Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
221 «ОБОРОНА УШИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 222 каіііогаи) йозіаіес/пу ойрог йаіійту,
рг/ейві§ у Іи кгоіко рг/уротпіеб ро-
іг/еЬпо ЬуС го/ишіету. А іе Ьуі ро\ѵв/есЬпут—Іак (Ітѵо-
й/іету. Вуіа па піт оЬоіа Сегкіетс,
\Ѵзс1іойпіа у 2асЬойпіа, \ѵ кіогусіі <1\ѵ и,
Риіпоспа у Роіийпіоѵа, /аѵѵіега зі§,
гаіут Сегкіеѵѵ роѵге/есЬпа. Вуі раігуаг-
ска Сагодгой/кі озоЬ% з\ѵ§, Ьуіі розіо-
те ой іпз/усЬ, іг/есЬ раігіагсЬоѵ, те-
Ігороіііоѵѵ Ііс/Ьа піетаіа, \ѵі§с кіеги
Копзіапііпороізкіедо рг/ейпіедо Іий/іе
рг/еЬгапі. 2 зіапи йѵіескіедо 8ат се-
загг Йап Раіеоіод, озоЬф аѵѵд., / Ьгаіет
гой/опут Бутіігет йезроіет, / зепа-
іет у с1\ѵогот 8\ѵоіш, іо \ѴзсЬойпі. 2
Йгидіеу зігопу раріе/ К/утзкі Еиде-
піиз, зат озоЦ з\ѵі|, / кагйіпаіаті, /
пшозітѵеш агсуЬізкироѵѵ, Ьізкиро» у іп-
з/едо йисЬо\ѵіейзі\ѵа, рг/уіут у ’ѵѵіеіе
рг/ейпісЬ / зіапи Зѵѵіеіекіедо кгаіоѵѵ
ШозкісЬ. 8к$Д 8І§ гпасгу, йе піеіуіко
Ьуі ро^ѵзгесЬпут, аіе, ѵ/д1§йеш рг/у-
Іошпоёсі іакісЬ озоЬ, 1еч1\ѵіе кіогу зо-
Ьог г піт зі§ роптпаС то/е. Сі \ѵз/уз-
су, та/\ѵаш зі| па йоЬге й/іеіо /іейпо-
сгепіа сегкіеѵпедо, розі§роѵа1і /ѵѵукіут
оЬус/аіет іпз/усЬ зоЬогоѵ, ита\ѵіаі$е
зі§ г зоЦ. Іейіі іакіе /дготай/епіе, іако
8І§ ротіепііо, со рг/естпедо \ѵ \ѵіег/е
Цйй ѵѵ пай/іеі§ падгой, Ъщйі йіа зіга-
сЬи пазі§риі%седо розіапо\ѵі, іо Ьгату
ріекіеіпе тод% рг/етоС Сегкіе\ѵ. Со/ /а ре\ѵпойС Ь§й/іе у іп8/ус1і ѵз/узі-
кісЬ зоЬопт? То г/ес/е Агіапіп о ріепѵ-
8/ут, Масейопіап о ѵѵіогут, Кезіогуап о
іг/есіт, ЕиіісЬіап о с/чгагіут, іо Іей Ьуіі
воЬогаті го/Ьоупіс/еті, іейпусЬ оЬіеіпі-
саті 7Ж\ц$!іщс, а йгидісЪ дгойЪ% /ар§-
й/аі%с. Рг/уіет у іо йаіозпа, йе іеп
кіѳгук Озігозкі Ье/ітіеппу, ро ргозіи
піе тей/іеС кіо, рг/есіѵ іак роѵайпети
впі§іети зоЬогош ріепѵз/у \ѵ сѣг/ей-
еіа&зіте, іега/ рг/ей Іаі кіІкапазЦ
парізаі, іакой йгий/у рг/ей іет о іут тііс/еіі? Іейіі со іакіедо Ьуіо, с/у піе
ѵіей/іеіі? Аіе Ыі/з/у іатіут с/азот
Ьуіі, тіеіі 8І§ и кодо руіаб. А іеп по-
\ѵу Ьізіогук и кодо зі§ іеу ргаѵйу, о
кіогеу йгий/у піечѵіей/іеіі, іега/ йѵѵіе/о
йотей/іаі у іейпедо різаг/а піе тіа-
пиіе, іепо з\ѵоі^ до!% роѵіейС рптай/і?
А рг/ей8і§ пауйиігр зі§ іасу, йе іети
ѵйег/%. О Ье/го/итпе шег/епіе! Му
/азіе ика/иіету й/іеіе іедо зоЬоги ро
вгески ой Огекочг, піе ой Еасіппікоиг,
різапе; иѵв/уікісЬ Ьузіогукоѵ, ііе ісЬ
іезі, піе іуіко ОгескісЬ у ЕасійзкісЪ
каіЬоІікоѵ, аЬо всЬізгааіускісЬ, аіе у
ЬиіегайзкісЬ у Ка1\ѵійзкісЬ рг/уѵой/іту.
Со ѵз/уіко ѵ к8І%/ессе ротіепіопеу
орізиіе зіу'. 2 рІ8т паз/усіі КизкісЬ о
о іет 8оЬог/е іакіе йтайесіига шату,
/е йекгеі іе§о зоЬоги іезі \ѵрізапу ро
81о\ѵіейзки ѵ «ЗоЬогпікі» паз/е сегкіечг-
пе уѵ іг/есЬ кзі^^асЬ ут ѴѴіІпіе тату.
№рЬоп, раігіагсЬа Саго&гой/кі, уу Іійсіе
з\ѵут йо йо/ерЬа, теігороіііу Кизкіедо,
Ь§й%с руіапу ой піе^о о іут зоЬог/е,
іакіт Ьуі, у со о піт й/іегіеС, ойрі-
зиіе, /е Ьуі ро\ѵз/есііпут, зіочга іе§о іе
з%: «Ргадпіез/ ѵіей/іеб о іут зупой/іе,
іако зі§ іос/уі, аЬуйсіе то^іі йаС зргачѵ§,
іут, кіог/у \гат йокис/аі% у таз тоспо
сізп%. КіесЬ/е іейу Ъ,§й/іе \ѵат ѵіайото,
/е іат іеп зупой Ьуі у /аѵѵоіапу, у
ѵзрапіаіе гайойсі% розроііц зіѵіегй/а,
а іо ѵ оЬеспойсі \ѵіе1се ой\ѵіесопедо
кгоіа паз/е^о йапа Раіеоіода, у пау-
йчгі§І8/е§о раігіагсЬу Саго§гой/кіедо, Ыо-
"озіаѵѵіопеу раті§сі йо/ерЬа, кіогу піе-
йа\ѵпо Ьуі рг/ей паті, у рг/у оЬеспойсі
патіезіпікоѵ Ьгасіеу паз/еу раігіагсЫт
у іпз/усЬ агсіЬізкиромг і кзі%/аі, кіог/у
па зоЬіе озоЬ§ ІѴзсЬойпіеу Сегкѵіе позі-
1і, пай іо, рг/у оЬеспойсі К/утзкіе§о
Ъізкира / зѵоіті». Теп зат огі^іпаі па
ращаіпепіе рівапу / о1очгіап% ріес/§сі%
и паз іезі. Кгопіка Низка, різ/%с о Еи-
діепіиз/и раріеки, тоѵі, іе іеп рг/у- Библиотека "Руниверс1