Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
215 «ОВОРОНА УНІИ>, СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗН, 1617 ГОДА. 216 кагаі Іийи з^е§о. №е йозуС па іут Ьу- |
Іо. Бо §1оѵте§о у ротегесЬпе^о кагапіа:
ѵѵзгузікісЬ 6теі§іусЬ, со пау^ЬжпіеузгусЬ,
со ісЬ коітсіек Ьуіо ^ кгаіасЬ ^ѴзсЬой-
пісЬ, кагаі \ѵурго\ѵасІ2ІС. А па і§ зргаѵ§
оЬга! Ьасіппікотѵ, ройаѵзгу ііп тѵ г§се
іапііе кгаіе. Різге о Іут Кгопіка
81о\ѵіейзка іуті з1о\уу: «Коки осі зі\ѵо-
Г2епіа бѵіаіа 6712 рггузгіі сіо Саго^го-
(1а Еасіппісу, Кгутіапіе, ЛѴепеіолѵіе,
№етсу у Ггапсиготсіе» еіс. Роіут орі-
затогу \ѵгі^сіе Копзіапіупороіа, іак йа-
Іеу різге: «РоЬгаІі рггуіут у ѵзгуікіе
6\ѵі§іе зкагЪу сегкіетспе, кзі$*і у изіа\ѵу,
у пасгупіа 6\ѵі§іе, ойгіепіа 6\ѵі§іе у оЪгагу
сийоі\ѵогпе, у піе г§к% иітсоггопу оЪгаг
(Іо іезі Ѵегопік§, аЬо іеп, кіогу Ьуі ѵ
Ейезіе, кіоге оіжйтѵа іегаг з$ \ѵ Кгу-
тіе) у рггебчѵі^іеу Во&агойгісе згаіу у
раз, у \ѵіе1е 6ѵі§іусЬ» еіс. Роіут гату-
каі%с, пкті, ге іо \ѵзгуіко (Іо Кгути
гаѵіейіі. Туті зкагЪаші йгодіті іак з$ иЬо^а-
сопе кгаіе гасЬойпіе, ге сгЬтіек паЬо-
гейзі^ѵа Огескіе&о, Йо кгаіочѵ ЛѴІозкісЬ
рггузгейзгу, &йгіе зі§ оЪгосі, іат сіаі
6\гі§іусЬ ОгескісЬ реіпо пауйгіе. Во
$1о\ѵпе^о койсіоіа \ѵ сЬггейсіайзілѵіе, й\ѵі^-
іе&о Ріоіга ^ Кгутіе, рггузгейзгу, га-
гаг оЪасгу іейп§ кар1іс§, со парггейпіеу-
8га, 6\гі§іе&о Лапа СЬгугозіота, а йги&а
ро йги^іеу зігопіе іакаг бѵі^іе^о Оге-
#огга Кагіапгепа, Йокіогоѵѵ ОгескісЬ,
#йгіе заті 1е^; &1о\ѵа 6ш§іе#о аровіоіа
Апйггеіа г бгесіеу г Реіоропеги, у чѵіосг-
піа іеі, кіог% Ьуіо Рапа рггеЬііо, пай
іо у Ѵегопіка ѵ іутге іезі кобсіеіе. N112
ро іпзгусЬкобсіоІасЬ іакѵіеіе, піе \ѵзро-
тіпат АІѴепесіеу у іак ѵіеіа тіазі іат-
іусЬ кгаіовг. Тат іеві ѵіеікі Аіапагіиз,
Йто^іу 8аЬа, 8ѵі§іу Ра\ѵе1, ріегтезгу риз-
іеіпік, іат 86. арозіоКтіе тегузсу, гай-
пе^0 піе ѵуцртзгу, у іпзгусЬ ѵіеіѳ т§-
огеппікочг, зротеіейпікоѵ у йгіеѵіс. Сі
тогузсу іут затут рггейсіет зѵоіт | икагиі$, ге іат іезі ргатігта Сегкіе\ѵ,
дйгіе опі тіеузсе зоЬіе оЪгаІі, у паз
рггукіайет з\ѵут исг$, геЪубту зі§ іат
дагп^іі, іако о\ѵсе СЬгузіизо\ѵе, &йгіе
іезі рга\ѵйгі\ѵу разіегг ой СЬгузіизя
Рапа розіапо\ѵіопу. Кіо Іо и\ѵагу, 8іапіс
ти іеп іейеп йо\\ой га тсіеіе іпзгусіі йо-
ЬгусЬ йо\ѵойодѵ. К02П2ІАІ XII. Тг'гесіе зкагапіе Воге, ойі^сіе
паик угатіезгапіе йиско\ѵіей-
зі\ѵа у 8іапо\ѵ 6\ѵіескі сЬ. \Ѵіе1кіе зкагапіе Воге у г іеу тіагу
па кгаііе Огескіе пазЦріІо, ге пайка, ро
кіог% ге \ѵвгесЪ зігоп 6\ѵіаіа іегйгапо
рг/ейіут йо пісЬ, озіаіпіск сгазо\ѵ,
2\ѵ1аз2сга ро \ѵгі§сіи Копзіапіупороіа,
іак изіаіа, ге ІейшеЬу кіо, раігг^с па
іо, со щ іегаг йгіеіе \ѵ іатіуск кгаіасЬ,
\ѵіеггу1, ге іат кіейу Іийгіе исгепі Ъу-
\ѵа1і, іебіі со исгопе^о іезі Огесуі, іо
таі^ г кгаіотс гасЬойпісЬ. Бгітіа іо, ге
у рггейіут йаѵто іеп йаг Войу іт ойеу-
тоѵаС росг^іо. Різге Оге^огаз о піекіо-
гусЬ ЬізкирасЬ І^асіЬзкісЬ, кіоггу, ой
раріейа Ь^й^с розіапі, рггуіасЬаІі йо пісЬ
у сЬсіеІі йузриіомгаС о іусЬ агіукиіаск,
кіоге гогпісе сгупііу тіейгу Сегкѵѵіа
ОгесЦ а ЕасіЬзк^, піе гпаіагісі зі§ га-
йеп, со Ьу зі§ \ѵагуІ о іо кизіі, сЬоС
д)озро1зіѵо сЬсіаІо. 8ат бгедогаз, ѵійг^с
піезрозоЬпобС іѵіеік% ѵ раігуагзге у ѵ
йисЬо\ѵпусЬ, піе гайгіі. 'А іо рга\ѵет
Во/ут паІегеСЬу тіаіо каріапот ЬуС
бшаііобеіф б^іаіа. Іебіі й^іаЙойС росіет-
піеіе, іакаг Ь^йгіе сіетпойС? Сгедо зі§
зройгіеѵаб 6\ѵіескіт, йо кіогусЬ бѵіаі-
ІойС паик рггег йисЬоѵпе рггусЬойгі,
кіейу іасу йисЬотіі? Ага іо піе шеікіе
зкагапіе Воге? №е іак Ьуіо ѵ Огесуі
рггей .гогег^апіет: реіеп у іегаг тгуз-
іек бѵіаі паикі ісЬ. Роугггузг г Йги^іеу
зігопу ѵ кгаіе гасЬойпе, йо іакіеу йо- Библиотека "Руниверс1