Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
206 «ОБОРОНА УНІИ», СОИ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 306 Шаі іш віейгіеС ѵ іуіе теігороіііоѵ;
іагаіе росг$1 г іайи рггесшко Сегкѵі
Вгутзкіеу шомгіс, а розіоѵ раріезкісЬ
гаіеѵаіаС итуйіпіе у гаіІитіаС. Розіо-
ѵіе тйг%с, ге піс піе зрга\ѵ% йашгу
та па рійтіе кі^ілѵ^, о<1 раріег а, заті
ргесг ойеягіі. МісЬаі роіут, тіазіо ираті§іапіа,
зіаі зі§ догзгут, у парізаі Іізі (Іо Ріо-
іга, раігіагсЬу АпііосЬеАзкіедо, о кіо-
гут ігіейгіаі, іі г іпвгуті раігіагсЬаті,
(о іезі Аіехапсігуізкіт у Йегогоіітзкіт
я іейпойсі койсіеіпеу гозіаіе, у раріега
ѵ Іііигдіеу бѵѵі^іеу ѵзротіпа, зроіпіе г
іпзгуті раігіагсЬаті. \Ѵ іет Іійсіе дгиЬе
яа кіатзііѵа у рггутоѵкі діиріе па і'.а-
сіппікі у койсіоі Кгутзкі. \Ѵзроіпіпа
ярггой, іг раріейа осі рщіедо зупосіи
ѵуггисопо г йурііскт, іо іезі ротіп-
пікоѵ раігіагсЬошкісЬ, у осі опедо сга-
зи аіс йо іедо сгазоіѵ осісіеіу іе8і раріей
осі зроіесгпойсі сегкіевтеу. Роіут орі-
зиіе о розІасЬ раріезкісЬ, іг ти іаізгу-
ѵу Іізі у гтуйіопу осі раріега Ьеопа
рггупіейіі а іако Ьагйгіе зоЬіе \ѵ Саго-
ргойгіе росгупаМ, у лѵуіісга Ы§йу Ка-
сіппікоѵ. «№е іуіко—ргат—іѵ рггаз-
пут сЫеЬіе з1иг$, аіе у гайачгіопе іе-
<к%, Ьгос1§ зіггу^рі, зоЬоі§ розгсга, гге-
сгу піесгузіе (іо іезі, гаЬѵ, іеге) іе-
йг%; тпізгу ісЬ ті§за ройуіѵаі% у йѵі-
піпу, у розі лѵіеікі гіе розгсг%, дйу и
паз тайіепіса, опі ті§зо іесіга. А (Іо
«Оейа» опе зЬта рггук!айаі% (у ой
Зупа), дапі% у таІгеАзіта каріаповг; у
й»/а Ьгасіа гойгепі тод% и пісЬ йте
гойгопе зіозігу га йопу ЬгаЛ. Ма, тзгу
рггу рггазпісу іейеп йгидіедо оЫаріа
у рокоу піи йаіе. Візкирі ріегзсіепіе па
геки позг$, г коЗсіоіет зі§ іакоЬу ге-
пі%, у па ѵоупу іай%с г§к% з\ѵ^ піе-
рггуіасіоіу гаЬііаід.» еіс. У іак паріоі-
щ, гайгі іети Ріоіговгі, аЬу зі§ Еасіп-
пікаті Ьггуйгіі у г піті зроІесгпоЗсі
піе тіаі, у Ь1§йу ісЬ йгидіт раігуаг- сЬот огпаутіаі. Рггуйаі у опо кіат-
зіѵо, іако Ьу Кгутзкі Койсіоі койсі
йѵі^іусЬ ВогусЬ піе сгсіі, Вагуіедо у
СЬгугозіота тіейгу йѵгі§іе піе кіайі.
Ьізі іеп тозгуіек вг лѵіеіи кзі§дасЬ Киз-
кісЬ іезі, V різтасЬ рггесш Еасіппі-
кот. Ка іо ѵзгуіко ойрізаі ти йозіа-
іесгпіе Ріоіг АпііосЬейзкі, у іеп Іізі
іедо іезі ро Віовгаски и б. Баска иг
ЛЛГіІпіе. ТѴ іут Іійсіе Ріоіг рггу^апіа
Сугиііагіизговгі, ій різге ѵг Ііёсіе зѵут,
іакоЬу раріе& ой рі^іедо зоЬоги ро-
ѵзгесЬпе^о тіа! ЬуС иуггисопу г йуріі-
сЬо\ѵ ой Сегкѵѵіе ЛУзсЬойпіеу. 8Ьша
іедо іакіе з%: «Ойут іо \ѵ Іійсіе іѵѵут
рггесгуіаі, гаѵзіуйгііет зі§, піе ѵіейг^с
со ггеС, гвгіазгсга іеЗІій іакі Іізі розіаі
йо йги^ісЬ Ыо§озіа\ѵіопусЬ раігуагскоѵ,
\ѵуЬайапіа у йозкопаіеу іѵіайотойсі
\ѵрг20(1 піе \ггщтгу, ггесг кіога піе
Ьуіа, іакоЬу Ьуіа роѵѵіейгіаіеё» еіс. У
пііеу іатйе: «іут зі§ ѵсуйтеіайсга піе-
ріІпойС ЬіЫіоіекагга ілѵе^о еіс. Рггузіаіо
Ьо\ѵіет опети па іут игг^йгіе Ь§й%с
г иѵсагепіет, а піе Іеккотуйіпіе сгѵіаС
різта». У пігеу: «іа 3\ѵіас1ек піеотѵіпу,
у іпзгусЬ \ѵіе1е г рггейпіеузгусЬ сег-
кіе’ѵѵпуск, іі. рггу Ыо^озіаіѵіопут ра-
ігуагзге Лапіе (кіогу Ьуі тіейгу рі%-
іут у згозіут зѵпойет роѵзгескпут)
раріег Кгутзкі іедог ітіепіа Лап, тѵ й.
йуріісЬасЬ лѵзротіпапу Ьуі у йо Коп-
зіапіупороіа, рггей Іаі 45, рггуіасЬаѵ-
згу гпаіейіійту, іг рггу Ыодозіаѵіопут
раігіагзге Зег^іизги раріег ѵг Возкіеу
Іііигдіеу г йгидіті раігіагсЬі Ьуі \ѵзро-
тіпапу. А іако роіут ойггисопо іо
ѵзротіпапіе, у йіа іакіеу рггусгупу, іа
піе \ѵіеіп». У пі4еу роѵіайаі%с па ѵзгуі-
кіе іппе ігазгкі, кіоге Койсіоіовгі Кгут-
зкіети гайаѵаі МісЬаі Сугиііагу, вг Іій¬
сіе з\уут йо піедо іак товгі Ріоіг Ап-
іуосЬейзкі: «ѵуіісгопе іеі піейозіаікі
Кгутзкіе ой сіеЬіе, рггесгуіаіет, у іе-
йпе ті зі§ гйайг$ ЬуС піе рггузіоупе у Библиотека "Руниверс