Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
211 «ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 212 райзіѵи, росг$1і ѵоіоѵаС у орапоѵаіі
(оЬасг йгіѵпе з%йу Воге) шгузікз, 8у-
гі§, у Ра1езіуп§, у Йегигаіет, у Едірі,
у ІлЬі§, а пареіпшзгу окг^іаті тогге,
рггусіадп^іі <іо 8ате§о Саго^гойи, у Іак
сг§8ІокгоС ѵоіоѵаіі Іак опі іако у йги-
йгу родапіе ѵзгузсу бгекоѵ. А Ьасіп-
пісу, ѵійг%с іакіе паѵгаІпоЗсі ро»айзкіе
па Огекоѵ, зіаіі зі§ піерггуіасіоіті гіе-
ті сЬггейсіайзкіеу у Сегкчѵі Вогеу у
Іак \ѵіаг§ з\іг% гі% гогзгеггуіі». Ти ргге-
кііпаі^с Еасіппікоѵ у ѵѵіаг§ ісЬ піе-
зіизгпіе &апі%с, ргаѵй§ сЬоС піесЬс^с
\ѵугпа\ѵаі%, а га ойзгсгеріеЛзітет,
\ѵ8гузіка Огесуа гдіп^іа, а Сегкіеѵѵ
Кгутзка іут зі§ Ьаггіеу згеггуС росг§-
1а тіейгу пагойаті родайзкіті. У ѵ/ух-
згеу ііосЬ§ \ѵ іеу ге роѵіейсі зчгеу Іак
пмші%: «\Ѵійг%с Ьасіппісу гпізгсгепіе
Огескіе Реошт, іо іезі ЛѴ§§гчж, у іп-
згусЬ родапоѵ іт рггуіедіуск, г Вгугои
ѵѵузгейзгу, з\ѵуті кзі§§аті у різтеш,
паѵгосііі па зѵ% г!% ѵіаг§ (Іаі%с, у іи
ѵгугпаѵаі% рга\ѵй§)>. Рггураігг зі§, іако
Во§ па&гайгаі зоЬіе \ѵ родапасЬ, со
ігасіі ѵ Огесіеу, а іо іезі іейпо зкага-
піе Возкіе Огекоѵ га ойзгсгеріеАзічго. І)а1еу іег Кгопіка ѵ кгоіезілѵіе йа-
па Ра1ео1о&а різге, ге «іеп сезагг зроі-
піе г ЗегЬагаі ге^гаі ѵоузка згебСйгіе-
зі%і іузі^су у згейі рггесшко Тигкот
Йо Масейопіеу, геЬу ісЬ зіатй%й ѵу-
§паІ, га «піеѵет—тоѵѵі—Воіупа кіо-
гети піе токе зі§ піс зрггесілѵіС, роЬісі
Ьуіі у Ьег родггеЬи гозіаіі». У пігеу:
«іак вго§іе иігаріепіа рггузгіу па тіа-
зіа, кіогусЬ апі осгу піе ѵійгіаіу, апі
изгу піе віузгаіу. Ро гаЪісіи йезроіа
(йегЬекіе^о) ТЙЫезга, гогзураіі зі§ Іге
таеіііе ро ѵзгузікіеу гіеті іако ріазіѵо,
іейпусЬ г сЬггейсіап гаЬііаі%с, йги^ісЬ
ѵ піеѵо1% Ьіог^с, а іусЬ, кіоггу гозіаіі,
йтіегС Ьег сгази рогагіа. Сі Ьоѵіет,
кіоггу зі§ Зтіегсі па іеп сгаз исЬгопіІі,
діойет ро&иЬіепі Ьуіі, Ьо іакі \ѵ іеп сгаз Ьуі §іой ро чгзгузікісЬ зігопасЬ, іакі
піе Ьуі ой росгзіки йѵіаіа, у роіут ге¬
Ьу іакі піе Ьуі, СЬгузіе тііозіегпу исЬо-
ѵау! А кіогусЬ §1ой піе родиЬіІ, ІусЬ,
га Йоризгсгепіет Вогут, ѵ? посу у ѵ?
йгіей \ѵі1су парайаі^с гіайаіі. Шезіеіузг!
іако Ьуі гаіозпу ѵѵійок, раігг^с па іо! У
гозіаіа гіетіа ризіа ой ѵгзгузікісЬ йоЪг,
Ьег Іийгі, Ьег Ьуйіа у іпзгусЬ оѵосоѵ.
Іііе Ьуіо хі^г§сіа, пі ѵойга, пі паисгу-
сіеіа тіейгу Іийгті, апі гЬашаі%се§о,
аіе ѵзгузіко Ьуіо пареіпіопо зігасЬет
А^агапоѵ. А Ьуіо іо гоки ой зЬтогге-
піа 6\ѵіаіа, ѵейіид гасЬипки бгескіе^о,
6879». Ага іо піе ѵуреіпііо зі§ пай
Огекаті у пай Ьіейпуті ЗегЬаті, кіоггу
іе§ог іт ойзгсгеріейзіѵа рота§а1і, сгут
Рап Во§ §гогі рггег йоеіа ргогока, ѵ 1
гогйгіаіе 2уйот: «ЗІисЬаусіе іедо зіагзгу
а Ьіеггсіе изгу ѵзгузсу оЬуѵаіеІе гіе-
тіе, іейіі зі§ іо зіаіо га йпі мгазгусЬ,
аІЬо га йпі оусоѵ ѵазгусЬ». У пігеу:
«Озіаіек ^зіепісе гіайіа згагайсга, а оз-
іаіек згагайсге гіайі сЬгг^згсг, а озіа¬
іек сЬзг^згсга гіайіа гйга. ОсиСсіе зі§
рііапі а ріасгсіе» еіс. У йаіеу, оЬіесиіе
Рап Во§ Іазк^ зѵ% 1ий> і\ѵі З’П’ети кіейу
зі§ паѵгосі. То зі§ йгіаіо ѵіайпіе г
Ьгасі% пазг%, Іийгті іе§ог паЬогейзі^а,
Ьо зкого зі§ паѵгасаС росг^іі, гагаг ѵзгузі-
ко іт ѵ Іерзге ойтіепіаС зі§ росг^іо,
зЦй кагйу рогпа. Во §йу Мапиеі Ра-
1ео1о§, сезагг Копзіапіупороізкі, роіотек
гѵузг ротіепіопе^о, іасЬа! йо Вгути
зіагаС зі§ о іейпойС сегкіечт^ йо ра-
ріейа, а сЬосіазг па іеп сгаз піс §гип-
іотте^о зі§ піе зіаіо, рггейзі§ йоЬга ѵо-
1а іе&о у зіагапіе и Рапа Во§а Ьуіо іак
рггуіетпе, іе ти гагаг падгойгіі, Ьо ро
іак ѵіеікіт ой Тигкоѵ исібпіепіи гйа-
ггуі рокоу іут зрозоЬет. бйу іасЬаІ
г Кгути, іако точѵі Кгопіка Кизка,
рггуіасЬа! йо Оаііроіи, іатйе гіасЬаѵ-
згу зі§ г зіагзгут зупет Ваіагеіоѵут
тизиітапет, рггутіегге г піт исгупіі: Библиотека "Руниверс1