Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
209 «ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 210 вгіайоту Ъуі \ѵ Сагоргойгіе, росг^ікіет
Ьуі Іе&о піе82С2§8пе^о, іак йіидо іпѵа-
Цсер) ѵ Сегк\ѵі Войеу гогепѵапіа. А
ѵіеіка сг§й6 йѵѵіаіа, піе шѵайаі^с іеро,
ійгіе га піт, сгут заіпут §піеѵ Во§а
ивгескто^се^о ойе йпіа Йо йпіа \ѵі§і-
згу ѵіесге па зі§. Кіогу іако м'іеісе
тііиіе Сегкіеѵ, пауйгозгзг^ кпгі% 8\ѵг|
ойкиріоп%, Іак сіфзгко зі§ §піе\ѵа у
вгойге кагге ІусЬ, со і% згаграіа. Іако
Іо йоЬгге лѵійгіеС па пагойгіе Огескіш
у па іпзгусЬ, кіоггу іт іе^о Ы§йи йо-
рота^аіі. ІІкагаІ Рап Вод зргаѵіейіі-
ѵут \ѵугокіет зтсоіт, кіо кггуѵ, кіо
рга\ѵ. Со г го2Й2Іа1о\ѵ Ыізко ійірсусЬ
каійу ггогитіе. КогигіА! X. О 8кагапіи В о й у т О г е к о \ѵ га
ойег\ѵапіе з і § і с Ь ой Сеѵкѵѵіе
5 ѵ і ^ 1 е у, рггег гпізгсгепіе
райзіѵа ісЬ. 2а іут ойепѵапіет зі§ бгекоѵ,
\ѵзгуікіе піевгсг^йсіа па пісЬ ой Рапа
Пода йоризгсгопе Ьуіу, аЬоѵіет іако
іейпойб Сегкѵіе й\«і§іеу іаг^аС росг^іі,
(ак родапіе роѵѵзіаіі па піе, іаграіас
райзіѵѵо ісЬ. А §йу зі§ йо койса ойег-
ѵаіі га іер;о Місѣаіа Сугиііагіе^о, у
ѵгук1§сі ой раріейа Ьуіі, к]%іѵа гагаг
зіизгпут 8%йет Райзкіт ѵукопуѵаС зі§
росг§Іа, икагаіо зі§ іо, ге \ѵі%ге іо
Рап Во§ па піеЬіе, со патіезіпік іеро
раріей Кгутвкі г\ѵі§гиіе па гіеті. Ро-
дапіе Ьоѵѵіет г гойпусЬ пагойоѵ піе-
таі ѵвгуіко райзіѵо Отескіе ѵгусЫе
орапочѵаіі, со у зат Ріоіг, раігіагсЬа
АпііосЬейзкі, \ѵ Іійсіе ууузгтіапоѵапут
ѵуйвйайсга, іак то\ѵі%с йо Сутііагіедо
ойзгсгеріейса: «І’гозг^, Ьагйго ргояг§ у
туві^ йо іѵусЬ 8\ѵі§іусЬ по§ ирайат,
ІеЪуй, шіазіо гЬуіпіе^о Ьайапіа аЪо
вѵаічот, Іізі вчѵоу ровіаі (йо раріега)».
V пійеу: «Раігг іепо, іако Іо іезі ггесг іатепа ой опедо сгази, іакойту зі^ ро-
С2§1і гогйгіеІаС г пазг^ й\ѵі§Ц Сѳгкѵѵі^
ой ѵіеікіеу іеу рггейпіеузгеу арозіоі-
зкіеѵ зіоіісе, пазЦріІо ѵзгуіко гіе га
йу«гоіо\ѵ пазгусН, у па ѵзгуіек йѵіаі
пазіериіе піезгсг^йсіе, іако кгоіезічга
\ѵзгуікіе§;о йлѵіаіа ѵ гатіезгапіи згр
\Ѵзг?йгіе Ьстіет Іатепі у Ьіайа мгіеіка,
діойу у ирайкі сг^зіе ро угзгузікісЬ
кгаіпасЬ (ОгескісЬ) у тіазіасЬ, у па-
тпіеу зі§ \ѵе ѵзгузікіт піезгсг§йсі йоі-
піегвіѵш пазгети». Те . зЬжа Ріоіпте
и\ѵагепіа ^ойпе. Той шоѵі^ у ѵзгузсу
(тгеко\ѵіе, па'ѵѵеі ойзгсгеріейсу ѵ різ-
тасЬ з\ѵоісЬ рггесіѵѵко Еасіппікот, а
пауйиіе зі§ іо геЬгапіе ісЬ Ьагго ѵ
лѵіеіи кзіедасЬ ЗІоѵаскісЬ, \ѵ «Ргаѵѵій-
Іасіі > піетаі ѵзгузікісЬ. Туіпі ісЬ іакі
іезі: «81оѵо аІЪо роѵіейС о ЬасіппікасЬ,
іако зі§ ойі^сгуіі ой Огековг». Тай \ѵ
затеу ггесгу згегосе різг^, отуіпіе 1а-
і%с Р.асіппікот а ѵусЬѵа1аі%с Госіизга,
8ег§іизга у іедо Міскаіа Сугиііагедо,
ге зі§ Ьггуйгііі раріегет; а ^уНсгутдазгу
іо ігоіакіе рггег іусЬ іггесЬ раігуаг-
ско\ѵ зіаіе ойепѵапіе, ки койсоѵі іак
то\ѵЦ: <ой опе&о сгази (іо іезі ой
озіаіпіе^о ойегѵѵапіа) ѵіеікіе кіороіу у
гагоіезгапіа у ирайкі пазЦріІу па Огес-
кіе сезагзіѵо». У пігеу іатйе: «па іеп
Ьоѵіет сгаз родапіе, кіоггу зі§ пагу-
ѵаі% Китапаті, росг§1і зі§ киріС у
гай§ сгупіС па вгескіе сезагзіѵо, у піе
рггезіаѵаіі ѵоіиі%с г риІпоспусЬ кга-
іотг родапіе г Еигору, у Ізіг ггек§
рггескойгііі аг йо Тгасуі, у йо Копзіап-
іупороіа затедо ройзі§риі^с. А Регзо-
ѵ?іе ге ѵзсЬойи зіойса ѵоіоѵаіі у га-
сЬойгіІі ай йо Віаіе^о шогга, у рой
Копвіапіупороіет оЪогаті зі§ кіайіі.
Ыа іепйе сгаз, дйу зі§ ойзгегерііі Огесу,
А^агапіе, кіоггу зі§ пагуѵаі% псгпіаші
рггекі^іедо МасЬотеіа, Ь§й%с Везиг-
таіівкіеу зекіу, гтоѵііі зі§ г АгаЬаті,
ѵѵроѵіейгіеіі розіизгейзіѵо Огескіети Библиотека "Руниверс