Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
207 «ОБОРОНА УНІИ>, СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 208 па§апу дойпе, йги&іе зі§ шо"% парга-1
\ѵіС, а іпз/е зіизгпе рггеЬасгуй. Со нат
(Іо іе§о, ге ісЬ Ьізкирі Ьгой§ зіггузф у
ріегйсіопкі позгд,»? У роіет з/егосе па-
таша, геЬу іусЬ дѵзгуікісЬ ггесгу га-
піесііаі, кіоге дѵуііс/уі уг Шсіе, га зато
іуіко &о теугпапіе шагу Ьгаі зі§, у іак
тодѵі ки койсодуі іе&о Іізіи: «Іа \ѵ іеу
дѵіегге тоіе гйапіе огпаутиі§, іеЗІіЬу
зі§ \ѵ зкіайгіе \ѵіагу (а Іо то\ѵі о рггу-
йаіки роскойгепіа Риска $\ѵі§іе§о у ой
8упа) паргалѵііі (Кгутіапіе), иіс Ьут
\ѵі§сеу ой пісіі піе роіггеЬо\ѵа1, іпзге
шзгуіко орийсітсзгу, у о затут рггаз-
пут сЫеЬіе Ьайапіе». Те Іізіу ой Су-
гиііагіедо, іакіе 8% розіапе Йо Ріоіга
АпіуосЬейзкіе^о, 8$ розіапе у йо іп-
згусЬ раігіагсіюдѵ. Кіоге рггесгуіадѵзгу,
піекіоггу розгіі /а ойзгсгеріейзідѵет іе-
#0, а йо Іе§о сгази іейпак ігѵѵаіі зіа-
іесгпіе \ѵ розіизгейзіѵѵіе раріегодѵ Кгут-
зЬісЬ, у \ѵ «Ротіппікасіі» іск дѵзроті-
паіі. Сге^о ро$\ѵіайсга іепге Ріоіг, \ѵ
затут росг^іки Іізіи ротіепіопе^о йо
Сугиііагіедо іак тош$с: «та іо$ Іізі
йш%1оЫі\ѵо$сі і\ѵеу, ге іо йозгіо йо
изги ІлѵоісЬ, іг раріеге дѵ 6ш§іусЬ «Ро-
тіеппікасЬ» дѵзротіпат, со іег сгупі^
у іпзгу $ш§сі раігіагсЬодѵіе» еіс. Ш іеп сгаз пауЬаггіеу рос/еіа гойС
зсЬігта, Ьо рггейіут зат іуіко раігіаг-
сЬа Сагодгойгкі оп% Ьуі гагагопу,
ѵрггой Госіизг, ро піт \ѵе зіо Іаі
рггей койсет іудѵоіа здѵе§о текггезіі \%
кгетепу рггуіасіеі Росіизгоѵѵ 8еіризг,
Іесг іпзгу раігуагсЬодѵіе га іут ойзгсге-
ріейзідѵет піе згіі, аг іеп піе/Ьогпу
Сугиіагу йо піеу ісЬ гасі^§п%1, Ъаіі зі§
гпаЛ тосу іе§о и сезагга 6гескіе§о, аЬу
ісЬ йо піеіазкі піе рггургадѵіі, у йіа
іе§о га піт ойіер розгіі, сЬоС со Ьагго
йоЬгге ѵѵійгіаі Ріоіг АпіуосЬейзкі (іако
зі§ икагиіе г Іізіи іе§о), ге іо ойзгсге-
ріейзі\ѵо г згсгугеу гіойсі Сугиііаічжеу
ровгіо, рггейзі$ ти зі$ піе орагі роі$г- ] I піе, гпаС ге піе Ьуі йоЪгут разіеггет,
сІіоС Ьуі йоЬгут сгіодѵіекіет. 8Цй іейу
іайпіе дѵійгііп, ге Огекодѵіе гдой§ у іей-
по& Сегкше Вогеу гогегтсаіі, а піе йа-
сіппісу, ро^оіодѵіи піе раріегоше, кіо-
ггу іак лѵіеіе гагодѵ у г іак% ріІпойсЦ
у рггей гогепѵапіеш зіагаіі зі$, геЬу
йо піе^о піе рггусіюйгііо, у ро гогег-
\ѵаиіи; геЬу йо гіейпосгепіа рггузгіо,
сге^о реіпо \ѵ ЬізіогіасЬ іак ОгескісЬ,
іако у ЬасійзкісЬ. То іезгсге сі^згз/^,,
ге ггесг іак% \ѵ сЬггебсіайзідѵіе исгупіі
Ьег зоЬоги, зат іуіко г кіегет здѵоіт
Саго^гойгкіт, у іиг исгупідѵзгу, йоріего
йаіе зргад\г§ раігуагсіют іпзгут, ге ра-
ріега ойзі^ріі, рггулѵойг^с у ісЬ йо іе-
^ог. Аіе у сі піе рогѵѵоіііі, іако іо гпаС
г Іізіи Ріоіга, раігуагсЬі АпіуосЬей-
зкіедо \ѵуз28геу ротіепіопе^о, у одѵзгет
ргозі §о іеп Ріоіг, геЬу соіп^І зі§ па-
гай. 2 зате^о іесіу розі^рки іе§о, кіо-
гу Ьуі піеиѵѵагпу, ріеггсЫідѵу, у ргге/
опе#о затедо іуіко исгупіопу, рогпаС
Іаіше, со га зіизгпо^ ро зоЬіе тіеС
то$$ йгізіеузгу раігуагсіюдѵіе, кіоггу
гдѵіеггсітойсі пау дѵузгзгеу раріегот Кгут-
зкіт піе рггугпадѵаі^, у сі со ісЬ зіи-
сЬаі% іак йисЬд)\ѵпі іако у йдѵіеісу. йаз-
паС іо ггесг, кіо іеу піе дѵійгі? СЬгуз-
іиз Рап йаі і§ \ѵ1айг§, зоЬогу ро\ѵ8гесЬ-
пе рггугпа\ѵа!у, оусодѵіе бдѵі^сі \ѵ ріЗ-
тіесЬ здѵоісЬ іо пага гозіадѵііі, раріего-
ше іеу ѵіайге здягеу ро тѵзгузікіт Здѵіе-
сіе у пай раігуагсЬаті затуті гагу-
дѵаіі, ройіе^аіі іеу у раігуагсЬоше Са-
го^гойзсу, кіоггу Ьуіі рггей Сегиіагут,
у Госіизг, у Вег^іизг, іако зі^ икагаіо.
Іейеп іеп дуупіозіеу а йиту сгіод^іек, іако гпаС г Іізіи іе&о йо Ріо¬
іга АпіуосЬейзкіе^о у г ойрізи Ріоіго-
дѵе§о, піе гге^пойсі% сЬдгѵаІу Вогеу ро-
гизгопу, аіе геЬу здѵоѵоіпіеу гуі, піко-
ти зі^ піе зргадѵиі^с, іеп, кіоге^о іу-
гайзкі розі^рек г ОгіапоігоГет^ кіогети
I осгу дѵуіиріс кага^ іако різге Сейгеп, Библиотека "Руниверс1