Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
223 <ОБОРОНА 7НІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 224 ѵіоді Лапа Раіеоіора, сезагга Копвіап- пусіі, г кіогуті у озту Погепівкі ву-
іупороівкіедо, ки іедпойсі г Сегкѵіф і под исііѵѵаіатѵ, у іе ггесгу, кіоге па
Кгугаакз у 2 іедо раігуагсЪ% веут исгу- піск рггег оуее вто§іе в$ роз1апо\ѵіопе.
піі ѵе Ріогепсуі. Івідог теігороіііа до шоспіе у саіе іггутату \ѵ ѵіегге з\ѵі§-
пашіевіпіка СЬеІтвкіедо іог рівге, та- | іеу у ргаѵдгшеу. А діа Іедо/ ивііпіе
ту ват па рагдатіпіе огудіпаі. Бгиді рговіту ілѵоіедо тііойсіѵедо тііовіег-
іеві іедо иптегваі до ѵвгувікісЬ, Іак | дгіа, аЬуй, лѵедіид глѵукіедо оЬусгаіи
Огескіедо іак Ілсійзкіедо паЬойейзі\ѵа ! ілгоіедо, Ъуі тііоЗсі\ѵіс ровггедпікіет
Іидгі, а іеп ипіѵѵегваі іезі ѵ Кгопісе га паті до Рапа Вода, аЬу. діа тод-
Мовкіеѵвкіеу, рггед кіік^ Іаі г Мовкѵгу 1іі\ѵ іѵѵоісіі , гЬауѵіопе исгупіі дивге,
рггу\ѵіегіопеу. Рггумгіііеу ро Пасшіе аЬуйту, га Ыодовіачѵіейвілѵет і\ѵоіт,
"ѴѴІадівІаѵа, кгоіа Роівкіедо, дапу ди-: дозкопаіе гогдггевгепіе рггуі^іі тсзгуві-
сЬовгіейвіѵи па ѵоІпоЗС, ддгіе \ѵгшіапка 1 кіск дггесковг павгуск \ѵ іут дгівіеу-
іеві о іет, ге Іеп воЬог од Киві іезі і згут \ѵіеки у ѵг опут рггувгіут» еіс.
рггуі§іу. Баіа іедо рггуіѵііеіи нг Ви- Баіа іедо Іівіи гоки Райвкіедо 1476, у
дгупіи, гоки 1442.Бисіюѵѵіейвілѵо у в(а- іеві ѵг дгики іак ро Зіомгіейзки, іако у
пу вѵіеіскіе гіетіе Кивкіеу, різг^с до ро Роівки. .Такой гЪаѵіепіа падгіеі?
8іхіа Сгтѵагіедо раріега, \ѵзрошіпаі^, тіеС тод% сі, со рггеспѵко декгеіот
ге іеп воЬог рггуітиі^. 81оѵѵа іск іа- , іедо воЬоги тоѵі%, икагаі: Рап Вод до-
кіе в%: і вуй іаѵтіе, іако іо ѵдгі^сгпіе рггуі%Т, «А рггеіой у ту г оуѵ^д до сіеЪіе | од Копвіапііпа, Ьгаіа Дапа Раіеоіода, од-
исіекату ві§ у рговіту іѵеу доЬгоіІі- | ві§риіка воЪогге Гіогепвкіедо, кіогу ро
\ѵеу тііойсі, ѵ!адг§ таі^су, Цдг ті- і йтіегсі .Іапа Ьгаіа вчѵедо, доЪгедо каіо-
1о$сі\ѵ пат, кіоггу оѵдгіе даіеко іпіевг- Ііка, па райвіѵо пазЦріѵѵзгу, Копвіапіі-
кату ѵ кгаіпаск роІпоспусЬ, ѵ тіейсіе пороі у райві\ѵо Огескіе \ѵвгувіко вігасіі.
гаспут Кивкіеу іггоду, род ивіа\ѵ$ у \ у ват тігегпіе іатге дагдіо даі. Роіут,
ггфдет Огіепіаіпеу Сегкмгіе, іггутаі%с ; со ві§ віаіо ге ѵвгувікіт пагодет Огес-
ві§ вѵі§іуск віедті зуподоѵ роугвгеск-1 кіт, іо іиг кайнеши мпадото. ТН2ЕСІА С2Е5С О ТТМ ІАКО 81^ КБЙ КВ2СІКА. КогогіАІ I. О ігоіакіт кггсіе. О ігоіакіт скггсіе Киві сгуіату и
Ьувіогіковг. Ріепѵзгу — га Вагііедо Ма-
седопа, севагга Огескіедо, а га кзі^г^- сіа ѵзгуікіеу Киві Киі-ука, у га кзі%-
гаі Кііетѵвкіск, Авкоіда у І)іга, га ра-
| ігуаі ску Копвіапііпороівкіедо Ідпаседо,
кіогедо асг гггисіі, іако ві§ ѵуйеу ро-
тіепііо, Вагда, а ѵзадгіі Госіивга, игвгак-
ге іатіеп Ьуі рггег іеп вгвгуіек сгав
ргаѵдгіѵут раігіагсЬ%, а піе Росіивг, Библиотека "Руниверс1