Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
217 «ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 218 вкопаіойсі рггузгіѵ иаикі Вовкіе у Іийг-
кіе, <іо Іакіеу, ѵ іакіеу рггейіут пі#<Іѵ
віе Ьуіу. А о Іут со ггесгету, ге ѵ за-
тусЬ #ЬтасЬ сегкіе\ѵпусЬ тіезгапіпа
Іака, іакіеу зіе кагйу пазІисЬаС шойе,
оЬсиі^с г ІатІусЬ кгаіоѵ оЬуѵѵаіеІші.
Маіо со ро Ѵ2І§сіи Копзіапіупороіа, іако
ѵкиру пазіаіу, Іак таіо кіо рогг^йпіе
оЬгапу па зІо1іс§ ра(гіагсЬоигзк% тезіедшіе;
іейеп йги#іе#о ройкириіе, іейеп йги#іе#о
шиса, огаг ісЬ Ьуѵа ІггесЬ, сгІегесЬ,
а \ѵзйузсу йунгі,—кіогуй г пісЬ раігіаг-
сЬа? .Ре^піе піе Іеп, кіогу га йутеоіа
іейпе#о рггег рггекІ^Ц зішопі%, аЬо /а-
кпріепіе йозіоіейзіѵа, гггисшзгу #оозіайІ
зіоііс?; а рггейзі§ Іеп йтеі§сі, Іеп Ыо-
яозіаѵі, іакой Іо тѵайпо Ъ§йгіе, #йу заіп
віе іезі Іут, сгут зі$ ЪуС тіепі? А ретс-
піе піе іезі, рокі ріепѵвгу йу\ѵ. Іаког
Іейу тойе йги#іети (ІаС, сгедо зат піе
та? Кіо піе Ъ§й%е Ьізкирет ёѵгі^сі, Іеп
кіогу зі§ $ѵгі§сі піе оіі піе#© піе Ъіегге,
у ро рой\гі§сепіи іутге іезі, сгут рг2е<1
ройѵіесепіеш, Іо іезі, ргозіут сЫорет,
а ргге<1зі§ закгатепіаті згаіиіе. Іаког
піе сі§згко Рап Во# \ѵ8гес1іто#асу та
#піенгаС па іакіе йисЬоѵйейзІѵо, а
га Іут у па іікі йѵіескі, кіогу іт росі-
1е#а? У іегаг ІусЬ сгазонг пазгусЬ, #йу
Іо різгету, ІггесЬ раІгіагсЬоѵ Саго#гойг-
Ьісіі йутусЬ тату: ХеорЬіІа, Сугіііа у
Тутоойеіа: Сугіііиз гггисй КеорЬііа, а
Сугіііа гггисй Тушойеу. Той раІгуагеЬо-
ігіе сгупі% г шеігороіііаті, у пазга Кий
йогпаіа Іе#о пай зоЦ, іако зі§ Іо ика-
іе ѵ Іггесіеу у сгѵагіеу сг§йсі. Роѵіайаі пат іейеп Огесгуп, роѵай-
пу егіоѵіек, ге АсЬгійоЛзкісЬ іпеігоро-
ЬІоѵ то#1 гіісгуб йо 10, кіоггу тегузсу
з% йуѵі. Аіе у іпу Іе#о ро сг§йсі ѵіайо-
ті, сойту \ѵі<1а1і теігороіііоѵ г Огесуі
ргхуіейййаі%сусЬ: опі \ѵ ІусЬ кгаіасЬ Ьуг
Іі, а йтйгу гагаг зіоіісе ісЬ рой піті
оаейіі. Рггусгупа іе#о, ге га ріепЦйге
кдкй% ггесг киріи ро#апіпа: сЬггейсіа- піе гай з% Іасу осЬоІпісу, ге гайгі ки-
риі% у рггекириі^. Іаког: Ьгату ріекіеі-
пе піе рггето#Іѵ Іеу Сегкѵгіе? А іейіі
рггето#Іу, Іо піе іезі Сегкіеѵ СЬгузІи-
зомга. А піе Іегаг зі§ Іо Іуіко йгіеіе г
піпіі, кіейу за ро(1 сі^згкіт іаггтет ро-
#аЛзкіт, аіе у рггейіуга рг^йко ро \ѵгі§-
сіи Копзіапіупороіа. Изкагга ’зіе па Іо
Кііоп раІгіагсЬа, ге оѵсе разіеггаті
гг%(1гіС росгупаі%, а Іегаг г#о!а гг%йг%.
Згеггеу сгуіау о Іут \ѵ Іійсіе іе#о, ро-
Іо/опут иг сг§бсі 4, ѵгогй. 1. N16 то-
\ѵі Кііоп, йе ой ро^ап тіаі исійпіепіе,
аіе ой оѵіес зѵоісЬ. Тог Ьуіо у га сЬггей-
сіайзіига ро зсЬігтіе: реіпо Іе"о и Ьі-
: зіогѵкоѵ (ІгескісЬ. Іа іейпено Іѵіко се- I о . : загга ѵзротпі^, Апйгопіка, піегЬойпе^о
зупа роЬойпе^о оуса МісЬаІа Раіеоіо^а:
Іеп ро йтіегсі оѵсоѵзкіеу, у оуса ро-
I ^ггеЬет сЬггейсіайзкіт ^ггейС піесЬсіаІ.
| йіа 1е"о, йе іейпойб г койсіоіеіп Кгут-
зкіт ЪуТ рггуі^І у \г піеуйуі йо йтіегсі.
/айпе^о тіейгу сезаггті Копзіапіупо-
роізкіеіпі піе Ьуіо, кІогуЬу ойзгегеріей-
хІ\ѵо (а іако рггестпісу пазгу то'я'іа
«ргаигозіангііе») іак кггеші, іако Іеп
Апйгопік: іеп ра!іуагсЬо\ѵ Іо \ѵзайгаІ,
§йу ти зі§ кіогу г (ІисЬоѵіейзІѵа ро-
йоЬаІ, Іо гзайгаі, іейіі ѵ сгут піе йо-
"ойгй; оп зат іейеп г кііка Іак исгу-
пй. Різге о Іут Оге^огаз нг кзі§&асЬ о
Апйгопіки Зіагзгут. №е Ьуіо 1е§о га
іейпойсі, сЬоС па ко§о зі§ гог^піе^ѵаі
сезагг, Ьо Ъег раріейа піе піе то§1, іако
зі§ Іо икагаіо ѵуйзгеу. Так ійгіе йисЬо-
итіейзіѵо. Ро^оіоѵіи Іей гогшпіеС о зіа-
піе йѵгіеіекіт. Тедо Іуіко орийсіС піе
пю#§, йе "йу Рап Во# г тйойсі па ѵіег-
пе зѵѵоіе йоризгега рггей1айо\ѵапіе, сЬоС
ісЬ 1узі%сті гаѣііаі^, опі рггейзі§ ѵ ѵі§1-
зг% 1ісгЬ§ гоз1%, у ѵе игзгузікіт зі§ йо-
Ьгут ротпайаі%, іако Іо ѵгійгіеС Ьуіо га
ріетзге#о сЬггейсіайзІѵа. Аіе Іегаг ѵі-
йгіту, йе пат зсЬойгі па игзгузікіт.
Со зі§ ікпіе ІісгЬу, ой сгази гпасгпіе Библиотека "Руниверс1