі Йа\ѵа1 іети реѵп% Библиотека "Руниверс1