Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
199 С ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРБВЗЫ, 1617 ГОДА. •200 «оЫе рггусЬуІпусЬ Ваіч1§ у МісЬаІа»
еіс. Ро йгаіегсі ісЬ оЬигіѵи, пазЦріІ па се-
загзіѵо Вагіііизг Масеііоп, «кіогу (тоѵі
кгопіка пазга Зіоѵаска) ерізкороѵ г
Кгути рггурпжайгіі г Іізіет 0(1 раріейа,
у Госіизга, исгупшзгу зупосі, г зіоіісе
гггисіі, кіог% Ьуі піезргамгіеііітіе озіайі,
а Ідпасуизга гшти рггучѵгосіі. 2па1 у іеп
сезагг гѵіеггсЬпоЗС ерізкора Кгутзкіе^о,
гогиішеід,с, йе Ьег роз!о\ѵ іе^о піе то^І
Росуизга гіойуё г зіоіісе, а Ідпасіизга
рггуѵѵгосіС. Госіизг г іедо іаДи па ра-
ріейа росг%1 різаС у рггесіхѵко Сегкѵі
Кгупізкіеу, ій о БисЬи бм§іут піе йоЬгге
ѵіеггу, зоЬоі§ роЗсі, м> рггаапут сМеЫе
о/іагиіе> %і)еІс. Сгедо зі§ рггесі піт йаііеп
раігуагсЬа Саго^гойгкі піе хѵайуі, ѵгіесі/цс
г оЬіеІпіс.е СЬгузіизо\ѵеу у рггукіаііоѵг
рггезгІусЬ, йе Сегкіеѵ Кгуіпзка Ы%(1гіё
піе тоге, іге сЫеЪ рггазпу ѵг ойег/е у
іпзге гѵусгаіе зѵоіе г йаѵпе^о росіапіа
таід,. ^йпак оп іай Госіизоѵ пікоро піе
гагагіі, рокі Ьуі гуѵ/ І^пасіиз; Іесг, ро
Атіегсі Ідпасе^о изіагізгу гпоѵи па зіоіісу,
іако зі§ пійеу роѵіе, ѵіе1к% згко(І§ исгупіі
іесіпойсі сегкіеѵѵпеу. Іакіт зрозоЬеп гпо-
іга (ІозЦріІ зіо1іс§ ро Зтіегсі І^паседо
Росіиз, орізиіе Кгопіка Зіоѵіейзка, г#а-
<1гаі%с зі§ г Хісеі% РаЙаяойзкіт ѵ іе
акта: «0(1у 0(1 ЬиггІшоЗсі іе#о й\ѵіаіа
исіекі 3. Ідпасіиз раігіагсЬа, ой/зейзгу (Іо
Рапа, "1§Ьокіе§о Росіиз гогииш, ргауп^с
гавгзге зіо1іс§ у изііиі^с, аЬу гпоті ч?гі$1
Сегкіечѵ, іогіеіи піеіакіедой (Ігтпедо у
гіедо гагуі». Кісеіа, \ѵ йуѵѵосіе І&пасеуо
ро Огески, о іут згаІЬіегзіхгіе Госіизо-
»ут іаЗпіеу ѵгурізиіе. Зіоѵга іедо Іакіе: < Росіиз, 9 Іаі па ѵудпапіи Ь§сЦс, с!гтп%
сЬуігоЗсі^ ѵутуЗІп^ у к1ат1і\ѵ% ѵкгайі
зі$ (Іо Іазкі Вагіііизга сезагха іут зро-
зоЬет: гтѵЗНІ, іг іакіеЗ зіаге кзі^і “) Что набраио курсовомъ—въ $ввгѣ за- |
черкпуто чернилами. гпаіагі іезгсге оіі Тугуйаіа, кгоіа Ог-
шіайзкіе^о, іскріе о пагойгіе сезагзкітп
у. зіагоѵіесгпеу Іатіііеу іе"о, у ѵ опе
кзі§§і паіпіезгаі ро\ѵіеЗсі Мзгуягуск у
гаігисІпіопѵсЬ у, геЬгаѵзгу ітіопа Вагі-
Ііизга, Еисіохіеу (Ьуіа іо гопа іедо се-
загга) у зупоѵ Копзіапіупа, Ъеопа, Аіе-
хаіиіга, Зіеіапа, г ісЬ ріепѵзгусЬ Іііег
исгупіі зіоѵо Весіаз, у опе^о Весіаза
іак орізаі, іакЬу ніе ѵзгуіко па Вагі-
Ііизга сезагга ігайіо, ргогокиі^с (Ви"іе
у згсг^ііѵѵе рапоѵіапіе іедо, опе кзі§ді
сісЬо рггег сіегіка сезагзкіедо ТЬеорЬа-
па розіаі тіе(І2у сезагзкіе кзі§{п (іо Ьі-
Ыіоіекі, таіі},с ъ піш 1аіетп% гтоѵг§.
Кіегук ираіггѵі сгаз па сезагга, икагаі
ти опе кзіе^і, іако зіаге у рггейгіѵпе
у іаіептіс ѵіеІкісЬ реіпе, кіогусЬ, ро-
тейгіаі, пікі гогитіеС піе тоге, іепо
Росіиз. Вагіііиз гагаг имгіеггуі у Росіи-
зга г чгудпапіа \ѵѵг\ѵо1іі, у тіа! до \ѵ
Саго"го(1гіе, гогтатаі^с г піт іоѵга-
ггузко, у оп ѵіеікіету росЫеЬзіѵу у
сЬуігойсіаті рггусгупіаС зоЬіе Іазкі іе^о
итіаі, у ѵгі%1 зоЬіе гпоѵи іак% Ьез-
ріес/пойС па (Іхѵогге сезагзкіт, іако
ріепѵеу іиіаі. Зрггесіѵіі ти зі§ оп зіа-
гу І^пасіизг, сті%с, іг гпо\ѵи зіоііс?
Саго§го(І2к% озіейС сЬсіаІ. У піе ргге-
ѵіейС зѵе^о Росіизг піе то^І, ай ро
йтіегсі іедо». ЙазіаЛзгу іесіу гповги
па зіоіісу, Госіизг гіойсі зѵоіе гогзге-
ггаС росг%1 рггесічгко зѵ?оіт бгекот у
Ьасіппікот, різг^с Ьаукі гвгузгтіёпіо-
пе, кіоге у <1о ІусЬ сгазоѵ ѵ кзі§"асЬ
ЗІоѵаскісЬ сгуіату. Іпзге іег ѵіеікіе
гЬгоіпіе іедо, кіоге сгупіі гпоѵи ѵзі%-
ріѵзгу па раігуагсЬозіѵо, орізиіе №сеі. вгекоѵіе паЬоіпіеузгу у Ьасгпіеузгу
Ьагйго зі§ Ьггусігііі ойзгегеріейзіѵет
іе§о. 2а іе^ой сгази Ьуі Сугуі у Меіо-
сіу, арозіоіоѵіе Зіоѵіейзсу, кіоггу Йо
Кгути сЬойгіІі, у зхѵоіт рггукіайет
(іозкопаіе икагаіі, ге йисЬоѵіейзіхго
\ѴзсЬо(1пе розіизгпе Ьуіо раріегот, піе Библиотека "Руниверс1