Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
213 «ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 РОДА. 214 Масейопі§ у діотѵпе тіазіо іеу Теззаіо-
пік§ ойгузкаі, у іак г вігопу Іеу рокоу
исгупіі, а г йгидіеѵ—ро тогги Сгагаут
гошуггуі раЛзітѵо. В у іо Іо окоіо гоки
ой зітуойепіа йтѵіаіа 6912. К02Б2ІАІ XI. Шоге зкагапіеВойе рггег тѵгі§-
сіе сіаі йтуі^іусЬ. 8аті йууі^сі Войу, тѵ піеЬіе г СЬгузіи-
зет кгоіиі^сѵ, тѵійгас, йе зі§ Огекотѵіе
опут ріегуузгут кагапіет Возкіт піе
ираті§іа1і у (Іо іейпойсі зтѵіеіеу піе туго-
сііі, гайуіі іедо зрозоЬи га 2Г2%йгепіет
Возкіт, ій сіаіа зууоіе г кгаіоту уузсЬой-
пісЬ Йо кгаіо\ѵ гасЬойпісЬ рггепозііі, ро-
Ц>ріаі%с ісЬ ойзгсгеріейзіууо а тѵіой%с ісЬ
Йо іейпойсі йтуі§іеу сегкіетупеу. ТТсгупіІ
Іо парггой йтуі§іу Мікоіау, кіогедо Оге-
коугіе га раігопа гатузге гтуукіі тіеС.
Теп, Іаі 46 ро ойзгсгеріейзітѵіе, Іо іезі,
гоки 1096, зргачгіі, аЬу сіаіо іедо Йо
Ваги, шіазіа Еасійзкіедо, рггепіезіопе
Ьуіо, осгуш таюу тѵ «ВоЬогпікасЬ» 81о-
тѵіейзкісЬ тіезЦса шаіа 9 йпіа, ту іе
зіотуа: «Ойу родайзітѵо пазЦрііо г з^йп
Войедо у рггетузіи паууууйзгедо па Огес-
кіе кгаіе, г оЬи зігоп іпогга, ой Когзипіа
росг%тувгу ай Йо ЛпііосЬіеѵ у Йо йеги-
гаіет, ро тѵзгузікісЬ тіазіасЬ у тѵвіасЬ,
га^зсгугпе розіекіі, а гопу ісЬ у йгіесі
у? піеж>1§ роЬгаІі, сегкѵіе у топазіуге
роризіозгуіі у тіазіа ісЬ лѵгіеіі рой
вргауу§ зтѵоіе. Ыа іеп сгаз у Ьусі§ зри-
зіовгуіі, дйгіе Іейаіо сіаіо йтѵі^іедо Мі-
коіаіа». У пійеу іатйе: «Вуі тѵ іе сгазу
каріап паЬойпу у зргатуіейіітѵу ту Ваги,
тіейсіе Кіетіескіеу ргоѵіпсіеу (ѴѴіозкіе
кгаіе №етіескіеті гоуу^с). Тети икагаі
8І§ $туі§іу Мікоіау іпотуі^с: «ройй а- шоту
Іийгіот іут, у тузгуікіети гдготайге-
піи сегкіеѵупети, аЬу розгейзгу \угі§1і
ті$ г Міггзкіедо тіазіа (ту ргоѵіпсіеу
Ьісаопіеу) у Іи роіойуіі, піе тод§ Ьо- ууіет ЬуС па тіеузси ризіут, ропіетуазг
іак Вод гегтуоііі». У іо ггекзгу гпік-
п%і. Татге орізиіе згугосе, іакоіеп кар¬
іап огпаутіі Іийгіот іо тѵійгепіе тіе-
згсгапот Ваги, у іако опі г сЬ§сі%
іесЬатузгу, тугі§1і сіаіо йѵгі^іедо Міко-
іаіа у рг/урготѵайгііі йо Ваги. МГСайпіе іак исгупіі ЙогерЬ раігіаг-
сЬа: роЦй сіісіаі, йеЬу сіаіо іедо Іегаіо
ту Едірсіе, рок$й іат Ьуіа Сегкіету Во-
йа ту ІийгіасЬ, па іеп сгаз іат тіезг-
каі^сусіі. Аіе зкого. зі§ рггепіейС тіаіа
йо гіетіе СЬапаайзкіеу, со оп туійгіаі
йисііет ргогоскіт, у зтуоіе койсі кагаі
рггепіейС йо іатіеу гіеті, па кіогеу
сЬууаіа Вога рогг%йпіе тіаіа ЬуС ойрга-
туотѵапа. Мііеісе сгсі Рап Вод зіид зтуоісЬ! №е
іуіко сіітѵаіа па йизгу, аіе у па сіаіасЬ
ісЬ, ге озоЫіууут зрозоЬет іазк§ зуу%
йаіе іети кгаіотѵі, уу кіогут з^! О со у
йизге Ьіодозіатѵіопе, кіоге уу ісЬ сіаіасЬ
рггеЬуууаіу, у ро з%йпут йпіи ту пісЬге
па уузгузікіе ууіекі рггеЪутѵаС Ъ§й%, рго-
32і| га піеті Рапа Вода, у отѵзгет іако
йіиди зі§ іакіедо иротіпаі^. Вогитіеіі
іо йоЬгге йатупі сЬггейсіапіе, кіоггу зі§
о іо зіагаіі, геЬу тѵ тіейсіесЬ ісЬ сіаі
йтуі^іусЬ Ьуіо со пауууі^сеу, ууіегг^с, іг
іт ісЬ тѵі^сеу Ь^йгіе, іут ууі§ізг% 1ісгЬ§
рггусгуйсоуу йо Рапа Вода га зоЪ% у га-
йаікотѵ, аЬо гасгеу гакіайоуу іазкі Во-
йеу тіеС Ь§й^. Кіогеті іак зі§ иреуупіа-
1і, йе сЬоС гогитіеіі, іе заті гіуті Ъу-
1І, йіа іусЬ кіогѵсЬ тіеіі и зіеЬіе, Ыізг-
згуті зі§ йо ойгіегіепіа іазк ВогусЬ,
пій йгийгу, дйгіе іедо піе Ьуіо ЬуС зро-
йгіеууаіі. 8к%й ійгіе іо, йе кіогети кгаіо-
туі сЬсе ЫодозіаууіС Рап Вод, йаіе ти
зрозоЬпойС йо паЬуууапіа іакісЬ йууі^-
іойсі; кіогу Іерак кгау сЬсе зкагаС, ой
піедо іе ойеутиіе, іако іо исгупіі г
кгаіаті уузсЬойпіеті, ойі^чгзгу ой пісЬ
раігопа ісЬ ууіазпедо, кіогу іггутаі г§се
Рапи Води, іако йгиді Моугезг, йеЬу піе Библиотека "Руниверс1