Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
326 ІОВОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 226 Іак игпаі зоЬог, гдготаігопу ѵ Коп-
віапііпороіи осі Аігіапа раріега, па кіо-
гут рггуѵгосопу іезі Ідпасѵ, а Госіиз
шисопу, іако зі§ тсе 2 сг§йсі, \ѵ гогсіг.
7 икагаіо. О Іут кггсгепіи Кизі Іакто-
ні Кгопіка 8Ьтейзка:. «Вагуіі Масеіоп,
ніеіе \ѵоіо\ѵа\ѵйгу 2 Адагапу, исгупіі
рггутіегге г ІІизЦ у патаѵѵіаі ісЬ ііо
кггіи; а опі ти зі§ оЬіесаІі у ргозііі,
аЬу іга (Іапу Ьуі ерізкор. Кіогедо ро-
віаі іо пісЬ сезагг, а Кий віе гпо\ѵи
осі%^а1а, тоѵі^с іо Ьізкира: «іезіі пат
сиіо іакіе исгупізг, гозіапіет сііггебсіа-
паті». Ерізкор па гозкагапіе ісЬ ггисіі
Еѵапдеіі^ \ѵ одіей, кіога Ьулѵзгу <11 идо
* одпіи, а піе гдоггаіа. Сгети іг^иі^с
ві§ Кий окггсііа зі§». Ьесг іокіаіа Іатге
Кгопіка 81о\ѵаска іе зіоѵга:«Аіе іезгсге
сгаз Ьуі піе рггузгеіі, аЬу зі§ \ѵ пісЬ
иѵіеІЬііо іті§ Райзкіе». ѴѴгщі іо Іеп
кгопікагг г ЬузІогіко\ѵ ОтескісЬ, 2опа-
гу у Сеігепа, кіоггу о Іут \ѵгтіапк§ сгу-
пі§, сЬоО кзцгаі КизкісЬ, па оп сгаз Ье-
і$сусЬ, ітіоп піе кіаі^. Теп кггезі іг
піе Ьуі роѵзгесЬпу \ѵзгуІкіеу Кизі, іеіпо
япаС озоЬ піе ѵѵіеіа, ііа іедо іегѵ кгоі-
се изіаіо у іа ІгосЬа фггейсіайзіѵа, со
Ьуіо, хе роіоЬпо разіеггоѵг піе тіеіі,
ііа гатіезгапіа, кіоге роі іеп сгаз ро-
сг$1 Госіизг Копзіапііпороіи. А іейіі
ві§ іо Іедо рггуіогуі у Госіиз, со га
ігі\ѵ, ге Рап Вод піе Ыодозіаѵѵіі Іети
н разіегзічѵіе, кіогу зат рггесш ра-
віегзіті, оі СЬгузІизаРапа розіапомѵіо-
пети, роѵзІа\ѵаС росг%1! А іг оі каіо-
Ііскіедо, а піе зсЬугтаіускіедо раІгіагсЬі
у Іеп ріегѵѵзгу кггезі Кий рггуі§1а, ѵіеі-
кііп іоѵоіет іезі зргаіѵа й\ѵі§ІусЬ ароз-
віоіоѵ пазгусЬ 8іо\ѵіейзкісЬ Меіоіедоу
Сугіііа, кіоггу, роі Іеп сгаз, діу зі§ Го¬
сіизг ѵ Копзіапіупороіи Ъипіотаі ргге-
сіѵ раріе&ті, ро Модозіатеіейзілѵо іег-
Ігііі іо Кгути, ѵувіапі Ьуіі іезгсге га
МісЬаІа сезагга, па росг^іки раігуаг-1
сЬозІѵа вѵі§Іедо Ідпаеедо іо кгаіодѵ ггосід* істоггасжАя вмвліотіка. 81о\ѵіейзкісЬ, ііа паіѵгасапіа ісЬ па \ѵіа-
г^. \Ѵ сгут, діу іт Рап Вод роЫодо-
зіаѵгіі, іг: чѵіеіе пагоіо\ѵ ЗІоѵіейзкісЬ
па\ѵгосі1і, а сЬсас ісЬ ораіггуС разіеггіпі
у ро Зіоѵѵаски паіюйейзііѵо з\ѵоіе оірга-
\ѵо\ѵаО, 82Іі іо Кхупш г кзі^даті 8іо-
ѵѵаскіеті, рггеіогопуші г Огескіедо і§гу-
ка ро 81о\ѵаски, о сгут згугосе орізапо
іезі ѵ гуѵѵосіе Іедо й. Сугіііа у МеіЬо-
іедо, тіезіаса Іиіедо 14 іпіа ѵѵ «8о-
ЬогпікасЬ» 81о\ѵаскісЬ. Рггу койси Іедо
гу\ѵоіа ісЬ Іак орізапо: «Оіу рггусЬо-
ігіі Сугіі іо Кгути, \ѵузгеі! зат ра¬
ріег Аігіап, ге \ѵзгу1кіт сіегет у г йѵіе-
саті (роіукащс Сугіііа), іо\ѵіеігіа! зіе
Ьо\ѵіет, іг Суі’іі піозі койсі йт^іедо Сіе-
тепза т^сгеппіка, раріега Кгутзкіедо.
А Іе койсі й\ѵі§Іедо Сіетепза гпаіагі
Сугіі й\ѵіеіу ѵ Когзипіе, тогги, іако
іезі гудѵосіе іедо. У гагаг ти іаі Вод сиіа сгупіС: рагаіігет гагагопедо
сгіоѵіека Іат игігохѵіі, у ѵ?іе1и іпзгусіі
г гогпусЬ сЬогоЬ иіесгуі. \Ѵгі^\ѵзгу Іе<1у
раріег кзіеді 81о\ѵіейзкіе, рой\ѵі§сі1 іе у
роіогуі іе сегк\ѵі йѵѵі^іеу Магуі, кіога
зі§ пагуба Расіз аЬо Рокоіи, у оірга-
\ѵо\ѵа1і Іат 1і1игді%. У гозкагаі імит
ерізкорот раріег, Рогшогоѵѵі у богіу-
Іолѵі, рой\ѵі§сіб исгиіо\ѵ 8іоѵаскісЬ. А діу
іе ройшесіі, оіргаѵоѵѵаіі 1і1игді% \ѵ
сегкчѵі й. арозіоіа Ріоіга 8іо\ѵаскіт і^-
гукіет, Іакіег у игзіепосгп% йріеѵѵаіі 81о-
іѵаскіт і§гукіет \ѵ сегкт йѵѵі^іедо Раѵ-
іа». Ти іамгпіе кагіу \ѵіігіеО токе, іако
Іеп Сугіі, й\ѵі§1/ арозіоі Зіоѵаскі роІ§-
ріа рггек1§Ц зсЬугга^ Госіизгоѵ%, діу
исгпіоѵѵ з\ѵоісЬ йѴі^сіС па зіап іисЬоѵпу
іо Ьізкира Кгутзкіедо ѵоігіі, у зіат-
1%і Ыодозіаѵіейзіѵо Ьіегге Іут, кіоггу
8іо\ѵіейзкіт і^гукіет паЬоіейзІчго сЬгге-
йсіайзкіе \ѵ сегклѵіасЬ оірга\ѵоіѵа6 тіеіі. 2
Кгути Іеіу оі раріека татузІи2Ь§ Воі§ у
ѵі’згузіко оіргаѵгоѵапіе сѣѵаіу Вогеу сег-
кіе^ѵпе, а піе г Копзіапііпороіа. №е Ьег
озоЫімгедо ггг%ігепіа Вогедо, зіаіо зі§ Іо. 8 Библиотека "Руниверс