Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
203 204 «ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. $уѵі§Іедо». 2уѵѵоІ іе^о тату ѵ «Ргоіо-
ЬасЬ» тіезцса тагса 4 йпіа. 2 сгедо
мгзгузікіе^о гпаС, хе Ьуіа па оп сгаз
іейпоёС сегкіеѵѵпа, у раІгіагсЬа Саго-
"гойгкі розіизгпу Ьуі раріеголѵі. , Ро Теойіаксіе раІгуагсЬоуѵіе Саго-
§ш1зсу, іо іезі, Роііеикі ЕиписЬ, Вазі-
Ііиз Укашаікіег, Апіопі, Мікоіау СЬгу-
гоуѵегсЬ, сі ѵѵягуясу Ьуіі уѵ іейпойсі у
розіизхейзіуѵіе "раріеха Кхутякіе^о. Ро Іут Мікоіаіи *2) пазЦріІ 8уяіпіиз,
схіоѵѵіек паЬо/пу (піоуѵі 2опагаз), у Іеп
ѵ іесіпойсі у ѵ розіизгейяіѵѵіе ерізсора
Кгутзкіе^й гуі. Ро піт 8ещіиз2, кге\ѵ-
пу Госуизгоуѵ; Іеп г ргхойки Ьуі уѵ іе<1-
поЗсі у уѵзротіпаі раріеха у? тоЛіІ-
уѵасіі, іако зі§ уѵугеу икагаіо у іезгсге
зі§ піхеу икахе. Роіут схуіаі^с різпіа
Госіияхоѵѵе ргхесіѵѵко Еасіппікот, ра-
ріейа (уѵ Иіиг^іеу) ѵѵзротіпаС піе сЬсіаІ,
у Ы§(1у Сегкуѵі Кгутзкіеу хайауѵаС ро-
С2%1, ѵзкг2ез2аіц,с ^ зоЬіе Еосіизха, ргге<1
зіет Іаі хтагіе^о. 2пау(1иі^ яі§ різта
Іе&о Зег^іизга ргхесіѵѵ Еасіппікот то
кзі§§асЬ ЗіоуѵаскісЬ. Іпзгу іейпак ра-
ІгуагсЬоуѵіе Іггеу, Аіехапсігуізкі, Апііо-
сЬейзкі, Йегохоіітзкі, зіаіесхпіе Ігѵѵаіі
ѵ* розіизгейзіуѵіе раріега В2утзкіе§о,
ах (Іо Сегиіагіе^о МісЬаІа, іако зі§ Іат
икагиіе г Іізіи Ріоіга АпіуосЬейзкіе^о
Йо Сегиіагіедо. КазЦрі! Еизіасііі, ро¬
іут Аіехі. Сі оЬа раріеха ѵѵ гуѵукіусй
ішміІіІУѵасЬ піе ѵзрошіпаіі, ѵѵяхакхе ргге-
сіѵѵко іети у уѵзгузікіеу Сегкуѵі Кгут¬
зкіеу піе піе тоуѵііі. Коки 1063 ,3). Ро Аіехіизіе раігіаг-
зге паяіаріі Місііаі Сегиііагу. Теп ро
пазЦріепіи зуѵоііп хагах росг%і ІагдаС
іейповб сегкіеѵт^, роигіайаі^с, іг Сег-
кіеѵѵ Кхутзка Ьіаііхі г раріегеіп, іх \ѵ
ргхазпут сЫеЬіе ойагиіе. Зіуях^с о іут,
піекіогху 2 Ъізкироѵѵ 'ѴѴІозкісЬ дазііі **)**) На полѣ чернилами: «995 г.».
") Поправлено чернилами: «1053». Іеп о§іей росхупаіасеу зі§ зсЬігту. Міе-
<1гу іпзгеті А^иі1іеу8кі Ьізкир Вотпік
різаі (Іо раІгіагсЬу АпІіосЬейзкіе^о Ріо¬
іга (о кіогут уѵіейгіаі, іі іезі ѵѵ розіи-
згейзіѵѵіе раріейа Кгутзкіе§о), ргозг^с
§о, аЬу зі§ ѵѵ Іо ѵѵіогуі, геЪу Сегкіеѵѵ
СагодгоЯгка піе гтуйіаіа піероІггеЬпеу
рггудапу Сегкѵѵі Кгутзкіеу о сЫеЬіе
ргхазпут. Ьізі Іеп іезі ро 81оѵѵаски ѵѵ
кзі^асЬ КизкісЬ ѵѵ Іе яіоѵѵа: «2ЯаІо ті
зі§ га ггесг зіизгп^, аЬут оусозіѵѵи
Іуѵети огпаутіі, іг Сегкіеуѵ Сагодгосіг-
ка Сегкуѵі Кгутзкіеу рггуцапіа, ге уѵ
піеу уѵ рггазиіки ойагиіету. Рггеіо паз
га піейозкопаІусЬ уѵ уѵіегге у осі гіесі-
посгепіа сегкіеуѵпе^о (нікісгопусіі шаі,у;
а ту уѵ рггазиіки ойагоуѵаС піе Іуіко
г арозіоізкіе^о,. аіе у г С1ігузІизоуѵе§о
ройапіа уѵхі§1іату; іейпак ге у сЫеЬ
куѵазпу уѵ Иіигдіеу 0(1 зуѵі§1усй ргаѵѵо-
уѵіегпусіі оусоуѵ \ѴзсІЮ(1піт Сегкуѵіат
ройапіет Ьуй гогитіету. ОЬа гуѵусгаіе
з% сЬуѵаІеЬпе у Ьег па^апу». У пігеу
Іатхе: «Рггеіо піесіі хаЪіеху Іети оу-
созіуѵо Іуѵоіе Іуш, кіоггу Ьезріесгпіе па
зуѵі^іе арозіоізкіе изіауѵу пазі^риі^» еіс. Осірізиіе Ріоіг АпІуосЬейзкі, роуѵіа-
«Іаіас, ге і оп Іе^ог роша§а Сегкуѵі
Сагодгойгкіеу, рггугпауѵа іесіпак, ге
Кгутзка Сегкіеѵѵ та сЫеЬ рггазпу г
иройоЬапіа арозіоіоуѵ уѵ Іе зіоуѵа: «па
таіу сгаз (Іорийсііі арозіоіоуѵіе (Кгу-
іпіапот) рггазпе^о сЫеЬа, Ьо уѵіеікіе
х"гоіпа(1хепіе па оп сгаз Ьуіо 2усіоуѵ уѵ
Кгутіе», іако Зуѵіайсгу кзі^§а «Огіеіоуѵ
арозіоізкіеіі». Ьізі Іеп уѵзгуіек іезі уѵ
кзі^асЬ 81оуѵіейзкісЬ. 2уѵ^іріуѵзгу о роргауѵіе Огекоуѵ, га-
гаг раріех Ілоп Іігіеуѵігріу уѵузіаі зѵѵусЬ
розіоѵѵ (Іо Саго"го(1и, гіесаі^с іт, аЬу
Іо рггейяі^уѵгі^сіе МісЬаІоуѵіе раігуагзге
г§апі1і. У §(1у рггуіасЬаІі розіомгіе (Іо
Саго^гсхіи, оп ісЬ гпіеѵѵайуі у, геЬгауѵ-
згу зуѵусЬ теігороіііоуѵ, кагаі іт га-
зіейС; рггугѵѵауѵзгу рояіоуѵ раріезкісЬ, Библиотека "Руниверс