Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
197 «ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 198 Айгуапа Ріепѵзгедо (сгуіау йгіеіе зіойте-
до зоЬоги), ро піт Ыісеіог, роіут Ме-
Іойу, сі оЬау ѵ розіизгейзіѵіе ерізкора
Кгутзкіедо Ьуіі. 8ат Іеп Меіойу, ро-
Іѵагг ЬегеІуек% ро11итіаі%с (іако різге
2опогаз, ро Зіоѵіейзки, у кгопіка 81о-
ніейзка ѵ йуигосіе МісЬаІа сезагга у
ТеоЙогу), Іат тоигі: «дйут—ргаѵсі—
« зргаѵасЬ сегкіешіуеЬ піекІогусЬ Ьуі
розіапу осі ЭДсеіога раігуагсЬі (Іо Шути»
еіс.; 2 кІогусЬ Іаспо рогпаС, йе у Му-
сеГог, кіогу до розуіаі, у оп зат розіай-
сет Ь§йас, гпа! г\ѵіеггсЬпойС ерізкора
Кгутзкіедо, у ііо піедо зі§, іако (Іо д!о\ѵу
ѵ/ зргаѵасЬ сегкіетоусЬ, исіекаіі, таі%с,
исізк ой оЬгагоЬогсо\ѵ. Ро Шсеіогге па-
зЦрі! Іеп зат Меіойу, ро Меіойут й\ѵі§1у
Ідпасу. Роіут гогегѵапіе ріепѵзге зі§ зіа-
1о Іут зрозоЬет, іако різг^ кгопікагге
Огессу, 2опагаз, Сесігеп, Кигораіаіа, №-
сеі РаЯадойзкі ѵ йуѵосіе Ідпасіиза ра-
ІгуагсЬі, у ѵ кгопісе 81о\ѵіейвкіеу, ѵг
кіогеу зЬнѵо осі зіосѵа Іак іезі парізапо:
«А дйу Меіойіиз й\ѵі§1у (раігуагсЬа) ой-
326(11 (Іо Рапа (рг2в2 йтіегС), рой\ѵі§сопу іезі
$»і§1у Ідпасіивг, зуп сезагга МісЬаІа
КаЬкаѵгіеіа, кіогедо (рггейіут) ІггеЬіей-
сет исгупіі Ьуі І.елѵ Агтеп. Вапіа (Ьуі
Іо Теойогу, ТеоШа сезагга гопу, гойгопу
Ьгаі, оріекип зупа іеу МісЬаІа) піе іуіко
сезагзілѵо зоЬіе рггуетІазгсгаС росг$1, аіе
у ѵ гозризІ§ зі§ тѵйаі, г гоп% зупа з\ѵедо
и піесгузіойсі йуі%с. Вотейгіаѵзгу зі§ о
Іут $ѵі§1у Ідпасіизг, кіогу гг^йгіі па
оп сгаз зІо1іс% шжедо Кгути, иротіпаі
Вагй$, у рііпе зіагапіе сгупіі, аЪу оп
Іедо дггесЬи рорггезіаі, а сезагг Ваг(1а
дпіеѵаі зі§пай о Іо. А і^сіу іейпедо сгази
сЬсіа! рггузЦріС (Іо зроіесгпоёсі вѵі§1еу,
раігуагсЬа ти піейорийсіі, сгут зі§ Вагйа
ѵіеісе оЬгагіѵзгу, га рогасі^, сезагзк%
(МісЬаІа, зіезіггапка з\уедо, Іакіедой гоз-
ризіпіка, іако у Вапіа), гггпсіі йтеі§Іедо
Ідпаседо г зіоіісе у розіачѵіі Госіа, ѵіеі-
Ьіедозекгеіагга, укіо тоге ѵуроѵіейгіеС (пмті кгопіка), іако гойпут иігаріепіет
Ідпаседо тогйоѵаіі Госіизг у Вагйа
(раігг па оѵосе раІгуагсЬоѵ, осі кІогусЬ
зі§ ѵзгс2§1а зсЬігта рггек1§1а!), аЬу рггег
г§корізапіе з\ге гггекі зі§ зіоіісу Ідпасу,
у рггеіой ти г§Ъу ѵгуііикіі у сгеіибсі ро-
дгисЬоІаІі, 1\ѵагг озгресііі, іако Іоігот
у гіосгуйсу, падіедо гт^га^ѵзгу сѵггисііі
до ѵ зіисіпі^, аЬо дгоЬ ріидатту, ѵі кіо-
гут іегаіо сіаіо Коргопітоѵе (Ьуі Іеп
Коргопіт сезагг Ьегеіук). Со сіегріаі ай
(Іо гаЬісіа Вагсіу а Йо ѵгудпапіа Ро-
суизоѵедо». Так ішті о Іут кгопіка
Кизка. «Росі Іеп сгаз — тотѵті Зопагаз
(кіогу ро 81оѵаски іезі рггеіойопу) —
ѵузіаі Ьуі раріей Кгутзкі рггесІпіеузгусЬ
Іийгі па (Іогог тіазі опусЬ (ѴѴзсЬойпісЬ),
аЬу ѵукоггепііі «ЬгагоЬогзІѵо, у ѵайуі
зі§ ісЬ Вапіа рггекіегоѵаС па з\ѵе Ье-
геіусіѵо, геЬгаѵзгу Ьотет зоЬог нг Сегкѵгі
йсѵі§1усЬ арозіоіоѵ, рггуѵіейіі йѵі^іедо
Ідпаседо г лѵудпапіа, Іатйе иг Іеу сегкт
гіойуі Ваічіа Ідпаседо». Ти каййу Іаіѵіе
оЬасгуС тойе \ѵргго<1, іакіе з% йггечта
Іедо рггекі^іедо зсЬігту о\ѵосе. Ро Іутйе
сій раІгуагсЬотеіѵ зсЬігтіе гпаіі гѵіегг-
сЬпойС раріейа Кгутзкіедо, ій Ьег ро-
Іѵгіепігепіа іёдо, аЬо рояіотѵ іедо, апі
Госіиз па раІгуагсЬозіуго — ѵзЦріС, апі
Ідпасіиз г раігуагсіюзіѵа гіойопут ЬуС
піе тоді. «У йіа Іедо—тоѵі Кісеіа—
рггег росіагкі ѵгіеікіе рггуѵіейіі розіоте
раріезкісЬ, аЬу Госіиза па раІгуагсЬозІжо
роіѵіепігііі, а Ідпаседо зіоіісе ойз^йгііі.
Со ій розіоѵіе піегЬойпіе исгупііі, раріей
Мікоіау о Іут упшіотобс шщѵгвгу, ѵіе-
сгпіе ісЬ г дойпойсі ерізкорзкіеу гіойуі у щ-
к1%1, рггу пісЬ у затедо Госуизга». Іако
різге Кісеіа згугосе чѵ йуѵосіе 8ѵі§Іедо
Ідпасуизга, о кіогут йутеосіе ѵгтіапка
іезі у ѵг «Ргоіогіе», тіезі%са райсігіегпіка
23 (Іпіа: «Госіизг, ѵук1§1у Ьей%с осі раріейа
Мікоіаіа, росг%1 Ьагго тѵ оЬуй§ ройаѵаС
іпзгут .раІгуагсЬот раріейа у ѵзгуз1к§
Сегкіеѵ КгутзЦ, таі%с оЬгойсоѵ зѵусЬ Библиотека "Руниверс1