Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
219 «ОБОРОНА УНШ>, СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 220 итпіеузга зі§, а сгут (Іаіеу, іут \ѵі§сеу
роіигсгепіет зі§, па со таі$ \ѵіе1е зггой-
ко^ѵ Візигтііапі, ше^ѵо1% рггусізкаі^с,
ройагкаті рггуп§саі$с, зкагапут па
йіпіегС гумгоі, Ъу іейпо гозіаі Візигта-
піпет, йагиі^с, таіе йгіаікі ой гаіІусЬ
гойгкхт рггег &ѵа11, кіогети зі§ осІіі^С
піеіга, теуйгіегаі^с, а Мас1ютеІо\ѵі ргге-
к1§1ети га зупу оййаі^с у па г&иЬ§ сЬгге-
$сіай8І\ѵа, ісЬ г \ѵіе!к^ ріІпобсЦ С\ѵісг^с.
8іузгеШту, ге Агуеу, 1ей\ѵіе §йгіе
сііггебсіайзка \ѵіага, па \ѵіе1и тіеузсасЬ
>ѵ Агуеу, а піетаі \ѵз2§йгіе, ^Ігіе рггей-
Іут йгтпіе Ыііп^іо паЬогейзІ^ѵо Огес-
кіе, то\ѵіС ро бгески рой иггпіепіет
і§гѵка піе ѵѵоіпо, іейпо ро Тигески. 2а
сгут рорі піс піе гогитіец, со ойрга-
тсиі%, у Іак ро Іекки ііо тіесгуіи ісіі
гарплѵайгаід,. ІІкаге зі§, іака ^ѵіпка тіѵ
зіагзгусЬ сІисЬо^пусЬ, гагаг \ѵо1по5сі
гтпіеузгаі^, сегЬѵіе ойеутиц, у іегаг іак% Сегкіе\ѵк§ лѵсійпіопу раігуагсЬа,
гаі тотсіС піе йорибсі. То піе (11а 1е<*о різгету, геЬубту Ьгасі
пазгеу тііеу, Воге исЬоѵау, ип^аіі, аіе
геЬубту (Іо тсіайотобсі рггу\ѵо(1г^с ІусЬ,
кіоггу іе§;о піе \ѵіейгіе1і, икагаіі, ге Іо
тегузіко га зсЫгнц Йо іак тёіц, гіе^о
рггузгіо, сге§о зі§ у пат зіггейг роігге-
Ьа Кизкіети пагойотсі. КогБгіАІ XIII. О зоЪогге 6^ѵі§1ут ро\ѵзгесЬпут
Ріогепізкіт. Мі§йгу пауеіоѵпіеузгуті йоѵойаті
Іеу ѵгіагу, кіог% тсугпатсату у йгидісЬ
исгету, 8% зоЬогу ѵзіеіейзкіе аЬо ро^ѵ-
згесЬпе. Кіо ІусЬ піе рггутиіе, к1%1-
щ тиграйа, кіога іезі ѵрггой ой СЬгуз-
Іиза Рапаѵіогопа: «Кіо Сегктеі, питі
Рап (Маіі. ѵ гогй. 18), піе зІисЬа, піесЬ
Ь§йгіе іако ро^апіп у іатспо^ггезгпік* .Сег-
кѵі% габ врозоЬет пауйозкопаізгут (сге-
ти у рггесшпісу, іако гогитіету, рггесгуС піе Ь^йд) 8$ воЬогу ро\ѵзгесЬііе. Сгуіату
дѵ «РгаѵѵійІасЬ» 81о\ѵіеіізкісЬ, цйгіе рга-
\ѵі!о 6 зоЬоги Еіезкіе§о іакіе іезі: скіо-
гу зі§ рггесі\ѵ зоЬоічті, іезіі іезі й^іеі-
скі, та ЬуС ойі^сгопу, іейіі іезі кіегук,
та ЬуС г зіапи зѵе^о гіогопу». СЬгуз-
Іиз Ьо\ѵіет Рап пазг у Во# рга\ѵйгшу
Сегк\ѵі зчѵоіеу оЬіесаІ, ге тсгоіа ріекіеі-
пе рггетоС іеу піе то^, Ъо іезі, ге
М^йгіС аЬо изіаС піе тоге, га рггуіот-
по6сі% БисЬа й^ѵі§1е§о, кіогу іеу исгу
\ѵзге1кіеу рга\ѵйу, у Іегаг рггесі^ѵпісу
пазгу іак \ѵіегг$, ііе \ѵіейгіеС щргету.
\Ѵ Іеу таЬегуі гіейпосгепіа Сегк\ѵіе
\ѴзсЬойпіеу г 2асЬойпі%, оргосг зоЬоги
\ѵ Вагге, кіогу піе Ьуі роѵѵзгесЬпу, сЬо-
сіаг у 6геко\ѵіе па піш Ьуіі, 8^ й^ѵа зо-
Ьогу ро\ѵзгесЬпе шіейгу бгекаті а Ка-
сіппікаті, іейеп Ьи^йийзкі, кіогу Ьуі
гіогопу ой Оге^огга X раріега гоки
1274, па рго^Ь§ МісЬаІа Раіеоіо^а, се-
загга Коп8ІапііпороІ8кіе§о. Теп, ойгуз-
ка^ѵзгу КопзіапііпороІ ой Ьасіппікоѵ,
зіагаі зі§ гіейпосгуС Койсіоі Огескі г
ЬасіПзкіш. ^та Іеш зоЬогге Ьуі озоЬ%
8\ѵ% раріег, Ьуі у сезагг ротіепіопу г
раІгіагсЬ% у йисЬо\ѵіей8Іѵет 8\ѵоіт. 81а-
п§1а іейпобС па Іет 8оЬогге. Тггу агіу-
киіу іейіюйеі паріза\ѵ8гу, гогіесЬаІі 8І§.
Т§ іейпойС сезагг вгесіеу дог^со рот-
пагаі, рггузрозоЬілѵзгу зоЬіе Века паг-
^ізкіет, ра!гіагсЬ§ Саго^гойгкіедо, сгіо-
тека, опусЬ сгазо^ ѵ Сггесіеу рггейпіе^о
паисе. Бгиді зоЬог роіѵзгесЬпу Ьуі
Ріогепізкі, гоки 1439. О ріеііѵзгуш ро-
йоЬпо пазгу таіо \ѵіейг^, сЬосіагЬу \ѵіе-
йгіеС ро\ѵіппі; о йги§іт Іуіко ѵіайотойб
таі%; о Іутге у ту, ріетозге^о гапіе-
спа^згу, тотС, Ь§йгіету. 2айаі% ргге-
сшпісу, ге піе Ьуі зоЬогет ро^гзгесЬ-
пут, у рггег &мга1і йгіаіо зі§ \ѵзгу!ко
па піш, у ѵуйаіі о Іут кз^к§ пагѵаѵ-
згу ц«к1егукіет Озігозкіт? ^ кіогеу з%
Ьайпі, йтіесЬолѵізка дойпе. Nа со сЬосіа
озоЬп^, кзі%2к% (к!ог% рііпіе гаіесату Библиотека "Руниверс1